Paragraf Prepis Názov Audit Znenie Zákona
12 7/2005 Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov Audit ÚZ dlžníka

§ 12

Náležitosti návrhu

(1) Návrh na vyhlásenie konkurzu musí obsahovať všeobecné náležitosti návrhu podľa osobitného predpisu.4) Podpis navrhovateľa, ktorý nie je orgánom verejnej moci, musí byť v návrhu úradne osvedčený. Návrh musí byť podaný v dvoch rovnopisoch spolu s prílohami.

(2) Ak návrh na vyhlásenie konkurzu podáva veriteľ, v návrhu je povinný uviesť skutočnosti, z ktorých možno odôvodnene predpokladať platobnú neschopnosť dlžníka, ako aj označiť svoju pohľadávku 30 dní po lehote splatnosti a označiť ďalšieho veriteľa s pohľadávkou 30 dní po lehote splatnosti. K návrhu je veriteľ povinný pripojiť listiny, ktoré dokladajú jeho pohľadávku označenú v návrhu. Navrhovateľ pohľadávku doloží

a) písomným uznaním dlžníka s úradne overeným podpisom dlžníka,

b) vykonateľným rozhodnutím alebo iným podkladom, na základe ktorého možno nariadiť výkon rozhodnutia alebo vykonať exekúciu,

c) potvrdením audítora, správcu alebo súdneho znalca, že navrhovateľ pohľadávku účtuje v účtovníctve v súlade s účtovnými predpismi, a v prípade, že ide o pohľadávku nadobudnutú prevodom alebo prechodom, aj potvrdením audítora, správcu alebo súdneho znalca, že pohľadávka účtovaná v účtovníctve navrhovateľa má doložený dôvod vzniku, ak podáva návrh voči právnickej osobe,

(4) Ak návrh na vyhlásenie konkurzu podáva dlžník, k návrhu je povinný pripojiť zoznam svojho majetku, zoznam svojich záväzkov a zoznam svojich spriaznených osôb. Ak dlžník účtuje podľa osobitného predpisu,1) k návrhu je povinný pripojiť aj poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou, ak bola vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka; ak bola individuálna účtovná závierka predmetom overovania audítorom, k návrhu je povinný pripojiť aj správu audítora.

 

§110,112,142 7/2005 Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov Audit ÚZ pripojenej k návrhu na reštrukturalizáciu

§ 110

(2) Posudok, v ktorom správca odporučil reštrukturalizáciu, musí obsahovať tiež

a) zhodnotenie veriteľov dlžníka z hľadiska ich práv a ekonomických záujmov,

b) podrobný rozbor predpokladov, za ktorých možno zachovať prevádzku podniku dlžníka alebo jej podstatnú časť, podrobný rozbor opatrení potrebných na splnenie týchto predpokladov a okolnosti odôvodňujúce reálnosť splnenia týchto opatrení,

c) podrobný rozbor možných metód reštrukturalizácie a podmienok uskutočniteľnosti jednej alebo viacerých metód reštrukturalizácie spolu s odôvodnením, prečo v prípade povolenia reštrukturalizácie možno odôvodnene predpokladať väčší rozsah uspokojenia veriteľov dlžníka ako v prípade vyhlásenia konkurzu,

d) vymedzenie právnych úkonov dlžníka, ktoré majú po povolení reštrukturalizácie dlžníka podliehať súhlasu správcu,

e) údaj o výške čistého zisku a iných vlastných zdrojov dlžníka, rozdelených jeho členom v posledných dvoch rokoch,

f) vyjadrenie audítora alebo súdneho znalca, či účtovná závierka dlžníka, pripojená k návrhu na povolenie reštrukturalizácie, poskytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii dlžníka.

§ 112

Náležitosti návrhu

(2) Navrhovateľ je povinný k návrhu na povolenie reštrukturalizácie pripojiť

a) posudok správcu,

b) zoznam majetku dlžníka,

c) zoznam záväzkov dlžníka,

d) zoznam osôb spriaznených s dlžníkom,

e) zoznam právnych úkonov dlžníka so spriaznenými osobami, uskutočnených v posledných dvoch rokoch, týkajúcich sa majetku dlžníka v hodnote

1. vyššej ako 10 % hodnoty základného imania dlžníka,

2. vyššej ako 5 % najnižšej hodnoty základného imania pre akciovú spoločnosť, ak dlžník nevytvára základné imanie,

f) poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku dlžníka spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou, ak bola vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka; ak bola individuálna účtovná závierka predmetom overovania audítorom, k návrhu je povinný pripojiť aj správu audítora.

(3) Ak návrh na povolenie reštrukturalizácie podáva veriteľ, k návrhu je povinný pripojiť aj úradne osvedčené vyhlásenie dlžníka, že je v úpadku a že súhlasí s podaním návrhu na povolenie reštrukturalizácie.

§ 142

Prílohy plánu

Prílohy plánu tvoria neoddeliteľnú súčasť plánu. Prílohu plánu okrem iných zákonom predpokladaných listín tvorí vždy zoznam pohľadávok, posledná riadna individuálna účtovná závierka dlžníka a priebežná individuálna účtovná závierka dlžníka vyhotovená ku dňu povolenia reštrukturalizácie spolu s priebežnými individuálnymi účtovnými závierkami dlžníka vyhotovenými vždy k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po povolení reštrukturalizácie. Ak bola individuálna účtovná závierka predmetom overovania audítorom, prílohu plánu tvorí tiež správa audítora.

56 251/2012 Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov Audit ÚZ prevádzkovateľa podľa tohto zákona

16

(8) Prevádzkovatelia uvedení v odseku 1 sú povinní mať ročnú účtovnú závierku overenú audítorom, pripojiť k ročnej účtovnej závierke aj prehľad o vzájomných finančných a iných transakciách s prepojenými podnikmi a zverejniť ročnú účtovnú závierku v súlade s postupom určeným podľa osobitného predpisu.33) Ak zverejnenie ročnej účtovnej závierky nevyplýva z osobitného predpisu, sú povinní na požiadanie sprístupniť verejnosti ročnú účtovnú závierku. Prehľad o vzájomných finančných a iných transakciách s prepojenými podnikmi nie je súčasťou ročnej účtovnej závierky prevádzkovateľa podľa odseku 1.

56

(11) Prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný zabezpečiť overenie svojej účtovnej závierky audítorom, ktorý v tom istom období neoveruje účtovnú závierku inej osoby, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu.

(12) Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku inej osoby, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete, je oprávnený nahliadnuť do účtovníctva prevádzkovateľa prepravnej siete v rozsahu nevyhnutnom na overenie konsolidovanej účtovnej závierky vertikálne integrovaného plynárenského podniku; je pri tom povinný zachovávať dôvernosť informácií, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva,59) alebo iných obchodných informácií dôverného charakteru, najmä neposkytnúť tieto informácie inej osobe, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete alebo ktorá nad osobou, ktorá je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného plynárenského podniku ako prevádzkovateľ prepravnej siete priamo alebo nepriamo vykonáva kontrolu.

 

§20, 28 381/2001 Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov Audit ÚZ kancelárie

§20

(7) Účtovnú závierku kancelárie overuje audítor podľa osobitného predpisu.26)

(8) Kancelária je povinná vytvárať na zabezpečenie činností podľa odseku 2 písm. a) a b) a § 28 ods. 3 a 4 tieto technické rezervy:

a) technickú rezervu na poistné budúcich období,24a)

b) technickú rezervu na poistné plnenie,24b)

c) ďalšie technické rezervy.

