Potrebujete vykonať audit Vašej účtovnej závierky? Máte zájujem o naše audítorské služby?

Môžete sa obrátiť na našu spoločnosť so sídlom v Bratislave, ktorá ponúka audítorské služby od roku 1993. Tieto služby ponúkame nie len v meste Bratislava, ale aj na celom Slovensku.

Podľa §2 odsek 1) zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu (ďalej len "zákon"), je audit overovanie individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky a overovanie súladu individuálnej výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou alebo súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou.

V odseku 15 zákona sa hovorí o tom, čo sú uisťovacie a súvisiace audítorske služby, ktoré môže poskytovať audítor alebo audítorská spoločnosť. Je nimi poskytovanie služieb podľa medzinárodných usmernení pre audit, uisťovacie služby a etiku (ďalej len „medzinárodné audítorské štandardy“). Audítorská spoločnosť a audítor môžu podľa §21 ods. 4) zákona poskytovať aj neaudítorské služby, ako je napríklad vedenie účtovníctva, analýza účtovného systému, ekonomické a finančné poradenstvo atď. Audítori a audítorské spoločnosti podliehajú zo zákona previerke zabezpečenia kvality auditu, ktorú vykonáva komora audítorov. 

Audit účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky a ostané audítorské služby vykonávame v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi vydanými IFAC, zákonom o audítoroch, etickým kódexom pre audítorov a ostatnými predpismi vydanými Slovenskou komorou audítorov (SKAU).

o nás

AUDÍTORSKÉ SLUŽBY (Uisťovacie služby)

FTM AUDIT poskytuje hlavne tieto audítorske služby (Audit, uisťovacie a spolusúvisiace audítorské služby). Uisťovacie služby sú Audit podľa ISA (International standards on Auditing), Preverenie ISRE (International Standards on Review Engagements - ISRE 2400, 2410) a Uisťovacie služby iné - ISAE (International Standards on Assurance Engagements ISAE 3000, 3400, 3402, 3410, 3420). Taktiež poskytujeme ostatené súvisiace služby podľa ISRS (International Standards on Related Services, ISRS 4000, 4410)

Štatutárny audit

Audit individuálnej účtovnej závierky alebo audit konsolidovanej účtovnej závierky, takzvaný finančný audit. Tento audit je klasický audit účtovnej závierky. Audit výberovým spôsobom: Na základe audítorských postupov vyberieme a overíme významné položky účtovnej závierky. V prípade overenia účtovných dokladov aplikujeme výber pomocou vzorky. Audit úplným spôsobom: Overujeme všetky účtovné doklady (faktúry, interné a pokladničné doklady) a tiež aj všetky položky účtovnej závierky.

Daňový audit

Preveríme vaše dane, daň z príjmov a DPH. Audit je zameraný aj na daňové problémy. Overujeme napríklad správnosť vedenia evidencie DPH, odpočítania DPH, posúdenie správnosti účtovného a daňového odpisu pohľadávok a podobne.

Kontrolu podvojného účtovníctva

Kontrolu podvojného účtovníctva a kontrolu jednoduchého účtovníctva. V poslednom období je záujem aj o overenie úplnosti účtovných dokladov a ich predpísaných náležitostí. Túto službu využívajú firmy v prípade, keď im hrozí riziko straty účtovných dokladov. Doklady prekontrolujeme, do každého šanóna vložíme list so zoznamom účtovných dokladov, zviažeme, opečiatkujeme a podpíšeme. Okrem zabezpečenia dokladov proti strate získa tak firma konfort v priebehu daňovej kontroly.

Uisťovacie služby iné ako audit a Ostatné súvisiace služby

Audit, kontrolu, alebo iné uisťovacie služby - určitých oblastí podvojného, jednoduchého účtovníctva, daní a pod., podľa ISRE 2400, 2410, ISAE 3000, 3400, 3402, 3410, 3420 a súvisiace služby podľa ISRS 4000, 4410.

Audit výročnej správy

Audit výročnej správy a konsolidovanej výročnej správy a overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou.

Konsolidovaná účtovná závierka

Vypracovanie podkladov, prehľadov a tabuliek pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky materskej firmy.

Najčastejšie otázky ohľadom auditu

Kedy vykonávame audítorské služby?

Audítorské služby vykonávame počas celého roka. Klienti majú potom dostatok času zistené chyby v priebehu auditu opraviť. Podľa toho, kedy sa audit vykonáva rozlišujeme: priebežný audit - vykonávame ho v priebehu roka, koncoročný audit – vykonávame ho na konci roka, respektíve pred a po zostavení účtovnej závierky.

Čo sa robí počas auditu účtovnej závierky?

Pri audite uskutočňujeme postupy na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke, overujeme vnútorný kontrolný systém, dodržiavanie predpisov, vyhodnocujeme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód, primeranosť účtovných odhadov, ako aj celkovú prezentáciu účtovnej závierky.

Cena za audit

V prípade Vášho záujmu, môžete vyplniť formulár na vypracovanie cenovej ponuky na audit. Cena za audit

Proces auditu

Proces auditu v niektorých hlavných krokoch. Priatie zákazky, kedy sa rozhodne firma či ma dostatočné skúsenosti na akceptáciu zákazky a následne zmluva o audite s firmou. Následne audítor naplánuje audit a identifikuje rizikové oblasti účtovníctva. V tretom kroku audítor skontroluje účtovnú závierku a účtovníctvo - prostredníctvom rôznych testov. Z testov získa dôkazy o správnosti alebo chýb v účtovníctve a následne vyhotoví správu audítora.
1
Prijatie zákazky

Posúdenie schopnosti audítorskej firmy vykonať zákazku na základe zváženia nasledujúcich faktorov: špecifiká účtovnej jednotky, charakteristika audítorskej firmy. Kontrolný zoznam pre akceptáciu zákazky na audit a zmluva o audite.

2
Posúdenie rizík

Dôkladné pochopenie účtovnej jednotky vrátane jej internej kontroly za účelom identifikácie a posúdenia rizík významných nesprávností na úrovni účtovnej závierky a na úrovni tvrdení. Vypracovanie celkovej stratégie auditu a plánu auditu, zdôraznenie prepojenia medzi identifikovaným rizikom významných nesprávností na úrovni tvrdení a plánovanými audítorskými postupmi. Audítor určí povahu, časový rozvrh a rozsah audítorských postupov (testov kontrol aj substantívnych postupov). Predbežná analytická previerka, celková stratégia auditu a plán auditu, významnosť a významnosť na vykonanie.

3
Reakcia na riziko

Návrh testov, ktoré má audítor vykonať (testov kontrol a substantívnych postupov), ktoré mu umožnia primerane sa uistiť, či účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Analytické listy.

4
Záverečné zhodnotenia a správa

Zhrnutie získaných záverov a zistení audítora vrátane výsledkov testov kontrol a substantívnych postupov. Záverečný kontrolný formulár,(vrátane nepretržitého pokračovania v činnosti, udalostí po dátume účtovnej závierky a informovania osôb poverených spravovaním), Správa audítora a Záverečné súhrnné memorandum (vrátane pokračovania prác na zákazke).