Prečo si vybrať firmu FTM Audit

Firma FTM AUDIT poskytuje vedenie účtovníctva od roku 1993. Počas tohto obdobia všetky daňové kontroly dopadli bez nálezu vo všetkých firmách, ktorým sme viedli účtovníctvo. Okrem vedenia účtovníctva poskytujeme aj audit a daňové poradenstvo. Tým, že sme certifikovaní daňoví poradcovia a certifikovaní štatutárni audítori, vieme hĺbkovo posúdiť správnosť účtovníctva a zároveň aj daňový dopad na firmu. Naše najnovšie serverové riešenia zaručujú priamy prístup do účtovníctva cez internet. 

O nás

Účtovnícke služby Kroky

Služby, ktoré poskytujeme klientom sú na profesionálnej úrovni. Účtovníctvo je vedené správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov v súlade so zákonom č. 431/2003 o účtovníctve. Z našich skúsenosti vedenie účtovníctva zahŕňa nasledujúce kroky, ktoré su neskor rozpísané.
1
Vedenie účtovníctva

Triedenie a usporiadanie prijatých dokladov. Zaúčtovanie všetkých prípadov a formálna kontrola všetkých účtových dokladov spoločnosti. Zápis všetkých účtovných prípadov do evidencii. Vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy.

2
Účtovná uzávierka

Koncoročné práce. Odsúhlasenie zostatkov majetku a záväzkov, uzatvorenie účtov hlavnej knihy a ďalšie.

3
Evidencia DPH a dane

Vedenie evidencie DPH. Vyhotovovanie súhrnného a kontrolného výkazu k DPH. Formálna kontrola všetkých náležitostí ohľadom DPH.

4
Konzultácie - Reporting

Ekonomické, účtovné a daňové konzultácie. Zastupovanie klienta v jednaní s daňovým úradom / podľa potreby, na základe splnomocnenia klientom

5
Mzdové služby

Spracovanie mzdovej agendy. Výpočet mzdových nárokov, povinných odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne, nahlasovanie a odhlasovanie zamestnancov v súvislosti s výkonom závislej činnosti.

1. Účtovnícke služby

Firma FTM AUDIT poskytuje kvalitne a profesionálne účtovnícke služby od roku 1993. Firma má moderné technológie a tak podporujeme priame pripojenie to klientského účtovníctva cez server.

Vedenie účtovníctva

Vedenie podvojného účtovníctva aj jednoduchého účtovníctva v účtovníckom softvéri OMEGA.

Triedenie dokladov

Súčasťou účtovníctva je triedenie a usporiadanie prijatých dokladov, kde sa odkryjú potencionálne chyby.

Kontrola účtovných dokladov

Formálna kontrola všetkých účtových dokladov spoločnosti aby účtovné doklady spĺňali všetky náležitostí zo zákona (predkonácie atd.)

Zápis účtovných prípadov

Zápis a správne zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov do účtovníckeho programu, kontrola zaúčtovania na správne účty, tvorba a zaúčtovanie na analytické účty aby sa umožnilo manažérske účtovníctvo a zaúčtovanie do správneho obdobia.

Účtovný denník a hlavná kniha

Vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy.

Správa

Poskytnutie vzdialených prístupov do účtovníctva cez server a podpora pri vyhotovovaní rôznych faktúr, evidencií, prevodov a viac.

2. Koncoročné práce

Koncoročné prace sú sofistikované komplexne účtovnícke prace uzávierkového charakteru spojené s prípravou daňového priznania a optimalizáciou daňového zaťaženia.

Odsúhlasenie

Odsúhlasenie zostatkov majetku a záväzkov a uzatvorenie účtov hlavnej knihy.

Inventarizácia

Spracovanie inventúry majetku a záväzkov, vyhotovenie inventarizácie, majetku a záväzkov spoločnosti, zaúčtovanie inventarizačných rozdielov.

Uzávierka

Uzatvorenie účtovníctva bežného účtovného obdobia.

Účtovná závierka a daňové priznanie

Vyhotovenie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb, účtovnej závierky bežného účtovného obdobia/účtovných koncoročných výkazov, cash flow a poznámok. Kontrola správnosti a následné zaslanie výkazov na patričné miest ako daňový úrad a zbierka listín.