§28

(4) Slovenská poisťovňa, a. s., prevedie do 31. decembra 2001 na osobitný účet kancelárie sumu zodpovedajúcu výške prostriedkov rezerv a ostatné finančné prostriedky vytvorené zo zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla prijatých do 31. decembra 2001 po odpočítaní výšky poistného plnenia vyplateného zo zákonného poistenia a režijných nákladov s tým súvisiacich od 1. januára 2001 do dátumu prevodu. Do jedného kalendárneho mesiaca nasledujúceho po overení účtovnej závierky za rok 2001 audítorom zúčtuje Slovenská poisťovňa, a. s., osobitným účtom kancelárie sumu prostriedkov vytvorených zo zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa stavu zisteného pri overení účtovnej závierky za rok 2001. Prostriedky uložené na tomto účte možno použiť len na úhradu záväzkov zo zákonného poistenia a na náklady spojené s ich vybavovaním. Ak prostriedky na tomto účte nepostačujú, úhradu záväzkov zo zákonného poistenia a náklady spojené s ich vybavovaním hradí kancelária z príspevkov jej členov.

67a 448/2008 Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov Audit ÚZ podľa tohto zákona

67a

(3) Výročná správa obsahuje najmä

a) prehľad o poskytovaní sociálnej služby a o inom predmete činnosti alebo podnikania vykonávaných v kalendárnom roku,

b) ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,

c) výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak ju audítor overoval,

d) prehľad o príjmoch (výnosoch) a výdavkoch (nákladoch),

e) prehľad príjmov v členení podľa zdrojov,

f) stav a pohyb majetku a záväzkov,

g) ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby podľa druhu poskytovanej sociálnej služby za kalendárny rok.

(4) Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom, ak

a) príjmy z verejných prostriedkov v roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, prekročia sumu 33 193 eur,

b) všetky príjmy poskytovateľa sociálnej služby podľa odseku 1 prekročia sumu 165 969 eur.

9 440/2015 Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov Audit ÚZ športovej organizácie

9

(4) Športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov, je povinná mať riadnu účtovnú závierku a výročnú správu overenú audítorom, ak

a) príjem verejných prostriedkov v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, presiahne 100 000 eur, alebo

b) všetky príjmy športovej organizácie v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, presiahnu 400 000 eur.

(5) Výročná správa obsahuje

a) prehľad vykonávaných činností a projektov,

b) prehľad dosiahnutých športových výsledkov,

c) ročnú účtovnú závierku, zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých a výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak bol vykonaný jej audit,

11 514/2009 Zákon o doprave na dráhach Audit ÚZ prepravcu

11

(7) Licenčný orgán môže požadovať od žiadateľa o licenciu aj predloženie audítorskej správy a iných dokumentov audítora alebo účtovníka, ako aj dokumenty z banky alebo zo sporiteľne. Najneskôr 15 pracovných dní pred termínom podania žiadosti žiadateľ o licenciu uloží účtovnú závierku v registri účtovných závierok,11a) ak takáto účtovná závierka nie je v registri účtovných závierok uložená, pričom licenčný orgán je oprávnený do nej nahliadať. Ak uloženie účtovnej závierky v registri účtovných závierok nie je možné, žiadateľ o licenciu preukazuje finančnú spôsobilosť súvahou.

§34 34/2002 Zákon o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Účtovná závierka musí byť overená audítorom

§ 34

Účtovníctvo

(3) Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom, ak príjem prostriedkov nadácie z cudzích zdrojov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, presiahne sumu 200 000 eur, pričom príjmom prostriedkov nadácie z cudzích zdrojov sa na tento účel považujú príjmy dosiahnuté z prijatých prostriedkov od fyzických osôb, právnických osôb, príspevky z podielu zaplatenej dane, príjmy z verejných zbierok a dotácie; tým nie je dotknutá povinnosť overenia ročnej účtovnej závierky podľa osobitného predpisu. 6a)

§ 35

b) ročnú účtovnú závierku, zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej a výrok audítora k ročnej účtovnej závierke,

§74 39/2015 Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Audit účtovnej závierky

§ 74

Povinnosti audítorov a účtovná dokumentácia

(1) Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné v lehote stanovenej Národnou bankou Slovenska predkladať Národnej banke Slovenska na jej žiadosť správy o ich finančnej situácii zodpovedajúce pravdivému a vernému obrazu o ich finančnej situácii a ktoré sú v súlade s platnými účtovnými štandardmi a pravidlami.

(2) Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa, pobočka zaisťovne z iného členského štátu a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné viesť účtovníctvo v súlade s osobitným predpisom.43) Účtovná závierka poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne musí byť overená audítorom alebo audítorskou spoločnosťou.

(3) Poisťovňa a zaisťovňa sú povinné na žiadosť Národnej banky Slovenska oznámiť výšku pohľadávok, ktoré majú prednosť pred nárokmi z poistenia pri likvidácii alebo konkurze, a ich krytie aktívami.

(4) Poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Národnej banke Slovenska zmenu účtovného obdobia.

(5) Audítor alebo audítorská spoločnosť, ktorí vykonávajú audit účtovnej závierky alebo inú zákonom uloženú povinnosť v poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke zahraničnej zaisťovne, sú povinní bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska o každej skutočnosti alebo rozhodnutí, týkajúceho sa tejto poisťovne, zaisťovne, ­pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne, o ktorom získajú vedomosť počas vykonávania tejto činnosti a ktoré by mohli spôsobiť

a) porušenie povinností vyplývajúcich zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov poisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej zaisťovne,

b) významné zníženie schopnosti nepretržitého fungovania poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne,

c) odmietnutie vyjadriť názor na účtovnú závierku alebo vydanie podmieneného, záporného alebo odmietavého názoru audítora,

d) nedodržiavanie kapitálovej požiadavky na solventnosť,

e) nedodržiavanie minimálnej kapitálovej požiadavky na solventnosť.

(6) Ustanovenie odseku 5 sa vzťahuje rovnako na audí­tora alebo audítorskú spoločnosť, ktorí overujú účtovné závierky osôb, ktoré tvoria s poisťovňou alebo zaisťovňou skupinu s úzkymi väzbami.

(7) Audítor alebo audítorská spoločnosť sú povinní na písomné požiadanie Národnej banky Slovenska ­po­skytnúť podklady o skutočnostiach podľa odseku 5 a iné informácie a podklady zistené počas výkonu činnosti v poisťovni, zaisťovni, pobočke zahraničnej poisťovne alebo pobočke zahraničnej zaisťovne.

(8) Za audítora nemožno vybrať osobu, ktorá má osobitný vzťah k poisťovni a zaisťovni podľa § 71 ods. 3 písm. a) až h) a j) a k) a osobitný vzťah k pobočke zahraničnej poisťovne a pobočke zahraničnej zaisťovne ­po­dľa § 71 ods. 4 písm. a) až h) z dôvodov ustanovených v osobitnom predpise,44) a audítora, ktorý neplní povinnosti podľa odseku 5. To isté platí pre fyzickú osobu, ktorá vykonáva v mene audítorskej spoločnosti audítorskú činnosť.

