1. Informácie
 2. Účtovníctvo

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve. Účtovné výkazy v jednoduchom účtovníctve: Výkaz o príjmoch a výdavkoch a Výkaz o majetku a záväzkoch.

Účtovnú závierku musia zostaviť aj účtovné jednotky, ktoré účtujú v jednoduchom účtovníctve. Zostavenie účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve upravuje zákon o účtovníctve a postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve, ktorých súčasťou sú aj tlačivá účtovnej závierky - účtovné výkazy a vysvetlivky na ich vyplnenie. Pre zostavenie účtovnej závierky teda neexistuje osobitný právny predpis, ako je tomu v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov.

 

Doplnenie
Len pre úplnosť, pre účely podania daňového priznania, aj zákon o dani z príjmov ukladá povinnosť zostaviť ku koncu zdaňovacieho obdobia účtovnú závierku.

 

Definícia účtovnej závierky

Podľa zákona o účtovníctve je účtovná závierka štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú. 

Pre rok 2014 platí nový vzor účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve, ktorej súčasťou je:

  • Výkaz o príjmoch a výdavkoch - s označením Úč FO 1 - 01 
  • Výkaz o majetku a záväzkoch - s označením   Úč FO 2 - 01

Okrem toho obsahuje účtovná závierka aj všeobecné náležitosti, ktoré sa povinne uvádzajú na jej prvej strane (tzv. krycí list) s označením Uč FO.

Účtovná závierka je teda definovaná zákonom, má určenú formu a obsah a preto je možné ju zostaviť len na horeuvedených tlačivách. 

Kedy a k akému dátumu sa zostavuje účtovná závierka

Účtovná jednotka je povinná zostaviť účtovnú závierku najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku vždy, keď uzavrie účtovné knihy podľa § 16 zákona o účtovníctve. Ak ich uzavrie k poslednému dňu účtovného obdobia, zostavuje ju ako riadnu, v ostatných prípadoch zostavuje účtovnú závierku ako mimoriadnu.

Riadnu účtovnú závierku zostavujú účtovné jednotky vždy len k 31.12. kalendárneho roka, pretože fyzické osoby – podnikatelia si nemôžu uplatniť ako účtovné obdobie hospodársky rok.

Predkladanie a uloženie účtovnej závierky

Zostavenú účtovnú závierku predkladá účtovná jednotka daňovému úradu v jednom vyhotovení v termíne na podanie daňového priznania. Nemusí to byť už miestne prísluš daňový úrad. Za rok 2014 je termínom pre podanie účtovnej závierky a daňového priznania dátum 31.3.2015.Účtovná jednotka môže správcovi dane oznámiť do 31.03.2015, že si predlžuje lehotu na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 najviac o tri celé kalendárne mesiace. Potom sa termín jej predloženia posúva, v závislosti od dátumu, ktorý uvedei v oznámení.

Podľa zákona o účtovníctve je účtovná jednotka povinná uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok. Povinnosť uloženia si splní jej doručením daňovému úradu v elektronickej alebo listinnej podobe. Daňový úrad účtovnú závierku prijatú v listinnej podobe prevedie do elektronickej podoby. Následne overí, či je správne vyplnená a nakoniec ju postúpi správcovi registra na uloženie.

 

Pozor!!!

 • Z platných právnych predpisov, už nevyplýva povinnosť predkladať daňovému úradu účtovnú závierku spolu s daňovým priznaním, ako jeho povinnú prílohu. Preto ju účtovná závierka neuvádza medzi prílohami na riadku č.122 daňového priznania - typ B. Daňovník sa môže rozhodnúť predložiť ju daňovému úradu spolu s daňovým priznaním, alebo aj v inom termíne ako predkladá daňové priznanie, najneskôr však v termíne, kedy má povinnosť podať daňové priznanie.
 • V deň jej podania daňovému úradu si zároveň splní aj povinnosť jej uloženia.  
 • Účtovná závierka tvorí jeden celok, preto by sa mali predložiť obidva výkazy spolu s prvou stranou.
 • Povinnosť zostaviť účtovnú závierku sa vzťahuje len na účtovnú jednotku. Za účtovnú jednotku sa nepovažuje fyzická osoba, ktorá dosahuje len príjmy z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods.3 zákona o dani z príjmov, alebo len pasívne príjmy z autorských práv podľa §6 ods. 4 zákona o dani z príjmov. Tieto osoby, aj keby dobrovoľne viedli jednoduché účtovníctvo, nie sú účtovnou jednotkou a nemajú potom povinnosť zostaviť, predložiť alebo uložiť účtovnú závierku. Účtovnou jednotkou nie je ani fyzická osoba, ktorá vedie daňovú evidenciu alebo uplatňuje paušálne výdavky.  
 

Doplnenie

Na koniec si už treba len vysvetliť pojem zostavená účtovná závierka. Zákon o účtovníctve považuje účtovnú závierku za zostavenú, po pripojení podpisových záznamov, teda po podpísaní výkazov. V poučení na vyplnenie účtovnej závierky je však uvedené, že podpisový záznam je dobrovoľne vypĺňaným údajom?  

 

 Opravy účtovnej závierky

V jednoduchom účtovníctve nie je možné opätovne otvárať účtovné knihy a nie je možné ani opravovať účtovnú závierku. Oprava sa vykoná v účtovných knihách a účtovných výkazoch v účtovnom období, v ktorom účtovná jednotka chybu zistí.

 

Z čoho sa čerpajú informácie pre vyplnenie účtovnej závierky

Podľa § 22 postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve sa účtovná závierka zostavuje z údajov :

 • peňažného denníka,
 • knihy pohľadávok,
 • knihy záväzkov,
 • pomocných kníh,
 • z výsledkov vykonanej inventarizácie majetku a záväzkov.
 

Pozor!

Podrobnejšie informácie, ako vyplniť účtovné výkazy sa nachádzajú v nasledujúcom krátkom prehľade:

 

Diskusia