1. Informácie
  2. Audit

Povinnosť auditu a termín overenia účtovnej závierky v nadáciách

Povinnosť auditu a termín overenia účtovnej závierky v nadáciách

Nasledujúci článok rieši otázku povinnosti auditu v nadáciách

Povinnosť auditu pre iné účtovné jednotky: Audit účtovnej závierky - kto má povinnosť auditu účtovnej závierky

Povinnosť auditu a termín overenia účtovnej závierky v nadáciách

Povinnosť auditu má nadácia v dvoch prípadoch a to je vtedy keď príjmy z vlastných zdrojov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka prekročia sumu 200 000 EUR, alebo keď suma ročného podielu prijatej dane je vyššia ako 35 000 EUR.

Povinnosť auditu a termín overenia v prvom prípade

Podľa § 19 ods.1) písm. c zákona o účtovníctve musí mať riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku overenú audítorom účtovná jednotka, ktorej túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis. V prípade nadácií je to zákon o nadáciách, konkrétne § 34 ods.3 zákona.

 

 

Pozor!

Do 31.12.2014 musela byť každá účtovná závierka nadácie overená audítorom.

Od 1.1.2014 došlo k zmene. Podľa novelizovaného ustanovenia § 34 ods. 3 zákona o nadáciách, vyniká povinnosť auditu len vtedy, keď príjmy nadácie z cudzích zdrojov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka presiahnu sumu 200 000 EUR.

 

Príjmy z cudzích zdrojov sú v zákone presne vyšpecifikované ako:

  • príjmy dosiahnuté z prijatých prostriedkov od fyzických osôb, právnických osôb,
  • príspevky z podielu zaplatenej dane,
  • príjmy z verejných zbierok,

Týmto nie je dotknutá povinnosť overenia účtovnej závierky podľa § 19 ods. 4 zákona o účtovníctve, ktorý tiež ukladá nadácií povinnosť auditu ,v prípade prekročenia určitej sumy ročného podielu prijatej dane. Je to druhý prípad, kedy má nadácia povinnosť auditu. 

           
Termín overenia účtovnej závierky:

Podľa §19 ods.3 zákona o účtovníctve musí byť účtovná závierka overená audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Osobitným predpisom je v tomto prípade zákon o nadáciách, ktorý však priamo nestanovuje termín dokedy má byť účtovná závierka overená. Dá sa však z neho vyvodiť, že by to malo byť do 15.mája nasledujúceho kalendárneho roka. Je to termín, dokedy je nadácia povinná vypracovať výročnú správu, ktorej súčasťou je aj výrok audítora. Bez výroku audítora nie je možné vypracovať výročnú správu.

Pripomíname len, že do 31. mája musí nadácia uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok.

Povinnosť auditu a termín overenia v druhom prípade

Podľa § 19 ods.4) majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom aj právnické osoby vymedzené v osobitnom predpise, t. j. tie ktorých suma ročného podielu prijatej dane je vyššia ako 35 000 EUR, a to za účtovné obdobie, v ktorom boli tieto finančné prostriedky použité.

Termín overenia účtovnej závierky:

Táto účtovná závierka musí byť overená audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa overuje.

Povinnosť auditu pre iné účtovné jednotky: Audit účtovnej závierky - kto má povinnosť auditu účtovnej závierky

 

Diskusia