(9) Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné písomne oznámiť Národnej banke Slovenska, ktorý audítor alebo audítorská spoločnosť bol poverený overením účtovnej závierky, a to do 30. júna kalendárneho roka alebo polovice účtovného obdobia, za ktoré sa má audit vykonať. Národná banka Slovenska je oprávnená do 31. augusta tohto kalendárneho roka alebo do ôsmich mesiacov od začiatku účtovného obdobia po doručení tohto oznámenia výber audítora alebo audítorskej spoločnosti odmietnuť. Ak ide o poisťovňu, zaisťovňu, pobočku zahraničnej poisťovne a pobočku zahraničnej zaisťovne, ktorej bolo udelené povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti v priebehu kalendárneho roka, oznámenie sa vykoná do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti. Národná banka Slovenska je oprávnená do 30 dní po doručení oznámenia výber audítora alebo audítorskej spoločnosti odmietnuť, ak sa zistia závažné nedostatky v overení účtovnej závierky alebo si nesplní informačnú povinnosť podľa odseku 5. Do 45 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí audítora alebo audítorskej spoločnosti sú poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne povinné písomne oznámiť Národnej banke Slovenska nového audítora alebo audítorskú spoločnosť. Ak Národná banka Slovenska odmietne aj výber ďalšieho audítora alebo audítorskej spoločnosti, Národná banka Slovenska určí, ktorý audítor alebo audítorská spoločnosť účtovnú závierku overia.

(10) Pri zmene audítora alebo audítorskej spoločnosti sa postupuje primerane podľa odseku 9.

56 43/2004 Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov Audit ÚZ dôchodkovej správcovskej spoločnosti a dôchodkového fondu

§ 56

Vedenie účtovníctva

(1) Dôchodková správcovská spoločnosť za seba a za každý dôchodkový fond vedie oddelené samostatné účtovníctvo a zostavuje za seba a za každý dôchodkový fond, ktorý spravuje, účtovnú závierku.59) Účtovnú závierku dôchodkovej správcovskej spoločnosti a dôchodkového fondu musí overiť audítor alebo audítorská spoločnosť (ďalej len „audítor“) a musí ju schváliť valné zhromaždenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska audítora, a to do 30. júna kalendárneho roka, za ktorý má byť audit vykonaný. Národná banka Slovenska je oprávnená do 30. septembra toho istého kalendárneho roka audítora odmietnuť. Dôchodková správcovská spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie podľa § 48 v priebehu kalendárneho roka, je povinná oznámenie podľa prvej vety vykonať do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia podľa § 48 a Národná banka Slovenska je oprávnená do 30 dní po doručení tohto oznámenia audítora odmietnuť. Do 15 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí audítora je dôchodková správcovská spoločnosť povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska nového audítora a Národná banka Slovenka je oprávnená do 30 dní od doručenia tohto oznámenia audítora odmietnuť. Ak Národná banka Slovenska odmietne aj výber ďalšieho audítora, Národná banka Slovenska určí, ktorý audítor overí účtovnú závierku dôchodkovej správcovskej spoločnosti a dôchodkového fondu.

(3) Národná banka Slovenska je oprávnená nariadiť vykonanie mimoriadneho auditu, ak zistí nedostatky v účtovnej závierke podľa odseku 1 overenej audítorom. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska do 30 dní odo dňa doručenia nariadenia o vykonaní mimoriadneho auditu, ktorý audítor mimoriadny audit vykoná. Mimoriadny audit vykoná iný audítor ako audítor, ktorý overoval účtovnú závierku podľa odseku 1.

(4) Náklady mimoriadneho auditu podľa odseku 3 uhradí audítor, ktorý overoval účtovnú závierku podľa odseku 1, a ak sa nepotvrdia dôvody na vykonanie mimoriadneho auditu, uhradí tieto náklady Národná banka Slovenska.

120 79/2015 Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Audit ÚZ Recyklačného fondu

120

(6) Správna rada najmä

d) schvaľuje a zverejňuje ročnú účtovnú závierku Recyklačného fondu overenú audítorom,

6 80/1997 Zákon o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky Audit ÚZ Eximbanky

6

(4) Rada banky predkladá ministerstvu na schválenie návrh

a) účtovnej závierky,

b) výročnej správy,

c) na výber audítora

2) na overenie účtovnej závierky,

d) rozdelenia výsledku hospodárenia.

16,30 90/2008 Zákon o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov Audit ÚZ európskeho zoskupenia

§ 16

(1) Zhromaždenie je najvyšší orgán zoskupenia. Zhromaždenie tvoria všetci členovia zoskupenia. Zhromaždenie najmä

h) schvaľuje a odvoláva audítora,

§ 30

(1) Zoskupenie vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.8) Účtovným obdobím zoskupenia je kalendárny rok.

(2) Zoskupenie musí viesť vo svojom účtovníctve oddelene výnosy a náklady spojené s plnením účelu, na ktorý bolo zoskupenie založené, a výnosy a náklady spojené s podnikateľskou činnosťou.

(3) Účtovná závierka musí byť overená audítorom, ak

a) prostriedky poskytnuté z Európskej únie, zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu vyššieho územného celku a z rozpočtu obce prekročia sumu 33 000 eur v roku, za ktorý je účtovná závierka zostavená alebo

b) všetky príjmy zoskupenia prekročia sumu 170 000 eur v roku, za ktorý je účtovná závierka zostavená.

(4) Účtovná závierka a správa audítora podľa odseku 3 sa zverejňujú vo verejnej časti registra účtovných závierok10a) najneskôr do 15. apríla nasledujúceho roka.

24,25 147/1997 Zákon o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. Audit ÚZ

§ 24

Účtovníctvo

(1) Fond vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.8)

(2) Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom, ak úhrn celkových príjmov a výdavkov fondu za kalendárny rok prevýši sumu 165 969 eur.

(3) Fond uloží ročnú účtovnú závierku overenú audítorom podľa odseku 2 vo verejnej časti registra účtovných závierok9) najneskôr do 15. apríla.

§ 25

Výročná správa

(1) Fond je povinný vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok vždy do 31. marca.

(2) Výročná správa fondu obsahuje

a) prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k účelu fondu,

b) ročnú účtovnú závierku a vyhodnotenie základných údajov v nej zahrnutých a výrok audítora k nej, ak vznikla povinnosť jej overenia audítorom,

33 213/1997 Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby Audit ÚZ

§ 33

(1) Nezisková organizácia vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.9)

(2) Nezisková organizácia musí viesť vo svojom účtovníctve oddelene výnosy a náklady spojené s všeobecne prospešnými službami, výnosy a náklady spojené s podnikateľskou činnosťou.

(3) Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom, ak

a) dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu a z rozpočtu obce prekročia v roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, 33 193 eur,

b) všetky príjmy neziskovej organizácie prekročia 165 969 eur.

(4) Nezisková organizácia uloží ročnú účtovnú závierku overenú audítorom podľa odseku 3 vo verejnej časti registra účtovných závierok4) najneskôr do 15. apríla.

4, 13 284/2014 Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. Audit ÚZ

4

(2) Rada ako najvyšší orgán fondu

f) schvaľuje na návrh riaditeľa a na základe stanoviska dozornej komisie výročnú správu fondu a účtovnú závierku fondu overenú audítorom,1)

 

čl. 5, 295/2012 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy, ktorou sa zriaďuje Európsky ... Audit ÚZ EMS

5

7. Rada guvernérov prijíma kvalifikovanou väčšinou tieto rozhodnutia:

i) o vymenovaní členov rady pre interný audit v súlade s článkom 30 ods. 1;

j) o schválení externých audítorov v súlade s článkom 29;

36,44 324/2011 Zákon o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov Audit ÚZ poštového podniku

36

(2) Ročná účtovná závierka poštového podniku podľa odseku 1 musí byť overená audítorom a poštový podnik ju uloží do verejnej časti registra účtovných závierok21a) každoročne do 31. mája za predchádzajúci kalendárny rok alebo účtovné obdobie. Ak účtovné obdobie poštového podniku nie je totožné s kalendárnym rokom, poštový podnik vyhotoví k 31. decembru kalendárneho roka priebežnú účtovnú závierku a predkladá ju úradu do 31. mája za predchádzajúci kalendárny rok. Z obsahu ročnej účtovnej závierky a priebežnej účtovnej závierky poštového podniku podľa odseku 1 musia byť zrejmé informácie o oddelených nákladoch a výnosoch podľa odseku 1.

