1. Informácie
  2. Krátke prehľady

Daň z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľnosti zahŕňa:

  • daň z podzemkov
  • daň zo stavieb
  • daň z bytových a nebytových priestorov v bytovom dome

Týka sa právnických osôb a fyzických osôb. Správca dane je obec v katastri kde sa nehnuteľnosť nachádza. 

Zdanovacie obdobie je kalendárny rok. Lehota na podanie daňového priznania je do 31.1.20XX. Danovník je vlastník, správca, nájomca alebo užívateľ. Danovník môže byť nájomca iba ak nájomný vzťah k podzemku trvá alebo má trvať 5 rokov a nájomca je v katastri. 

Danovník v podávanom daňovom priznaní oznámi údaje o výmere bytu, podzemku a správca dane vykoná výpočet. 

Daňovú povinnosť ma vlastník 1.1.18 ak sa v roku 2017 stal vlastník, správca, nájomca alebo užívateľ. 

Vydraženie alebo dedenie ma špeciálny režim a treba ho podať inheď. Danové priznanie sa podáva vtedy, keď vznikla povinnosť na podanie a ešte nikdy nebolo podané. Musí sa podať od 1 do 31 januára. Čiastkové danové priznanie sa podáva ak nastala dáka zmena (zaniklo vlastníctvo). 

Ak nedošlo k zmenám další rok danovník nepodáva danové priznanie. Správca dane na základe stavu platného k 1.1. vyrubí daň z nehnutelnosti v priebehu roku (január až jún), kde príjde danovníkovi rozhodnutie o vyrubení dane. 15. dní po doručení rozhodnutia, rozhodnutie nadobúda platnosť (táto lehota je napr. na odvolanie), nadobudnutím platnosti nastáva lehota splatnosti ktorá ma 15. dní. Takže v podstate treba daň zaplatit 30 dní od doručenia. 

 

Diskusia