Kontrola celého účtovníctva

Záverečná kontrola celého účtovníctva. Kontrola sa zameriava na kompletnosť účtovníctva. Či sú všetky účtovné prípady zaúčtované na správny účet, do správneho obdobia a či je každý prípad

Posúdenie z hľadiska daní

Záverečná kontrola daňovým poradcom. Táto kontrola sa zameriava na daňový aspekt účtovných prípadov. Odhaľuje nedostatky a pomáha pri optimalizácie daní. Klient ušetrí na daniach.

3. Evidencia DPH a dane

Vedenie evidencie DPH je veľmi dôležite. V FTM AUDIT máme nastavené špeciálne kontrolné procesy aby nedošlo k chybe pri vypĺňaní kontrolného výkazu a aby sa zamedzilo daňovej kontrole.

Vedenie evidencie DPH

Kontrola dokladov z hľadiska nároku na odpočet DPH. Dlhodobé a strategické plánovanie DPH. Posúdenie každého účtovného prípadu z hľadiska DPH pre plnú zákonnú optimalizáciu DPH.

Súhrnný a kontrolný výkaz

Vyhotovovanie súhrnného a kontrolného výkazu k DPH ich kontrola a podanie. Komunikácia s vedením firmy.

Vyhotovenie priznaní k DPH

Vyhotovenie a podanie priznaní k DPH.

Ročné vysporiadanie dane zo závislej činnosti

Ročné vysporiadanie dane zo závislej činnosti ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti a vyhotovenie ročných hlásení.

4. Odborné konzultácie

Existuje množstvo prípadov pri vedení účtovníctva, kedy klient potrebuje odborné poradenstvo a analýzy. Od vypracovania vnútropodnikových smerníc po dodanie materiálov k výpočtu prémií konateľov.

Konzultácie k ekonomickej problematike

Konzultácie, posúdenia analýzy rôznych problematík z ekonomickej oblasti. Napríklad vypracovanie ekonomických analýz materskej firme.

Konzultácie k účtovnej problematike

Vypracovanie rôznych analýz evidencií z účtovnej oblasti. Napríklad analýza účtovníctva alebo posudok zaúčtovania určitých účtovných prípadov.

Konzultácie k daňovej problematike

Zastupovanie klienta v jednaní s daňovým úradom / podľa potreby, na základe splnomocnenia klientom. Vypracovanie posudkov z oblasti daní.

5. Mzdové služby

Mzdy sú komplexnou súčasťou účtovníctva. Mzdy vedieme ako súčasť účtovníctva ale aj na individuálnej báze.

Spracovanie mzdovej agendy

Výpočet mzdových nárokov, povinných odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne

Správa miezd

Nahlasovanie a odhlasovanie zamestnancov v súvislosti s výkonom závislej činnosti

Mesačné výkazy

vypracovávanie mesačných výkazov do poisťovní a ich poslanie

Potvrdenia

Vyhotovovanie potvrdení súvisiacich s mzdovou problematikou zamestnancom spoločnosti

Bankové prevody

Vyhotovenie bankových prevodných príkazov, súvisiacich so spracovávanou mzdovou agendou

Cena za účtovníctvo

Vyčítajte si cenu za vedenie účtovníctva

Cena za účtovníctvo

Koľko stojí vedenie účtovníctva?

Naša cena sa odvíja od počtu účtovných položiek – 0,65 EUR /jedna položka. (Položka je jeden účtovný zápis na strane MD alebo Dal účtu). Cena sa pohybuje od 250 EUR do 4000 EUR mesačne. Vypočítajte si cenu za vedenie účtovníctva.

Prečo platiť za kvalitu?

V roku 2013 sa na Slovensku viac ako 50 % daňových kontrol skončilo nálezom. V roku 2013 bol na Slovensku priemerný objem nálezov na jednu daňovú kontrolu viac ako 44 000 EUR. Platenie za kvalitné vedenie účtovníctva pomôže sa preventívne vyhnúť daňovej kontrole.