44

(6) Finančná spôsobilosť sa preukazuje,

3. riadnou účtovnou závierkou za predchádzajúce účtovné obdobie overenou audítorom, ktorá je uložená v registri účtovných závierok21a) a

4. podnikateľským plánom činnosti najmenej na päť rokov.

§34a, §35a 330/1991 Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách Audit ÚZ pozemkového fondu

34a

(3) Účtovnú závierku pozemkového fondu overenú audítorom a rozdelenie jeho hospodárskeho výsledku schvaľuje vláda Slovenskej republiky po prerokovaní vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody (ďalej len „výbor“)

35a

(5) Rada

e) prerokúva

1. právne akty podľa § 35b ods. 2 a predkladá k nim štatutárnym orgánom odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko, okrem právnych aktov, ktoré sú uzatvárané na základe právoplatných rozhodnutí súdov,

2. návrh rozpočtu príjmov a výdavkov,

3. účtovnú závierku overenú audítorom,

4. návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku pozemkového fondu,

5. výročnú správu pozemkového fondu,

f) prešetruje sťažnosti23v) na pozemkový fond.

(6) Rada môže požiadať ministerstvo o súčinnosť pri výkone kontroly alebo pri prešetrovaní sťažnosti. Rada môže požiadať o posúdenie činnosti alebo postupu pozemkového fondu nezávislého audítora.

§2, §3, §4 347/2012 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii a zoznam dokumentov, ktoré sa k návrhu dokladajú Audit ÚZ navrhovateľa

2

3. účtovné závierky overené audítorom, ak takémuto overeniu podliehajú, spolu so správou audítora, schválené valným zhromaždením navrhovateľa za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia,

3a. ak je navrhovateľ súčasťou konsolidovaného celku, prílohou je aj audítorom overená konsolidovaná účtovná závierka spolu so správou audítora za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia,

3b. ak právnická osoba vznikla pred menej ako troma rokmi pred podaním návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii, predkladajú sa uvedené doklady len za obdobie od jej vzniku,

3c. ak účtovná závierka, ktorá podlieha overeniu, ešte nebola ku dňu podania návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii audítorom overená, predkladá sa aj neoverená účtovná závierka,

3

(2) Prílohou k návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii podľa odseku 1 sú doklady preukazujúce skutočnosti

a) o navrhovateľovi, a to

1. výška základného imania a zoznam spoločníkov alebo akcionárov navrhovateľa vrátane ich podielov na základnom imaní navrhovateľa v percentuálnom vyjadrení ku dňu podania návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii,

2. výpis z obchodného registra navrhovateľa nie starší ako tri mesiace,

3. účtovné závierky overené audítorom, ak takémuto overeniu podliehajú, spolu so správou audítora, schválené valným zhromaždením navrhovateľa za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia, ak

3a. je navrhovateľ súčasťou konsolidovaného celku, prílohou je aj audítorom overená konsolidovaná účtovná závierka spolu so správou audítora za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia,

3b. právnická osoba vznikla pred menej ako troma rokmi pred podaním návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii, predkladajú sa uvedené doklady len za obdobie od jej vzniku,

3c. účtovná závierka, ktorá podlieha overeniu ešte nebola ku dňu podania návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii audítorom overená, predkladá sa aj neoverená účtovná závierka,

4

e) účtovné závierky overené audítorom, ak takémuto overeniu podliehajú, spolu so správou audítora, schválené valným zhromaždením navrhovateľa za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia, ak

1. je navrhovateľ súčasťou konsolidovaného celku, prílohou je aj audítorom overená konsolidovaná účtovná závierka spolu so správou audítora za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia,

2. právnická osoba vznikla pred menej ako troma rokmi pred podaním návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii, predkladajú sa uvedené doklady len za obdobie od jej vzniku,

3. účtovná závierka, ktorá podlieha overeniu, ešte nebola ku dňu podania návrhu na vydanie rozhodnutia o certifikácii audítorom overená, predkladá sa aj neoverená účtovná závierka,

§4, §7, §9 396/2012 Zákon o Fonde na podporu vzdelávania Audit ÚZ fondu

4

(1) Do pôsobnosti rady fondu patrí

h) schvaľovanie ročnej účtovnej závierky fondu overenej audítorom,6)

7

(9) Dozorná rada

d) určuje audítora na overovanie účtovnej závierky fondu,

9

(10) Ročnú účtovnú závierku fondu overuje audítor.6)

§15, §34, §35 429/2002 Zákon o burze cenných papierov Audit ÚZ burzy a overenie polročnej finančnej správy

§ 15

(1) Výročnú správu schválenú valným zhromaždením je burza povinná bez zbytočného odkladu uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok.22a)

(2) Výročná správa musí obsahovať

a) účtovnú závierku overenú audítorom,

b) údaje o rozdelení zisku,

c) informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom kalendárnom roku.

(3) Ak nie je v lehote podľa odseku 1 účtovná závierka overená audítorom, je burza povinná uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok správu audítora bez zbytočného odkladu potom, keď túto správu dostane.

§ 34

Ročná finančná správa

b) účtovnú závierku overenú audítorom,53b) ak táto účtovná závierka nie je súčasťou výročnej správy,

(3) Ak je emitent povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitného predpisu,53c) obsahuje účtovná závierka overená audítorom konsolidovanú účtovnú závierku zostavenú v súlade s osobitným predpisom53d) a ročnú účtovnú závierku materskej spoločnosti zostavenú v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom bola založená materská spoločnosť.

(4) Ak emitent nie je povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku, obsahuje ročná finančná správa účtovnú závierku zostavenú v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom bola spoločnosť založená.

(5) Účtovná závierka a konsolidovaná účtovná závierka musia byť overené audítorom.

(6) Správa audítora podpísaná osobou alebo osobami zodpovednými za audit účtovných závierok podľa odseku 5 sa v úplnom znení zverejní spolu s ročnou finančnou správou

35

(11) Ak bola polročná finančná správa overená audítorom, uverejní sa správa audítora v plnom rozsahu. To platí aj pre správu o preverení. Ak polročná finančná správa nebola overená alebo preverená audítorom, emitent uvedie o tejto skutočnosti vo svojej správe vyhlásenie.

§66, §76 492/2009 Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov Audit ÚZ platobnej inštitúcie - Inštitúcia elektronických peňazí

66

(6) Na účely konania o žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu si môže Národná banka Slovenska od platobnej inštitúcie dodatočne vyžiadať aj správu vypracovanú audítorom.

§ 76

(1) Platobná inštitúcia je povinná uložiť správu audítora do verejnej časti registra účtovných závierok, a to do 30. júna roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý bol audit vykonaný. Platobná inštitúcia je povinná do 30. júna roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý bol audit vykonaný, predložiť Národnej banke Slovenska list odporúčaní audítora vedeniu platobnej inštitúcie.

