1. Informácie
  2. Audit

Pokuta za neoverenie účtovnej závierky audítorom

Aká je výška pokuty v prípade neoverenia účtovnej závierky audítorom? Kto ukladá pokutu? Aká je lehota a na čo si treba dávať pozor!

Neoverenie účtovnej závierky je správnym deliktom

V prípade, že účtovná jednotka poruší ustanovenia § 19, § 22 alebo § 22a  Zákona o účtovníctve (ďalej len „zákon“) tým, že si nedá overiť účtovnú závierku alebo súlad údajov účtovnej závierky s výročnou správou audítorom,  hoci jej zákon túto povinnosť ukladá, dopustí sa podľa § 38 ods. 1 písm. d) zákona správneho deliktu. V prípade jeho zistenia je správca dane povinný uložiť jej za to pokutu.
Ustanovenie sa vzťahuje nielen na neoverenie individuálnej účtovnej závierky ale aj na:

  • neoverenie súladu účtovnej závierky s výročnou správou (§ 19 zákona),
  • neoverenie konsolidovanej účtovnej závierky a jej súladu s konsolidovanou výročnou správou ( §22 zákona),
  • neoverenie konsolidovanej účtovnej závierky verejnej správy, ústrednej správy a ich súladu s konsolidovanou výročnou správou ( § 22a zákona o účtovníctve).

Výška pokuty v prípade neoverenia účtovnej závierky audítorom

Výška pokuty nie je pevne určená. Zákon hovorí, že sa stanovuje do  2 % z celkovej sumy "netto majetku" uvedenej v súvahe (platí pre PÚ) alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch (platí pre JÚ*) za kontrolované obdobie,  maximálne však do výšky 1 mil. EUR.

Vysvetlivky:

"Netto majetok“ je majetok upravený o oprávky a opravné položky.

JÚ* - pretože niektoré účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva majú tiež povinnosť auditu (napríklad občianske združenie pri splnení zákonom stanovených podmienok) vypočíta sa pokuta z výkazu o majetku a záväzkoch.

Kto ukladá pokutu za neoverenie účtovnej závierky?

Pokutu ukladá daňový úrad, ktorý je zo zákona oprávnený vykonávať v účtovnej jednotke kontrolu dodržiavania ustanovení zákona o účtovníctve. Na konanie o uložení pokuty vrátane jej vymáhania a na opravné prostriedky proti uloženiu pokuty sa primerane vzťahuje daňový poriadok.

V § 38 ods. 5 sa ešte uvádza, že daňový úrad pri ukladaní pokuty prihliada na závažnosť, mieru zavinenia, čas trvania, následky a okolnosti spáchania správneho deliktu. Z uvedeného vyplýva, že hlavne čas trvania a okolnosti spáchania môžu v prípade neoverenia účtovnej závierky ovplyvniť výšku pokuty. V prípade, že by však vznikla niekomu škoda, lebo účtovná závierka nebola overená, bude zrejme daňový úrad prihliadať aj na závažnosť a následky spáchania správneho deliktu.

Lehota na ukladanie pokuty

Podľa § 38 ods. 6 daňový úrad  uloží pokutu do jedného roka odo dňa, kedy sa o správnom delikte dozvedel, najneskôr však do 5 rokov od skončenia účtovného obdobia, v ktorom k správnemu deliktu došlo.

 

POZOR!

V § 38 Zákona o účtovníctve  sú uvedené ešte ďalšie správne delikty, ktoré súvisia s auditom účtovnej závierky. 
Ide o správne delikty v prípade, ak účtovná jednotka:

  • nedala schváliť alebo odvolať audítora ( § 38 ods. 1 písm. e) zákona),
  • nezriadila výbor pre audit podľa § 19a ( § 38 ods. 1 písm. f) zákona) - povinnosť zriadiť výbor pre audit sa od 17.6.2016 presúva do § 34 ods.1 nového Zákona o štatutárnom audite. V § 64 ods.1 písm. d) je stanovená pokuta za nesplnenie tejto povinnosti do 30 000 EUR,
  • neuložila správu audítora do registra účtovných závierok (§ 38 ods.1 písm c) zákona).

Na prvý pohľad sa tieto správne delikty zdajú byť bezvýznamné. No pokuta je rovnaká ako pri neoverení účtovnej závierky a to do  2 % z celkovej sumy netto majetku vykázanej v súvahe alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch za kontrolované obdobie, maximálne do výšky 1 mil. EUR.

Nesmieme tiež zabudnúť na správny delikt, ktorého sa dopustí účtovná jednotka, ktorá  nearchivuje správu audítora po dobu 10 rokov ( § 38 ods.1 písm. n) zákona). V tomto prípade je pokuta nižšia a to do 2 % z celkovej sumy netto majetku vykázanej v súvahe alebo vo výkaze o majetku a záväzkov za kontrolované obdobie,  maximálne do výšky 100 000 EUR.

Diskusia