Prečo si vybrať firmu FTM Audit na podvojné účtovníctvo a jednoduché účtovníctvo

Firma FTM AUDIT poskytuje podvojné účtovníctvo a jednoduché účtovníctvo od roku 1993. Počas tohto obdobia všetky daňové kontroly dopadli bez nálezu vo všetkých firmách, ktorým sme poskytovali podvojné účtovníctvo a aj jednoduché účtovníctvo. Poskytujeme aj audit a daňové poradenstvo. Tým, že sme certifikovaní daňoví poradcovia a certifikovaní štatutárni audítori, vieme hĺbkovo posúdiť správne vedené účtovníctvo a zároveň aj daňový dopad na firmu. Naše najnovšie serverové riešenia zaručujú priamy prístup do účtovníctva cez internet. 

O nás

Vedieme:

Účtovníctvo spoločnosti s ručením obmedzeným    
Účtovníctvo združeniu (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)    
Účtovníctvo slobodným povolaniam, fyzickým osobám podnikajúcim na základe iného ako živnostenského zákona    
Účtovníctvo spoločenstvám vlastníkov pozemkov, bytov a pod.
Účtovníctvo akciovým spoločnostiam
Účtovníctvo organizačným jednotkám združenia
Účtovníctvo podnikateľom fyzckým osobám zapísaným v obchodnom registri
Účtovníctvo neziskovej organizácii
Účtovníctvo nadacii
Účtovníctvo komaditnej spoločnosti
Účtovníctvo verejnej obchodnej spoločnosti
Účtovníctvo komôr
Účtovníctvo stálej prevadzkárne

Služby - účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo a jednoduché účtovníctvo, ktoré poskytujeme klientom je na profesionálnej úrovni. Účtovníctvo je vedené správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov v súlade so zákonom č. 431/2003 o účtovníctve. Z našich skúsenosti účtovníctvo zahŕňa nasledujúce kroky.
1
Vedenie - účtovníctvo

Triedenie a usporiadanie prijatých dokladov do účtovníctva. Zaúčtovanie všetkých prípadov a formálna kontrola všetkých účtových dokladov spoločnosti. Zápis všetkých účtovných prípadov do evidencii. Vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy. Aby účtovníctvo spĺňalo všetky náležitosti podľa zákona.

2
Účtovná uzávierka - účtovníctvo

Koncoročné práce. Odsúhlasenie zostatkov majetku a záväzkov, uzatvorenie účtov hlavnej knihy a ďalšie práce.

3
Evidencia DPH a dane - účtovníctvo

Vedenie evidencie DPH. Vyhotovovanie súhrnného a kontrolného výkazu k DPH. Formálna kontrola všetkých náležitostí ohľadom DPH.

4
Konzultácie - účtovníctvo

Ekonomické, účtovné a daňové konzultácie. Zastupovanie klienta v jednaní s daňovým úradom / podľa potreby, na základe splnomocnenia klientom.

5
Mzdové služby - účtovníctvo

Spracovanie mzdovej agendy je súčasťou vedenia účtovníctva. Výpočet mzdových nárokov, povinných odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne, nahlasovanie a odhlasovanie zamestnancov v súvislosti s výkonom závislej činnosti.

1. Služby - účtovníctvo

Poskytujeme kvalitne a profesionálne podvojné účtovníctvo a jednoduché účtovníctvo od roku 1993. Firma má moderné technológie a tak podporujeme priame pripojenie to klientského účtovníctva cez server.

Vedenie účtovníctva - účtovníctvo

Vedieme podvojné účtovníctvo v softvéri OMEGA a jednoduché účtovníctvo v softvéri ALFA.

Triedenie dokladov - účtovníctvo

Účtovníctvo sa skladá z niekoľkých krokov. Jeden z nich je triedenie a usporiadanie prijatých dokladov, kde sa odkryjú potencionálne chyby.

Kontrola účtovných dokladov - účtovníctvo

Formálna kontrola všetkých účtových dokladov spoločnosti, aby účtovné doklady spĺňali všetky náležitostí zo zákona (predkonácie atd.) a aby účtovníctvo bolo vedené správne.

Zápis účtovných prípadov - účtovníctvo

Zápis a správne zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov do účtovníckeho programu aby bolo účtovníctvo komplené, kontrola zaúčtovania na správne účty, tvorba a zaúčtovanie na analytické účty aby sa umožnilo manažérske účtovníctvo a zaúčtovanie do správneho obdobia.

Účtovný denník a hlavná kniha - účtovníctvo

Vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy.

Správa - účtovníctvo

Poskytnutie vzdialených prístupov do účtovníctva cez server a podpora pri vyhotovovaní rôznych faktúr, evidencií, prevodov.

2. Koncoročné práce - účtovníctvo

Koncoročné prace sú sofistikované komplexne účtovnícke práce uzávierkového charakteru spojené s prípravou daňového priznania a optimalizáciou daňového zaťaženia. Robia sa keď sa uzatvára účtovníctvo.

Odsúhlasenie - účtovníctvo

Odsúhlasenie zostatkov majetku a záväzkov a uzatvorenie účtov hlavnej knihy.

Inventarizácia - účtovníctvo

Spracovanie inventúry majetku a záväzkov, vyhotovenie inventarizácie, majetku a záväzkov spoločnosti, zaúčtovanie inventarizačných rozdielov.