(2) Platobná inštitúcia vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu;29) každý účtovný prípad súvisiaci s jej platobnou činnosťou alebo jej inou činnosťou je povinná zaúčtovať do účtovných kníh v tom dni, v ktorom sa tento účtovný prípad uskutočnil.

(3) Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku platobnej inštitúcie, je povinný bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska o skutočnostiach, ktoré zistil počas výkonu svojej činnosti a ktoré

a) smerujú k vyjadreniu možných výhrad voči účtovnej závierke platobnej inštitúcie alebo k ovplyvňovaniu nepretržitého fungovania platobnej inštitúcie,

b) svedčia o zistení porušenia zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podmienok určených v povolení udelenom podľa § 64 ods. 1 alebo

c) môžu ovplyvniť riadny výkon činnosti platobnej inštitúcie.

(4) Platobná inštitúcia je povinná v písomnej zmluve s audítorom alebo audítorskou spoločnosťou46) zabezpečiť vypracovanie správy audítora o overení údajov v hláseniach požadovaných Národnou bankou Slovenska podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 96. Túto správu je platobná inštitúcia povinná predložiť Národnej banke Slovenska do 30. júna roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý bol audit vykonaný.

(6) Platobná inštitúcia je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska, ktorý audítor bol poverený overením účtovnej závierky, a to do 30. júna kalendárneho roka alebo do polovice účtovného obdobia, za ktoré sa má audit vykonať; to platí aj o audítorovi, ktorý vykonáva audítorské služby pre platobnú inštitúciu v mene a na účet iného audítora. Národná banka Slovenska je oprávnená do 31. augusta tohto kalendárneho roka alebo do ôsmich mesiacov od začiatku účtovného obdobia po doručení tohto oznámenia výber audítora odmietnuť. Ak ide o platobnú inštitúciu, ktorej bolo udelené povolenie v priebehu kalendárneho roka, oznámenie sa vykoná do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia. Národná banka Slovenska je oprávnená v takom prípade do 30 dní po doručení oznámenia audítora odmietnuť. Do 45 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí audítora je platobná inštitúcia povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska nového audítora. Ak Národná banka Slovenska odmietne aj výber ďalšieho audítora, Národná banka Slovenska určí v súlade s osobitným predpisom,55a) ktorý audítor účtovnú závierku overí.

(7) Ustanovenie odseku 3 sa vzťahuje rovnako na audítora, ktorý overuje účtovné závierky osôb, ktoré tvoria s platobnou inštitúciou skupinu s úzkymi väzbami.

(8) Za audítora nemožno vybrať osobu, ktorá má k platobnej inštitúcii osobitný vzťah z dôvodov ustanovených v osobitnom predpise,55a) a audítora, ktorý neplní povinnosti podľa odseku 3; to platí aj pre fyzickú osobu, ktorá vykonáva audítorskú činnosť v mene audítora, ktorým je audítorská spoločnosť.

(9) Audítor je povinný na písomné požiadanie Národnej banky Slovenska poskytnúť podklady o skutočnostiach podľa odseku 3 a iné informácie a podklady zistené počas výkonu jeho činnosti v platobnej inštitúcii.

(10) Platobná inštitúcia je povinná zabezpečiť ochranu elektronického spracúvania a uschovávania údajov pred zneužitím, zničením, poškodením, odcudzením alebo stratou.

§11, §22 505/2009 Zákon o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov Audit ÚZ Slovenskej národnej akreditačnej služby

11

(2) Riaditeľ

f) predkladá dozornej rade na schválenie riadnu účtovnú závierku overenú audítorom a mimoriadnu účtovnú závierku; riadnu účtovnú závierku uloží vo verejnej časti registra účtovných závierok8a) do 30 dní po jej schválení dozornou radou, ak taká účtovná závierka nie je v registri účtovných závierok uložená,

§ 22

Rezervný fond

(1) Slovenská národná akreditačná služba vytvára rezervný fond z kladného výsledku hospodárenia vykázaného v riadnej účtovnej závierke schválenej dozornou radou a overenej audítorom za rok, v ktorom sa dosiahne kladný výsledok hospodárenia, a to vo výške najmenej 3 % z kladného výsledku hospodárenia vykázaného v riadnej účtovnej závierke až do dosiahnutia výšky najmenej priemeru celkových ročných nákladov za predchádzajúce tri roky.

§39, 59b, §152a, §208 513/1991 Obchodný zákonník Audit ÚZ obchodných spoločností (§59b mimo hraníc podľa zákona č. 431/2002 Z.z.)

§ 39

(1) Obchodné spoločnosti a družstvá musia mať riadnu účtovnú závierku a mimoriadnu účtovnú závierku overenú audítorom, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

(2) Podnikateľ je povinný pripraviť a poskytnúť audítorovi všetky účtovné písomnosti a vysvetlenia potrebné na overovanie podľa odseku 1.

(3) Náklady spojené s audítorskou činnosťou uhrádza podnikateľ, ktorého účtovná závierka sa overuje.

59b

(3) Orgán spoločnosti oprávnený rozhodovať o zmene výšky základného imania môže rozhodnúť, že hodnota nepeňažného vkladu sa nemusí určiť znaleckým posudkom, ak je hodnota vkladu odvodená samostatne pre každý nepeňažný vklad z riadnej účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie, overenej audítorom bez výhrady podľa osobitného predpisu. Ustanovenia o zmene hodnoty nepeňažného vkladu a práva spoločníkov podľa odseku 2 sa použijú primerane.

152a

(6) Preskúmanie návrhu zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení spoločností audítorom alebo znalcom ustanoveným súdom zo zoznamu vedeného podľa osobitného predpisu (ďalej len „nezávislý expert“) podľa § 218a ods. 2 až 4 sa vyžaduje len vtedy, ak o to požiada niektorý zo spoločníkov spoločností podieľajúcich sa na splynutí alebo zlúčení, alebo ak aspoň jedna z týchto spoločností je v kríze; náklady znáša spoločnosť. Ak spoločnosť nevyhovela žiadosti spoločníka a spoločník požiada o zaznamenanie tejto skutočnosti do zápisnice z valného zhromaždenia, ktoré rozhoduje o splynutí alebo zlúčení spoločností, považuje sa to za protest proti rozhodnutiu valného zhromaždenia o splynutí alebo zlúčení spoločností.

208

(2) Zvýšiť základné imanie podľa odseku 1 možno iba na základe schválenej účtovnej závierky, ktorá bola overená audítorom bez výhrad a ktorá je zostavená z údajov zistených najneskôr ku dňu, od ktorého ku dňu konania valného zhromaždenia neuplynulo viac ako šesť mesiacov.

§22e, §23 516/2008 Zákon o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov Audit ÚZ Audiovizálneho fondu

22e

(3) Prílohou žiadosti o podporu audiovizuálneho priemyslu je

a) doklad o právnej subjektivite žiadateľa o podporu audiovizuálneho priemyslu,

b) písomná dohoda podľa § 22b ods. 1 písm. b), ak je žiadateľom o podporu audiovizuálneho priemyslu právnická osoba podľa § 22b ods. 1 písm. b),

c) správa audítora o overení vzniku, zaúčtovania a úhrady oprávnených výdavkov,

23

(6) Fond vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.31) Účtovná závierka a súlad výročnej správy s účtovnou závierkou musia byť overené audítorom32) a po schválení radou musia byť zverejnené najneskôr do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho účtovného roka. Účtovnú závierku a výročnú správu spolu so správou audítora ukladá fond v registri účtovných závierok32a) najneskôr do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho účtovného roka.

