Cena za audit podľa Etického Kódexu

V súlade s etickými princípmi, by cena za audit mala byť minimálne v takej výške, aby sa dal audit vykonať v súlade s ISA.

Preto SKAU vydala Usmernenie SKAU č.15/ETIKA/2010 o dobe trvania auditu (ďalej len usmernenie SKAU), v ktorom audítorom alebo audítorským spoločnostiam záväzne stanovuje minimálnu dobu trvania auditu v hodinách takto:

TOTAL *(v mil. €)   Minimálny počet hodín  
   
do 0,4 20 -35
0,4 – 1 30 - 50
1 – 2 40 -60
2 – 4 50 - 80
4 – 10 70 - 120
10 – 20 100 - 200
20 – 63 180 - 360
63 – 166 300 - 700


Vysvetlivky:

 • Total* pre podnikateľské subjekty = majetok (netto) + tržby (skupina 60) + finančné výnosy (skupina 66),
 • Total* pre obce, nadácie, politické strany a hnutia, VÚC, neziskové organizácie, občianske združenia, príspevkové a rozpočtové organizácie = majetok (netto) + príjmová časť plnenia rozpočtu,
 • Pri výpočte počtu hodín sa vychádza z:
  • údajov účtovnej závierky za overované obdobie, alebo
  • údajov účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie, alebo
  • prepočítaných údajov z účtovníctva za zaúčtované overované obdobie.
Usmernenie SKAU sa používa pri stanovení ceny auditu:
 • individuálnych účtovných závierok,
 • konsolidovaných účtovných závierok (pri ktorých však treba počet hodín primerane upraviť).
Pozor!
Počet hodín musí byť doložený v audítorskej dokumentácii, ktorá je predmetom kontroly UDVA. Odchýlku hodín smerom nadol musí audítor osobitne zdôvodniť.

Najčastejšie otázky ceny za audit

Ako sa stanovuje cena za audit účtovnej závierky a cena za audítorské služby?

Cena za audit účtovnej závierky alebo cena audítorských služieb by mala byť primeraná. Stanovuje sa individuálne na základe dohody zmluvných strán. Pohybuje sa od 1500 EUR do 60 000 EUR.

JE MOŽNÉ OVPLYVNIŤ CENU AUDITU ÚČTOVNEJ ZÁVERKY?

Áno je to možné. V prípade efektívnej spolupráce s klientom sa počet hodín výkonu auditu zníži, čo zníži aj cenu auditu. Samozrejme to platí aj naopak. Okrem toho môžeme poskytnúť klientom rôzne zľavy (stála zákazka, prvý audit, audit mimo Bratislavy a iné).

AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE ZÁUJMU O AUDIT ÚČTOVNEJ ZÁVERKY?

Kontaktujte nás, alebo vypíšte formulár na konci tohto článku.

AKO SA STANOVUJE CENU ZA AUDIT ALEBO CENA ZA AUDÍTORSKÉ SLUŽBY V NAŠEJ FIRME

Príklad:

CENA ZA AUDIT  =  PREDPOKLADANÝ POČET HODÍN VÝKONU AUDITU  X  HODINOVÁ SADZBA 

 

PREDPOKLADANÝ POČET HODÍN VÝKONU AUDITU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 

Na základe našich skúseností vieme posúdiť, koľko času musí audítor alebo asistent audítora venovať tej ktorej oblasti, respektíve či je potrebná spolupráca aj so špecialistom (napríklad právnikom, daňový poradcom, odborníkom na informačné systémy a pod...). Minimálna doba trvania auditu uvedená v Usmernení SKAU je pre nás záväzná, nie je možné si s klientom dohodnúť nižší počet hodín.

Pozor!

V prípade daňového alebo úplného auditu je predpokladaný počet hodín výkonu auditu vyšší, ako pri audite výberovým spôsobom

HODINOVÁ SADZBA AUDÍTORSKÝCH SLUŽIEB

Hodinové sadzby pri audite v FTM AUDIT.

Audítor

100 EUR/hod.

Asistent audítora

40 EUR/hod.

Špecialista - daňový poradca, právnik a pod.

80 EUR/hod.

Cenová ponuka

AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE ZÁUJMU O AUDIT ÚČTOVNEJ ZÁVERKY

Audítor musí spoznať potenciálneho klienta a zvážiť, či je schopný vykonať audit s dostatočnou odbornou starostlivosťou, t.j. či má kvalifikovaných pracovníkov, potrebný čas a pod..Bez oboznámenia sa s klientom by nemala audítorská firma pristúpiť k spolupráci. Je preto potrebné si s nami vopred dohodnúť termín osobného stretnutia.

Prvým spôsobom je, že nás budete kontaktovať, a ako prílohu nám pred osobným stretnutím zašlete vyplnený formulár. Druhým spôsobom je, že si stiahnete excelovskú tabuľku, ktorú vyplníte a pošlete na info@ftmaudit.sk. Informácie z formulára nám pomôžu lepšie spoznať vašu firmu a sú podkladom pre vypracovanie návrhu cenovej ponuky na audit. V obidvoch prípadoch je však potrebné osobné stretnutie.

Kontakt

Formulár