Uzávierka - účtovníctvo

Uzatvorenie účtovníctva bežného účtovného obdobia.

Účtovná závierka a daňové priznanie - účtovníctvo

Vyhotovenie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb, účtovnej závierky bežného účtovného obdobia/účtovných koncoročných výkazov, cash flow a poznámok. Kontrola správnosti a následné zaslanie výkazov na patričné miest ako daňový úrad a zbierka listín.

Kontrola celého účtovníctva - účtovníctvo

Záverečná kontrola celého účtovníctva. Kontrola sa zameriava na kompletnosť účtovníctva. Či sú všetky účtovné prípady zaúčtované na správny účet, do správneho obdobia a či je každý prípad

Posúdenie z hľadiska daní - účtovníctvo

Záverečná kontrola daňovým poradcom. Táto kontrola sa zameriava na daňový aspekt účtovných prípadov. Odhaľuje nedostatky a pomáha pri optimalizácie daní. Klient ušetrí na daniach.

3. Evidencia DPH a dane - účtovníctvo

Vedenie evidencie DPH je veľmi dôležite. V FTM AUDIT máme nastavené špeciálne kontrolné procesy aby nedošlo k chybe pri vypĺňaní kontrolného výkazu a aby sa zamedzilo daňovej kontrole.

Vedenie evidencie DPH - účtovníctvo

Kontrola dokladov z hľadiska nároku na odpočet DPH. Dlhodobé a strategické plánovanie DPH. Posúdenie každého účtovného prípadu z hľadiska DPH pre plnú zákonnú optimalizáciu DPH.

Súhrnný a kontrolný výkaz - účtovníctvo

Vyhotovovanie súhrnného a kontrolného výkazu k DPH ich kontrola a podanie. Komunikácia s vedením firmy.

Vyhotovenie priznaní k DPH - účtovníctvo

Vyhotovenie a podanie priznaní k DPH.

Ročné vysporiadanie dane zo závislej činnosti - účtovníctvo

Ročné vysporiadanie dane zo závislej činnosti ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti a vyhotovenie ročných hlásení.

4. Odborné konzultácie - účtovníctvo

Existuje množstvo prípadov pri vedení účtovníctva, kedy klient potrebuje odborné poradenstvo a analýzy. Od vypracovania vnútropodnikových smerníc po dodanie materiálov k výpočtu prémií konateľov.

Konzultácie k ekonomickej problematike - účtovníctvo

Konzultácie, posúdenia analýzy rôznych problematík z ekonomickej oblasti. Napríklad vypracovanie ekonomických analýz materskej firme.

Konzultácie k účtovnej problematike - účtovníctvo

Vypracovanie rôznych analýz evidencií z účtovnej oblasti. Napríklad analýza účtovníctva alebo posudok zaúčtovania určitých účtovných prípadov.

Konzultácie k daňovej problematike - účtovníctvo

Zastupovanie klienta v jednaní s daňovým úradom / podľa potreby, na základe splnomocnenia klientom. Vypracovanie posudkov z oblasti daní.

5. Mzdové služby - účtovníctvo

Mzdy sú komplexnou súčasťou účtovníctva. Mzdy vedieme ako súčasť účtovníctva ale aj na individuálnej báze.

Spracovanie mzdovej agendy - účtovníctvo

Výpočet mzdových nárokov, povinných odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne

Správa miezd - účtovníctvo

Nahlasovanie a odhlasovanie zamestnancov v súvislosti s výkonom závislej činnosti

Mesačné výkazy - účtovníctvo

vypracovávanie mesačných výkazov do poisťovní a ich poslanie

Potvrdenia - účtovníctvo

Vyhotovovanie potvrdení súvisiacich s mzdovou problematikou zamestnancom spoločnosti

Bankové prevody - účtovníctvo

Vyhotovenie bankových prevodných príkazov, súvisiacich so spracovávanou mzdovou agendou

Cena za účtovníctvo

Vyčítajte si cenu za vedenie účtovníctva

Cena za účtovníctvo

Koľko stojí vedenie účtovníctva?

Naša cena sa odvíja od počtu účtovných položiek – 0,65 EUR /jedna položka. (Položka je jeden účtovný zápis na strane MD alebo Dal účtu). Cena sa pohybuje od 250 EUR do 4000 EUR mesačne. Vypočítajte si cenu za vedenie účtovníctva.

Prečo platiť za kvalitu?

V roku 2013 sa na Slovensku viac ako 50 % daňových kontrol skončilo nálezom. V roku 2013 bol na Slovensku priemerný objem nálezov na jednu daňovú kontrolu viac ako 44 000 EUR. Platenie za kvalitné vedenie účtovníctva pomôže sa preventívne vyhnúť daňovej kontrole.

Čo je podvojné účtovnictvo?

Pre tento druh účtovníctva sú charakteristické podvojné zápisy, to znamená, že každý účtovný prípad sa musí zaúčtovať najmenej na dvoch účtoch, raz na ľavej strane (MD) a raz na pravej strane (D).

Čo je jednoduché účtovníctvo?

Jednoduché účtovníctvo alebo sústava jednoduchého účtovníctva je druh účtovníctva (alebo len evidencie), pri ktorom sa zisk (strata) zisťuje iba porovnávaním rozdielu majetku a záväzkov (teda vlastného imania) na konci sledovaného obdobia s rozdielom majetku a záväzkov (teda vlastného imania) na začiatku sledovaného obdobia.