§38 566/1992 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Národnej banke Slovenska Audit ÚZ NBS

§ 38

(1) Národná banka Slovenska vedie účtovníctvo a zostavuje účtovnú závierku podľa osobitných predpisov platných pre Eurosystém.7d)

(2) Účtovnú závierku Národnej banky Slovenska overuje nezávislý externý audítor odporúčaný a schválený podľa osobitných predpisov platných pre Eurosystém.8)

§56, 76, §81 566/2001 Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) Audit ÚZ obchodníka s cennými papiermi a zahraničného obchodníka s cennými papiermi, fondu...

56

(4) Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je

a) povolenie na poskytovanie služieb v oblasti cenných papierov v poslednom úplnom znení vydané v súlade s právnym poriadkom štátu, v ktorom má zahraničný obchodník s cennými papiermi sídlo,

b) účtovné závierky za posledné tri roky overené audítorom; ak zahraničný obchodník s cennými papiermi je súčasťou konsolidovaného celku, tiež konsolidované účtovné závierky za posledné tri roky,

§ 76

(1) Obchodník s cennými papiermi zostavuje okrem účtovnej závierky podľa osobitného predpisu59) aj priebežnú účtovnú závierku k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka.

(2) Obchodník s cennými papiermi, ktorý nie je bankou, je povinný písomne oznámiť Národnej banke Slovenska, ktorý audítor alebo audítorská spoločnosť bol poverený overením účtovnej závierky, a to do 30. júna kalendárneho roka alebo polovice účtovného obdobia, za ktoré sa má audit vykonať. Národná banka Slovenska je oprávnená do 31. augusta tohto kalendárneho roka alebo do ôsmich mesiacov od začiatku účtovného obdobia po doručení tohto oznámenia výber audítora alebo audítorskej spoločnosti odmietnuť. Ak ide o obchodníka s cennými papiermi, ktorému bolo udelené povolenie na poskytovanie investičných služieb v priebehu kalendárneho roka, oznámenie sa vykoná do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia na poskytovanie investičných služieb. Národná banka Slovenska je oprávnená v takom prípade do 30 dní po doručení oznámenia audítora alebo audítorskú spoločnosť odmietnuť. Do 45 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí je obchodník s cennými papiermi povinný písomne oznámiť Národnej banke Slovenska nového audítora alebo audítorskú spoločnosť. Ak Národná banka Slovenska odmietne aj výber ďalšieho audítora alebo audítorskej spoločnosti, Národná banka Slovenska určí, ktorý audítor alebo audítorská spoločnosť účtovnú závierku overia.

(3) Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku obchodníka s cennými papiermi, je povinný bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o akejkoľvek skutočnosti, o ktorej sa v priebehu svojej činnosti dozvie a ktorá

a) svedčí o porušení povinností obchodníka s cennými papiermi ustanovenými zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,

b) môže ovplyvniť riadny výkon činnosti obchodníka s cennými papiermi alebo

c) môže viesť k odmietnutiu overenia ročnej účtovnej závierky alebo k vysloveniu výhrady.

(4) Odsek 3 sa vzťahuje rovnako na audítora, ktorý overuje účtovné závierky osôb, ktoré tvoria s obchodníkom skupinu s úzkymi väzbami.

(5) Za audítora nemožno vybrať osobu, ktorá má k obchodníkovi s cennými papiermi osobitný vzťah podľa § 87 ods. 8 písm. a) až g), i) a j), z dôvodov uvedených v osobitnom predpise,60a) a audítora, ktorý neplní povinnosti podľa odseku 3. To isté platí pre fyzickú osobu, ktorá vykonáva v mene audítorskej spoločnosti audítorskú činnosť.

(6) Audítor alebo audítorská spoločnosť sú povinní na písomné požiadanie Národnej banky Slovenska poskytnúť podklady o skutočnostiach podľa odseku 3 a iné informácie a podklady zistené počas výkonu ich činnosti u obchodníka s cennými papiermi, ktoré úzko súvisia so skutočnosťami podľa odseku 3.

(7) Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť, aby jeho audítor predkladal najmenej raz ročne Národnej banke Slovenska správu o primeranosti opatrení obchodníka s cennými papiermi ustanovenými podľa § 71h až 71k.

(8) Audítor, ktorý overuje individuálnu účtovnú závierku a súlad údajov vo výročnej správe s údajmi v účtovnej závierke obchodníka s cennými papiermi, je povinný zabezpečiť preverenie správnosti údajov aj podľa § 77 ods. 2 písm. f) až k).

§ 81

Klientskym majetkom sa na účely tohto zákona rozumejú peňažné prostriedky a finančné nástroje klienta zverené obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi v súvislosti s vykonaním investičnej služby alebo vedľajších služieb podľa § 6 ods. 2 písm. a), a to vrátane finančných nástrojov a peňažných prostriedkov získaných za tieto hodnoty, ak klientom je

a) fyzická osoba vrátane fyzickej osoby podnikateľa,

b) nadácia,62) neinvestičný fond,63) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,64) združenie občanov65) alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov,66)

c) právnická osoba, ktorá nie je uvedená v písmene b), s výnimkou

1. banky, poisťovne, doplnkovej dôchodkovej poisťovne, správcovskej spoločnosti vrátane majetku v podielovom fonde, dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátane majetku v dôchodkovom fonde,66a) obchodníka s cennými papiermi, ktorý nie je bankou, centrálneho depozitára, burzy cenných papierov, komoditnej burzy,67) pošty,68) právnickej osoby prevádzkujúcej lotérie alebo iné podobné hry,69) Exportno-importnej banky Slovenskej republiky,70)

2. slovenskej právnickej osoby neuvedenej v bode1 alebo zahraničnej právnickej osoby, ktorá má čo len čiastočne rovnaký alebo obdobný predmet činnosti ako niektorá z právnických osôb uvedených v bode1,

3. právnickej osoby neuvedenej v bode 1 alebo 2, ktorá podľa osobitného zákona71) musí mať povinne účtovnú závierku overenú audítorom,

§10, §11, §71 581/2004 Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov Audit ÚZ

§ 10

(1) Zdravotná poisťovňa je povinná oznamovať úradu

a) bez zbytočného odkladu zmenu údajov, na ktorých základe sa povolenie vydalo,

b) audítora, ktorého poverila overením účtovnej závierky,28) a to do 31. októbra kalendárneho roka, za ktorý sa má audit vykonať; audítorom je audítor alebo kľúčový audítorský partner podľa osobitného predpisu,28a)

11

(5) Účtovnú závierku ukladá zdravotná poisťovňa do registra účtovných závierok po jej overení audítorom do šiestich mesiacov po skončení príslušného kalendárneho roka.

(6) Ak nie je v lehote na uloženie účtovnej závierky podľa odseku 3 účtovná závierka overená audítorom, zdravotná poisťovňa je povinná uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok správu audítora bez zbytočného odkladu najneskôr do jedného mesiaca po doručení správy audítorom.

