1. Informácie
 2. Audit

Audit účtovnej závierky | Kto má povinnosť auditu?

Audit účtovnej závierky - kto má povinnosť auditu účtovnej závierky

ZÚ v § 19 ukladá niektorým ÚJ povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom (audit účtovnej závierky).

Keď potrebujete informácie o povinnosti auditu v ostatných účtovných jednotkách - čítajte ďalej.

Problematiku auditu individuálnej účtovnej závierky rieši všeobecne § 19 zákona o účtovníctve (ďalej len ZÚ). Povinnosť auditu sa nevzťahuje na všetky druhy účtovných závierok. Účtovná jednotka musí mať overenú len riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku, u priebežnej účtovnej závierky nie je povinnosť auditu.

Povinnosť overenia konsolidovanej účtovnej závierky ukladá účtovným jednotkám § 22 (ods. 13)  a  § 22a (ods. 5.) ZÚ.

Podrobnejšie informácie o audite účtovnej závierky.

Účtovné jednotky ktoré majú povinnosť auditu, sú v uvedené v § 19 ZÚ v dvoch odsekoch, a to v odseku 1 a odseku 4. Povinnosť auditu účtovnej závierky podľa § 19 odseku 1 ZÚ má:

1. SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ A DRUŽSTVO, JEDNODUCHÁ SPOLOČNOSŤ NA AKCIE, VEREJNÁ OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ, KOMADITNÁ SPOLOČNOSŤ

(v § 19 ods. 1 písm a) ZÚ sa uvádza, že riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku musí mať overenú audítorom obchodná spoločnosť a družstvo. V § 56 ods. 1 Obchodného zákonníka je uvedené, že obchodnou spoločnosťou je akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, komaditná spoločnosť a verejná obchodná spoločnosť.

 

Pozor!

Od 1.1.2020 sa menia (zdvojnásobujú) kritéria na povinnosť auditu. A pribúda povinnosť auditu komanditným spoločnostiam a verejným obchodným spoločnostiam po splnení veľkostných kritérií. Prvýkrát budú mať povinnosť overiť účtovnú závierku za účtovné obdobie začínajúce najskôr 1.1.2020.

Prvýkrát budú mať povinnosť overiť účtovnú závierku za účtovné obdobie začínajúce najskôr 1.1.2020.

Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/uctovnictvo/povinnost-auditu-2020-zmeny-zakon-o-uctovnictve © Podnikajte.sk

Prvýkrát budú mať povinnosť overiť účtovnú závierku za účtovné obdobie začínajúce najskôr 1.1.2020.

 

 

 

 

 

1
2 000 000 EUR

Celková suma majetku je vyššia ako 2 000 000 EUR. (ide o sumu MAJETKU BRUTTO zo súvahy).

2
4 000 000 EUR

Čistý obrat je vyšší ako 4 000 000 EUR. (od 1.1.2015 sa definícia čistého obratu pozmenila a presunula sa do § 2 ods. 15 ZÚ. Do ČISTÉHO OBRATU sa započítavajú výnosy účtované v účtovej skupine 60 ( výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav). V prípade, keď účtovná jednotka účtuje v účtovej skupine 64 o iných výnosoch a tieto sú predmetom jej činnosti, zahŕňajú sa po odpočítaní zliav aj oni do ukazovateľa čistého obratu. Do čistého obratu patria teda výnosy, ktoré sú predmetom podnikania účtovnej jednotky, nepatria tam napríklad výnosy z predaja prebytočného majetku a podobne.

3
30

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahne počet 30 zamestnancov. (PPPZ je ukazovateľ, ktorý vychádza zo štatistických metód a je používaný v personálnej agende).

2. obchodná spoločnosť a družstvo, ktorých cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Obchodnou spoločnosťou je akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, komaditná spoločnosť a verejná obchodná spoločnosť.

3. účtovné jednotky, ktorým túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis

Napríklad :
 • nadácie,
 • rôzne komory,
 • Slovenský rozhlas,
 • Slovenská televízia,
 • neziskové organizácie, keď prekročia stanovené podmienky,
 • obce
 • a iné účtovné jednotky
Doplnenie:

Napr:

- § 40 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesorších predpisov (ďalej len zákon č. "483/2011 Z.z" - banka je povinná mať účtovnú závierku overenú audítorom aj na účely potrebné pre Národnú banku Slovenska.

- § 34 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z.z. - ročná účtovná závierka musé byť overená audítorom, aj prjem prostredkov nadácie z cudzích zdrojov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, presiahne sumu 200 000 eur, pričom za príjem prostriedkov nadácie z cudzích zdrojov sa na tento účel považujú príjmy dosiahnuté z prijatých prostreidkov od fyzických osôb, právnických osôb, príspevky z podielu zaplatenej dane, príjmy z verejných zbierok a dotácie.

- § 24 ods. 2 zákona č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1997 Z.z (ďalej len "zákon č. 147/1997 Z.z.") - ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom, ak úhrn celkových príjmov a výdavkov fondu za klendárny rok prevýši sumu 165 969 eur a pod.

- § 33 ods. 3 zákona č. 213/1997 Z.z.  o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 213/1997 Z.z.") - ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom, ak:
    - dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu a z rozpočtu obce prekročia v roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená 33 193 eur, 
    - všetky príjmy neziskovej oranizácie prekročia 165 969 eur.

