PREZENTÁCIA FIRMY

FTM AUDIT pôsobí na Slovensku od roku 1994. Vďaka znalostiam a skúsenostiam sme si na trhu vybudovali stabilnú pozíciu poskytovateľa profesionálnych služieb na dobrej úrovni.

Zámerom FTM AUDIT je získanie dôvery a nadviazanie konštruktívnej spolupráce pri riešení problémov klienta a poskytovaní služieb. FTM AUDIT poskytuje vedenie účtovníctva, audit účtovnej závierky a daňové, účtovné poradensto a ostatné služb.

AUDÍTORSKÉ SLUŽBY a UISŤOVACIE SLUŽBY

FTM AUDIT poskytuje hlavne tieto audítorske služby (Audit, uisťovacie a spolusúvisiace audítorské služby). Uisťovacie služby sú Audit podľa ISA (International standards on Auditing), Preverenie ISRE (International Standards on Review Engagements - ISRE 2400, 2410) a Uisťovacie služby iné - ISAE (International Standards on Assurance Engagements ISAE 3000, 3400, 3402, 3410, 3420). Taktiež poskytujeme ostatené súvisiace služby podľa ISRS (International Standards on Related Services, ISRS 4000, 4410)

ŠTATUTÁRNY AUDIT

Audit individuálnej účtovnej závierky alebo audit konsolidovanej účtovnej závierky, takzvaný finančný audit. Tento audit je klasický audit účtovnej závierky.

UISŤOVACIE SLUŽBY INÉ AKO AUDIT A OSTATNÉ SÚVISIACE SLUŽBY

Audit, kontrolu, alebo iné uisťovacie služby - určitých oblastí podvojného, jednoduchého účtovníctva, daní a pod., podľa ISRE 2400, 2410, ISAE 3000, 3400, 3402, 3410, 3420 a súvisiace služby podľa ISRS 4000, 4410.

KONTROLU PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA

Kontrolu podvojného účtovníctva a kontrolu jednoduchého účtovníctva

DAŇOVÝ AUDIT

Preveríme vaše dane, daň z príjmov a DPH.

AUDIT VÝROČNEJ SPRÁVY

Audit výročnej správy a konsolidovanej výročnej správy a overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou.

KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Vypracovanie podkladov, prehľadov a tabuliek pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky materskej firmy.

DAŇOVÉ PORADENSTVO A ÚČTOVNÉ PORADENSTVO

Poskytujeme konzultácie v oblasti štandardného daňového a účtovného poradenstva. V poslednej dobe majú klienti záujem aj o overenie úplnosti účtovných dokladov, t.j. či majú všetky doklady, či im niektorý nechýba a či majú doklady predpísané náležitosti.

DAŇOVÉ PORADENSTVO A ÚČTOVNÉ PORADENSTVO

Poskytuje komplexné riešenia daňových a účtovných problémov. Poskytovanie priebežných informácií o legislatívnych zmenách v oblasti daní a účtovníctva,daňové poradenstvo súvisiace so zlučovaním, rozdeľovaním a likvidáciou spoločností.

DAŇOVÉ OPTIMALIZÁCIE

Optimalizácia daňových povinností. Našim klientom pomáhame strategicky riadiť daňové plánovanie, v súlade so zákonnom. Výsledkom je optimálne daňové zaťaženie pre firmu.

OPTIMALIZÁCIA ÚČTOVNÍCTVA

Zjednodušenie, respektíve zefektívnenie účtovníctva, detailne poznáme účtovnícke procesy a ako najrýchlejšie a najefektívnejšie viesť účtovníctvo. Ponúkame ,,knowledge transfer" týchto procesov.

VYPRACOVANIE VÝKAZOV

Vypracovanie daňových priznaní a písomných stanovísk k zadaným daňovým a účtovným problémom.

DAŇOVÁ REGISTRÁCIA

Poskytujeme poradenstvo a pomoc pri daňovej registrácii, komplexné zastupovanie klienta pred daňovým úradom,

DAŇOVÁ KONTROLA

Pomoc pri daňovej kontrole, zastupovanie klienta pred daňovým úradom. Od roku 1994 sme zažili veľa daňových kontrol a tým pádom máme odborné znalosti ako postupovať pri daňovej kontrole.

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

Firma FTM AUDIT poskytuje kvalitne a profesionálne účtovnícke služby od roku 1994. Firma má moderné technológie a tak podporujeme priame pripojenie to klientského účtovníctva cez server.

Vedenie účtovníctva a spracovanie miezd

Vedenie podvojného účtovníctva aj jednoduchého účtovníctva v účtovníckom softvéri OMEGA. Mzdy sú komplexnou súčasťou účtovníctva. Mzdy vedieme ako súčasť účtovníctva ale aj na individuálnej báze.

Zostavenie účtovnej závierky a daňového priznania

Koncoročné prace sú sofistikované komplexne účtovnícke prace uzávierkového charakteru spojené s prípravou daňového priznania a optimalizáciou daňového zaťaženia. Vedenie evidencie DPH je veľmi dôležite. V FTM Audit máme nastavené špeciálne kontrolné procesy aby nedošlo k chybe pri vypĺňaní kontrolného výkazu a aby sa zamedzilo daňovej kontrole.

Vedenie evidencií

Existuje množstvo prípadov pri vedení účtovníctva, kedy klient potrebuje odborné poradenstvo a analýzy. Od vypracovania vnútropodnikových smerníc po dodanie materiálov k výpočtu prémií konateľov.

Vyhotovenie rôznych finančných reportov z podkladov z účtovníctva

Vypracovanie daňových priznaní a písomných stanovísk k zadaným daňovým a účtovným problémom.