71

(2) Vlastným imaním doterajšej zdravotnej poisťovne sa na účely transformačného projektu rozumie rozdiel medzi peňažným vyjadrením majetku doterajšej zdravotnej poisťovne a peňažným vyjadrením všetkých jej záväzkov. Peňažným vyjadrením majetku a záväzkov sa rozumie ich finančné vyjadrenie v účtovníctve doterajšej zdravotnej poisťovne podľa účtovnej závierky overenej dvoma audítormi zostavenej na základe údajov nie starších ako tri mesiace ku dňu založenia akciovej spoločnosti okrem nehnuteľností podľa § 70 ods. 2 písm. l), ktorých peňažné vyjadrenie sa určí znaleckým posudkom. Do vlastného imania doterajšej zdravotnej poisťovne sa nezapočítavajú peňažné zostatky, pohľadávky a záväzky základného, účelového a rezervného fondu doterajšej zdravotnej poisťovne.

§16, §19 583/2004 Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov Audit ÚZ obce a vyšieho územného celku

16

(3) Obec a vyšší územný celok sú povinní dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu.19) Pri overovaní účtovnej závierky audítor overuje tiež dodržiavanie povinností podľa § 10 ods. 7 a 8, § 16 ods. 12, § 17 a § 19 ods. 1.

(4) Ak audítor pri overovaní podľa odseku 3 zistí porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, je povinný tieto skutočnosti písomne oznámiť ministerstvu financií; ministerstvo financií alebo ním poverená Úrad vládneho auditu je oprávnená tieto skutočnosti preveriť, pričom postupuje primerane podľa osobitného predpisu.20)

19

(10) Ministerstvo financií je oprávnené rozhodnúť25) o zavedení nútenej správy, ak

a) nastali skutočnosti podľa odseku 1 a obec nezaviedla ozdravný režim,

b) po skončení hospodárenia v ozdravnom režime trvajú skutočnosti podľa odseku 1, a to podľa zistení ministerstva financií alebo na základe oznámenia

1. starostu,

2. hlavného kontrolóra obce,

3. audítora,

4. veriteľa obce alebo

5. štátneho orgánu,

§30, §65 650/2004 Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov Audit ÚZ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a doplnkového dôchodkového fondu

30

(1) Doplnková dôchodková spoločnosť za seba a za každý doplnkový dôchodkový fond vedie oddelené samostatné účtovníctvo a zostavuje za seba a za každý doplnkový dôchodkový fond, ktorý spravuje, účtovnú závierku.25) Účtovnú závierku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a doplnkového dôchodkového fondu musí overiť audítor alebo audítorská spoločnosť (ďalej len „audítor") a musí ju schváliť valné zhromaždenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

(2) Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska audítora, ktorého výber schválila dozorná rada doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, a to do 30. júna kalendárneho roka, za ktorý má byť audit vykonaný. Národná banka Slovenska je oprávnená do 30. septembra toho istého kalendárneho roka audítora odmietnuť. Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie podľa § 23 v priebehu kalendárneho roka, je povinná oznámenie podľa prvej vety vykonať do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia podľa § 23 a Národná banka Slovenska je oprávnená do 30 dní po doručení tohto oznámenia audítora odmietnuť. Do 15 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí audítora je doplnková dôchodková spoločnosť povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska nového audítora schváleného dozornou radou doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a Národná banka Slovenka je oprávnená do 30 dní od doručenia tohto oznámenia audítora odmietnuť. Ak Národná banka Slovenska odmietne aj výber ďalšieho audítora, Národná banka Slovenska určí, ktorý audítor overí účtovnú závierku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a doplnkového dôchodkového fondu.

(3) Národná banka Slovenska je oprávnená nariadiť vykonanie mimoriadneho auditu, ak zistí nedostatky v účtovnej závierke podľa odseku 1 overenej audítorom. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska do 30 dní odo dňa doručenia nariadenia o vykonaní mimoriadneho auditu, ktorý audítor mimoriadny audit vykoná. Mimoriadny audit vykoná iný audítor ako audítor, ktorý overoval účtovnú závierku podľa odseku 1.

(4) Náklady mimoriadneho auditu podľa odseku 3 uhradí audítor, ktorý overoval účtovnú závierku podľa odseku 1, a ak sa nepotvrdia dôvody na vykonanie mimoriadneho auditu, uhradí tieto náklady Národná banka Slovenska.

65

(5) Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná sprístupniť účastníkom vo svojom sídle a vo svojich pobočkách k nahliadnutiu

a) najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia ročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom spolu s ročnou účtovnou závierkou za predchádzajúci kalendárny rok overenou audítorom,

b) najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia ročné správy o hospodárení s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch za predchádzajúci kalendárny rok spolu s ročnými účtovnými závierkami za predchádzajúci kalendárny rok overenými audítorom,

c) najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia polročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom za prvý polrok kalendárneho roka spolu s polročnou účtovnou závierkou za prvý polrok kalendárneho roka,

d) najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia polročné správy o hospodárení s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch za prvý polrok kalendárneho roka spolu s polročnými účtovnými závierkami doplnkových dôchodkových fondov za prvý polrok kalendárneho roka.

(6) Ak nie je v lehote podľa odseku 5 písm. a) a b) účtovná závierka overená audítorom, je doplnková dôchodková spoločnosť povinná správu audítora sprístupniť spôsobom podľa odseku 5 bez zbytočného odkladu od jej doručenia.

§27, §38 725/2004 Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov Audit ÚZ pre overenie finančnej spoľahlivosti žiadateľa finančne zabezpečiť zriadenie a riadne vykonávanie činnosti stanice technickej kontroly 

27

(3) Finančnú spoľahlivosť možno preukázať riadnou účtovnou závierkou za predchádzajúci kalendárny rok alebo mimoriadnou účtovnou závierkou overenými audítorom alebo výpisom z obchodného registra nie starším ako tri mesiace s uvedením základného imania obchodnej spoločnosti, alebo zmluvou o ručení uzatvorenou s bankou alebo pobočkou zahraničnej banky; ak ide o zahraničnú osobu z členského štátu, finančnú spoľahlivosť možno preukázať rovnocennými dokladmi vydanými v členskom štáte, v ktorom má fyzická osoba trvalý pobyt alebo právnická osoba sídlo.

38

(7) Požiadavka finančnej spoľahlivosti je splnená preukázaním čistého obchodného imania účtovnej jednotky najmenej vo výške 100 000 eur. Finančnú spoľahlivosť možno preukázať riadnou účtovnou závierkou za predchádzajúci kalendárny rok alebo mimoriadnou účtovnou závierkou overenými audítorom, alebo výpisom z obchodného registra nie starším ako tri mesiace s uvedením základného imania obchodnej spoločnosti, alebo zmluvou o ručení uzatvorenou s bankou alebo pobočkou zahraničnej banky; ak ide o zahraničnú osobu z členského štátu, finančnú spoľahlivosť možno preukázať rovnocennými dokladmi vydanými v členskom štáte, v ktorom má fyzická osoba trvalý pobyt alebo právnická osoba sídlo.

