Prezentácia firmy

FTM AUDIT pôsobí na Slovensku od roku 1994. Vďaka znalostiam a skúsenostiam sme si na trhu vybudovali stabilnú pozíciu poskytovateľa profesionálnych služieb na dobrej úrovni.

Zámerom FTM AUDIT je získanie dôvery a nadviazanie konštruktívnej spolupráce pri riešení problémov klienta a poskytovaní služieb.

Sme firmou, ktorá sídli v Bratislave. Od roku 1994 vlastníme licenciu Slovenskej komory audítorov č. 61 na vykonávanie auditu.

Pracovný tím v audítorskej spoločnosti tvoria hlavne daňový poradcovia, audítori, asistenti audítora, ktorí robia všetko pre to, aby poskytovali kvalitné služby. Vlastníme širokospektrálne informácie, ktoré nám umožňujú riešenie zložitejších problémov. Dlhodobo spolupracujeme s advokátskou kanceláriou.

Hovoríme plynule najmä anglicky. Dohovoríme sa aj francúzsky a rusky. Označenie FTM AUDIT znamená FINANCIE, TAX, MANAGEMENT - MARKETING a AUDIT - úzko prepojené oblasti, ktoré spolu súvisia a na ktoré sa špecializujeme.

FTM AUDIT POSKYTUJE

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA, AUDIT ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY a DAŇOVÉ, ÚČTOVNÉ PORADENSTVO A OSTATNÉ SLUŽBY

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA:

• vedenie účtovníctva a spracovanie miezd,
• zostavenie účtovnej závierky a daňového priznania,
• vedenie evidencií,
• vyhotovenie rôznych finančných reportov z podkladov z účtovníctva.

AUDIT ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY:

• štatutárny audit účtovnej závierky,
• daňový audit,
• ostatné uisťovacie práce (rôzne druhy kontrol, uisťovacích služieb - individuálne vypracovaných pre klienta),
• audit konsolidovanej účtovnej závierky, prípadne vypracovanie konsolidačných tabuliek a prehľadov pre materskú firmu,

DAŇOVÉ, ÚČTOVNÉ PORADENSTVO A OSTATNÉ SLUŽBY:

• daňové, účtovné a organizačné poradenstvo,
• riešenie motivačno - odmeňovacích systémov vo firmách,
• vypracovanie interných smerníc, kalkulačného systému, podnikateľského zámeru, podkladov pre banku na čerpanie úveru...,
• zavádzanie:
 kontrolných mechanizmov,
 riadiacich systémov.

Naše služby

Kto sú naši klienti?

  • Slovenské firmy, ktoré podporujeme poradenstvom, aktívnym auditom a prehľadným vedením účtovníctva. Pomáhame aj v oblasti metodiky, kontroly a prevencie,
  • zahraničné firmy, ktorým poskytujeme komplexné služby:

  1. kvalitné daňové a účtovné poradenstvo aj v oblasti zahraničného zdaňovania,
  2. bezproblémové vedenie účtovníctva a vypracovanie rôznych reportov,
  • audit účtovníctva alebo účtovnej závierky s výstupmi použiteľnými v riadení a kontrole,
  • firmy so špecifickým predmetom podnikania (napríklad oblasť autorských práv, správa bytov a nebytových priestorov...).
Referencie

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Pri našej práci kladieme dôraz na zodpovednosť k firmám, životnému prostrediu a ľuďom prostredníctvom zdieľania hodnôt a aktívnym prístupom.

V decembri 2014 sme založili občianske združenie Cvičenie zo srdca. V súčasnosti sa nám podarilo finančne podporiť športové aktivity našich členov. Venovali sme sa aj starostlivosti o zvieratá a v budúcnosti plánujeme zamerať pozornosť aj na oblasť životného prostredia.

„Snažíme sa vždy robiť veci správne a iniciovať zmeny“.

Najčastejšie otázky

Ako firma dosiahne najlepšie výsledky? A ako pracujeme.

FUNGOVAŤ V OBLASTI PREVENCIE, ČO TO ZNAMENÁ?

Lepší a ľahší život. Viac možností, času a peňazí.

AKO TO FIRMA DOSIAHNE?

Vyrieši väčšinu ekonomicko - administratívno - daňových problémov, zavedie funkčné riadiace systémy a kontrolné mechanizmy, dodatočne uvoľnené zdroje použilje v hlavnej činnosti (core competence).

JE FIRMA SAMOSTATNÁ?

Áno je. Vie už čo má robiť a ako, aby sa jej žilo „pohodlne“. Naša firma jej v priebehu roka poskytuje už len monitoring legislatívnych zmien. Koncom roka sa skontroluje účtovníctvo, účtovná závierka a daňové priznanie. Pracovníkov firmy oboznámime so zmenami zákonov k 1.1. daného roka. V prípade potreby poradíme ako lepšie využívať vlastné zdroje, alebo legálne ušetriť na daniach.

AKO DLHO TRVÁ, KÝM FIRMA ZAČNE TAKTO FUNGOVAŤ

Tri až päť rokov. Urýchlenie procesu zmien by ju mohlo neúmerne zaťažiť, čo by sa následne odrazilo v biznise. Biznis je vždy prvoradý.

EXISTUJÚ NEJAKÉ ÚSKALIA?

Samozrejme že existujú. Po určitom čase začne firma "strácať pamäť“. Zabúda na obdobie problémov. Niekedy veci zľahčuje a práce týkajúce sa ekonomiky odsúva nabok. Fungovanie v prevencii si vyžaduje trošku času a pozornosti. Dôležité je poskytnúť zamestnancom spätnú väzbu vo forme ocenenia alebo uznania práce, ktorú robia dobre.

ČO NAVRHUJETE FIRME, ABY SI URDŽALA BEZPROBLÉMOVÝ STAV?

Nezabúdať na obdobie problémov, vážiť si terajší stav, využívať získané zdroje na rozvoj hlavnej činnosti (core competence).

A ČO KEĎ TO FIRMA NEUROBÍ, ČO JU ČAKÁ?

Nič hrozné. Možno sa za niekoľko rokov vráti tam, kde bola predtým. Často si ani neuvedomí, čo sa stalo. Všade je zasa plno zmätku, neporiadku, nič sa nestíha...Musí sa opäť riešiť množstvo problémov.