1. Informácie
  2. Účtovníctvo

Sociálny fond: účtovanie sociálneho fondu

Účtovné prípady účtovania sociálneho fondu v podvojnom účtovníctve

Účtovanie sociálneho fondu v podvojnom účtovníctve: vybrané účtovné prípady.

Účtovanie o sociálnom fonde nie je bežným - rutinným účtovaním. Preto sme pre Vás vybrali najdôležitejšie účtovné prípady v oblasti účtovania sociálneho fondu, s ktorými sa účtovníci stretávajú v praxi, pri vedení účtovníctva.

Prehľad o sociálnom fonde by Vám mal zaručiť bezproblémové a správne zaúčtovanie sociálneho fondu. Medzi prípady, ktoré sme pripravili patria: tvorba sociálneho fondu, vyúčtovanie povinného ročného prídelu, použitie sociálneho fondu, finančný príspevok poskytnutý zamestnancom na rekreáciu, dopravu, sociálnu výpomoc, zdravotnú starostlivosť, účtovanie rekreačných pobytov pre zamestnancov, prevod časti sociálneho fondu, úhrada záväzku z prevodu sociálneho fondu a uzavretie tohto účtu.

Účtovný prípad MD Dal
     
Otvorenie účtu sociálny fond k 1.1.príslušného roka 701 472
     
     
Tvorba sociálneho fondu:    
-        povinný a ďalší prídel do sociálneho fondu (§3 ZSF) 527 472
-        ďalšie zdroje tvorby sociálneho fondu - dary, dotácie, príspevky poskytnuté zamestnávateľovi do fondu (§4 ods.2 ZSF) 221 472
-        prídel do sociálneho fondu zo zisku zamestnávateľa (§4 ods.3 ZSF) 431,428 472/AÚ
     
     
     
Vyúčtovanie povinného ročného prídelu do sociálneho fondu zo súhrnu ročných hrubých miezd:    
-        preddavky boli nižšie 527 472
-        preddavky boli vyššie -527 -472
     
     
     
Použitie sociálneho fondu:    
-        Použitie sociálneho fondu na úhradu časti stravných lístkov 472 213
-        Použitie sociálneho fondu na stravovanie vo vlastnom zariadení 472 602
-        Použitie sociálneho fondu na poskytnutie pôžičky zo sociálneho fondu zamestnancom 472 221,211
-        prijaté splátky pôžičky poskytnutej zo sociálneho fondu (pôžička sa sleduje na podsúvahovom účte) 221,211,331 472
     
     
     
Finančný príspevok poskytnutý zamestnancom na rekreáciu, dopravu, sociálnu výpomoc, zdravotnú starostlivosť  a podobne zo sociálneho fondu:    
-        zúčtovanie nároku na príspevok zo sociálneho fondu 472 333
-        zrazenie dane zo závislej činnosti, ak nie sú oslobodené od dane zo sociálneho fondu 333 342
-        poistné 333 336
-        odvedenie dane zo závislej činnosti 342 221
-        odvedenie poistného 336 221
-        výplata príspevku po zdanení 333 221,211
     
     
     
Účtovanie rekreačných pobytov pre zamestnancov zo sociálneho fondu:    
-        faktúra od dodávateľa 335 321
-        rekreačný pobyt zamestnanca uhrádzaný zo sociálneho fondu 472 335
-        daň z príjmov z poskytnutého príspevku 331 342
-        poistné z poskytnutého príspevku 331 336
     
     
     
Prevod časti sociálneho fondu zodpovedajúci podielu prevádzaných zamestnancov na nového zamestnávateľa ( §6 ods. 4 ZSF) 472 379
Úhrada záväzku z prevodu sociálneho fondu 379 221
     
     
Uzavretie účtu sociálny fond 31.12. príslušného roka 472 702

 

Diskusia