4. účtovná jednotka, ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a (t.j. podľa IFRS)

Napríklad :
 • banka, pobočka zahraničnej banky, Exportno-importná banka SR,
 • správcovská spoločnosť, pobočka správcovskej spoločnosti,
 • poisťovňa (okrem zdravotnej poisťovne), pobočka zahraničnej poisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov,
 • zaisťovňa, pobočka zahraničnej zaisťovne,
 • dôchodková správcovská spoločnosť,
 • doplnková dôchodková spoločnosť,
 • Burza cenných papierov,
 • Železnice SR,
 • tzv. veľké obchodné spoločnosti, ktoré spĺňajú kritéria uvedené v § 17a ods.2 ZÚ

5. účtovná jednotka, s povinnosťou zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku

účtovná jednotka, ktorá je materskou účtovnou jednotkou a ktorá má povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku spĺňajúca velkostné kritéria podľa § 22 odsek 10.

6. Právnické osoby podľa § 19 odseku 4 ZÚ

Povinnosť auditu účtovnej závierky podľa § 19 odseku 4 ZÚ majú: právnické osoby, u ktorých suma ročného podielu prijatej dane podľa § 50 ZDP bola vyššia ako 33 193,92 EUR, a to za účtovné obdobie, v ktorom boli tieto finančné prostriedky použité.

Pozor!

Od 1.1.2014 došlo ku zmene ZÚ a suma 33 193,92 EUR sa zvýšila na 35 000 EUR. Platí to však až pre rok 2014.Preto keď prijímateľ dane príjme v roku 2014 podiel dane vo výške 33 193,92 nemá už povinnosť auditu. Ale keď uvedenú sumu prijal v roku 2013, povinnosť auditu ešte stále má, a to za účtovné obdobie, kedy tieto prostriedky použije.

Podľa § 50 ZDP podiel dane možno poskytnúť prijímateľovi, ktorým je:

 • občianske združenie,
 • nadácia,
 • neinvestičný fond,
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 • účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti,
 • organizácia s medzinárodným prvkom,
 • Slovenský Červený kríž,
 • subjekty výskumu a vývoja,
 • Protidrogový fond,
 • Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy.

Účtovná závierka musí byť overená audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia.

Ak napríklad účtovná jednotka za rok 2019 a aj za rok 2020 splní dve z vyššie uvedených veľkostných kritérií, má v roku 2020 povinnosť auditu.

Je len na škodu veci, že až na konci druhého účtovného obdobia účtovná jednotka zistí, že má povinnosť auditu. To v praxi spôsobuje nemalé problémy, lebo účtovná jednotka sa nemôže dostatočne pripraviť na audit a tiež má potom problém splniť si ďalšie povinnosti, ktoré sa vzťahujú na firmy, ktoré majú povinnosť auditu.

Pozor!

AKCIOVÉ SPOLOČNOSTI – ZMENY OD ROKU 2010

Do 31.12.2009 museli mať všetky akciové spoločnosti bez rozdielu účtovnú závierku overenú audítorom. Vyplývalo to z § 39 Obchodného zákonníka. Od 1.1.2010 sa aj na ne vzťahujú veľkostné kritéria, ktoré sme si uviedli vyššie.

ÚĆTOVNÉ JEDNOTKY KTORÉ NEMAJÚ POVINNOSŤ AUDITU, AJ KEBY SPLNILI VŠETKY VEĽKOSTNÉ KRITÉRIA

Je to:

 • fyzická osoba, lebo nie je obchodnou spoločnosťou ani družstvom,

Skratky:

ZÚ - Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ZDP - Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Pre informácie týkajúce sa auditu nadácie čítajte ďalej na: Povinnosť auditu a termín overenia účtovnej závierky v nadáciách

Časté Otázky: FAQ

Audituje sa aj priebežná účtovná závierka?

Priebežné účtovné závierky (individuálne, alebo konsolidované) nemusia byť overene audítorom. Overujú sa riadne a mimoriadne.

Do kedy musí byť účtovná závierka overená audítorom?

Riadna individuálna účtovná závierka a mimoriadna individuálna účtovná závierka musí byť audítorom overená do 1 roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa sa zostavuje, ak osobitný predpis nestanovuje inak. -Zákon č. 33/2002 Z.z., ktorý v §35 ods. 4 ustanovuje nepriamo (cez povinnosť uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok, pričom súčasťou výročnej správy je aj výrok audítora k ročnej účtovnej závierke) lehotu na overenie účtovnej závierky audítorom do 31. mája, - Zákon č. 147/1997 Z.z., ktorých §24 ods. 3 ustanovuje nepriamo (cez povinnosť uložiť vyročnú účtovnú závierku overenú audítorom vo verejnej časti registra účtovných závierok) lehotu na overenie účtovnej závierky audítorom najneskôr do 15. apríla, -Zákon č. 213/1997 Z.z., ktorý v §33 ods. 4 ustanovuje nepriamo (cez povinnosť neziskovej organizácie uložiť ročnú účtovnú závierku overenú audítorom vo verejnej časti registra účtovných závierok) lehotu na overenie účtovnej závierky audítorom najneskôr do 15. apríla.

Spoločnosť A po skončení účtovného obdobia za rok 2020 zistila, že splnila podmienky pre overenie účtovnej závierky audítorom za rok 2019. Za aké obdobie spoločnosť overuje účtovnú závierku audítorom?

Spoločnosť A musí overiť účtovnú závierku za účtovné obdobie 2019 najneskôr do 31.12.19.

Má organizačná zložka povinnosť auditu?

Overovanie ÚZ audítorom podľa § 19 zákona o účtovníctve sa na organizačnú zložku nevzťahuje.

Bližšie informácie o audite v niektorých zákonoch Audit v zákonoch

Diskusia