50 595/2003 Zákon o dani z príjmov Audit ÚZ príjmateľa dane vyššej ako 33000

50

(13) Prijímateľ, ktorého súhrn podielov zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb v ročnom prehľade prijímateľov podľa odseku 12 je vyšší ako 3 320 eur, je povinný do 16 mesiacov odo dňa zverejnenia ročného prehľadu prijímateľov podľa odseku 12 zverejniť presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu v Obchodnom vestníku, ktorá obsahuje najmä výšku a účel použitia podielu zaplatenej dane podľa odseku 5, spôsob použitia podielu zaplatenej dane v členení na výšku a druh výdavkov priamo súvisiacich s účelom použitia podľa odseku 5 a výšku a druh výdavkov priamo súvisiacich s prevádzkou prijímateľa a výrok audítora, ak podľa osobitného predpisu1) prijímateľ musí mať účtovnú závierku overenú audítorom. Prijímateľ, ktorého súhrn podielov zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb v príslušnom kalendárnom roku je vyšší ako 33 000 eur, je povinný najneskôr do 30 dní od prijatia tejto sumy zriadiť osobitný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorom vedie len prijatie a čerpanie podielu zaplatenej dane, pričom finančné prostriedky zodpovedajúce podielu zaplatenej dane prijaté v príslušnom kalendárnom roku pred uvedeným obdobím znížené o použité sumy prijímateľ prevedie na tento účet do 30 dní od povinnosti jeho zriadenia. Číslo osobitného účtu je prijímateľ povinný nahlásiť notárovi každoročne na účely osvedčenia pri preukazovaní splnenia podmienky podľa odseku 6 písm. h). Úroky z peňažných prostriedkov na osobitnom účte znížené o daň vybranú zrážkou podľa § 43 a o uhradené náklady spojené s vedením tohto účtu prijímateľ použije len na účely vymedzené v odseku 5, ktoré sú predmetom jeho činnosti.

9 561/2007 Zákon o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Audit ÚZ žiadateľa o investičnú pomoc 

9

(3) Najneskôr 15 pracovných dní pred termínom predloženia investičného zámeru podľa odseku 1 žiadateľ uloží účtovnú závierku, ak bol účtovnú závierku povinný zostaviť,17) v registri účtovných závierok;19a) ak takáto účtovná závierka nie je v registri účtovných závierok uložená a ak žiadateľ má povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom, uloží overenú účtovnú závierku, pričom poskytovateľ investičnej pomoci je oprávnený do neho nahliadať.

§19 532/2010 Zákon o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov Audit ÚZ RTVS

19

(12) Rozhlas a televízia Slovenska vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu a postupov účtovania pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.46) Účtovnú závierku musí overiť audítor a po schválení radou sa musí uložiť vo verejnej časti registra účtovných závierok47) najneskôr do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho účtovného obdobia.

§11 460/2007 Zákon o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov Audit ÚZ SČK

§ 11

Výročná správa Slovenského Červeného kríža

(1) Slovenský Červený kríž vypracúva výročnú správu v termíne určenom stanovami po skončení kalendárneho roka, najneskôr do 30. júna.

(2) Výročná správa obsahuje najmä

a) prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k úlohám Slovenského Červeného kríža ustanoveným týmto zákonom (§ 5 ods. 1),

b) ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,

c) výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak ju audítor overoval,

§67a 448/2008 Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov Audit ÚZ poskytovateľa sociálnej služby

§ 67a

Vedenie účtovníctva a výročná správa o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnej služby

(3) Výročná správa obsahuje najmä

a) prehľad o poskytovaní sociálnej služby a o inom predmete činnosti alebo podnikania vykonávaných v kalendárnom roku,

b) ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,

c) výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak ju audítor overoval,

d) prehľad o príjmoch (výnosoch) a výdavkoch (nákladoch),

e) prehľad príjmov v členení podľa zdrojov,

f) stav a pohyb majetku a záväzkov,

g) ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby podľa druhu poskytovanej sociálnej služby za kalendárny rok.

(4) Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom, ak

a) príjmy z verejných prostriedkov v roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, prekročia sumu 33 193 eur,

b) všetky príjmy poskytovateľa sociálnej služby podľa odseku 1 prekročia sumu 165 969 eur.

§6 392/2011 Zákon o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov Audit ÚZ žiadateľa o vydanie povolenia na obchodovanie a povolenia na spostredkovateľskú činnosť

6

(3) Najneskôr 15 pracovných dní pred termínom podania žiadosti o vydanie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť žiadateľ uloží audítorom overenú účtovnú závierku za predchádzajúce účtovné obdobie do verejnej časti registra účtovných závierok,11a) ak taká účtovná závierka nie je v registri účtovných závierok uložená.

10 386/2002 Zákon o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov Audit ÚZ žiadateľa o poskytnutie štátnej záruky 

10

(6) Najneskôr 15 pracovných dní pred termínom podania žiadosti podľa odseku 1 a uzavretia zmluvy o podmienkach ručenia podľa odseku 4 žiadateľ uloží audítorom overenú účtovnú závierku za predchádzajúce účtovné obdobie v registri účtovných závierok,11a) ak takáto účtovná závierka nie je v registri účtovných závierok uložená.

5 385/2008 Zákon o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov Audit ÚZ TASR

5

(10) Tlačová agentúra vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.10) Účtovnú závierku overuje audítor.11) Audítorom overená účtovná závierka sa uloží po schválení správnou radou vo verejnej časti registra účtovných závierok12) najneskôr do 30. apríla bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje.

čl. 9 369/1990 Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení Audit ÚZ obce

§ 9

Rozpočet obce

(1) Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.

(2) Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť; to platí aj o záverečnom účte obce, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.

(3) Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu obce alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.

(4) Obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona.9a) Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor.9b) Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom.10)

(5) Postavenie rozpočtu obce, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje osobitný zákon.10)

§46 308/2000 Zákon o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách Audit ÚZ  žiadateľa o licenciu 

46

(5) Najneskôr 15 pracovných dní pred termínom podania žiadosti žiadateľ uloží audítorom overenú účtovnú závierku za predchádzajúce účtovné obdobie v registri účtovných závierok,38) ak takáto účtovná závierka nie je v registri účtovných závierok uložená. Rada je oprávnená nahliadať do dokumentov žiadateľa uložených v registri účtovných závierok.

§9 302/2001 Zákon o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) Audit ÚZ samosprávneho kraja

9

(4) Samosprávny kraj vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona.11) Ročnú účtovnú závierku samosprávneho kraja overuje audítor.12) Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom.12a)

§10 258/1993 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Železniciach Slovenskej republiky Audit ÚZ železníc

§ 10

(1) Železnice majú správu majetku, majetkovými právami a záväzkami, ku ktorým mali už do svojho zániku právo hospodárenia Železnice Slovenskej republiky, š. p., ako aj s majetkom nadobudnutým v priebehu ich podnikania.

(2) Železnice nemôžu vstupovať do úverových vzťahov tretích osôb ako ručitelia, ani založiť záložné právo v prospech tretích osôb na majetok uvedený v odseku 1.

(3) Železnice sú priamym subjektom vzťahov k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom a rozpočtom obcí.6)

(4) Ročná účtovná závierka, prípadne mimoriadna účtovná závierka musí byť overená audítorom podľa osobitného predpisu.4)

§13 238/2006 Zákon o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Audit ÚZ jadrového fondu

13

(9) Riaditeľ zabezpečí do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona

a) vypracovanie účtovnej závierky fondu overenej audítorom,

b) vypracovanie výročnej správy o hospodárení a činnosti fondu,

c) výmaz fondu z registra organizácií vedených Štatistickým úradom Slovenskej republiky,

d) zápis jadrového fondu do registra organizácií vedených Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

§3 216/1996 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu vzájomnej vzdelávacej a kultúrnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Helénskou republikou na roky 1996-1998 Audit ÚZ Komory  
§182  185/2015 Autorský zákon Audit ÚZ kolektívnej správy

§ 182

Výročná správa

(1) Organizácia kolektívnej správy je povinná každoročne vyhotoviť výročnú správu za predchádzajúci rok, ktorá obsahuje aj účtovnú závierku overenú audítorom.

 

Diskusia