1. Informácie
 2. Účtovníctvo

Vyplňovanie účtovných výkazov v jednoduchom účtovníctve

Vyplňovanie účtovných výkazov v jednoduchom účtovníctve

Ako vyplniť účtovné výkazy - účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve podnikateľov? V článku je prehľadným spôsobom uvedené ako správne vyplniť účtovnú závierku - účtovné výkazy v jednoduchom účtovníctve účtovných jednotiek, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatne zárobkovú činnosť.

Pozrite si tiež účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve

OBSAH:

 1. Prvá strana výkazov
 2. Vyplnenie Výkazu o príjmoch a výdavkoch
 3. Vyplnenie Výkazu o majetku a záväzkoch
 4. Spôsob vyplňovania účtovných výkazov
 

Jednoduché účtovníctvo

 1. Prvá strana účtovnej závierky - krycí list

  Prvá strana účtovnej závierky (tzv.krycí list) obsahuje všeobecné náležitosti. Do jednotlivých políčok treba uviesť:

   • deň ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pri riadnej účtovnej závierke za rok 2014 to bude 31.12.2014, 
   • daňové identifikačné číslo, uvedie sa číslo, ktoré dostala účtovná jednotka pri registrácií na daňovom úrade,
   • IČO, uvedie sa identifikačné číslo, samozrejme len vtedy, ako ho má účtovná jednotka pridelené, 
   • SK NACE, je číselný údaj, ktorý sa vyplňuje aj v daňovom priznaní. Zoznam SK NACE sa nachádza na internetovej stránke www.statistics.sk (do vyhľadávača je potrebné zadať SK NACE a potom ďalej hľadať podľa prevažujúcej činnosti, ktorú účtovná jednotka vykonáva),
   • označenie druhu účtovnej závierky (riadna, mimoriadna, priebežná), krížikom sa označí riadna účtovná závierka, 
   • za obdobie, uvedie sa obdobie za ktoré sa zostavuje účtovná závierka. V prípade, že sa podnikateľská činnosť vykonávala celý rok uvedie sa obdobie od 01/2014 do 12/2014. Ak podnikateľ začal podnikať napríklad 1.4.2014, uvedie obdobie od 04/2014 do 12/2014,
   • bezprostredne predchádzajúce obdobie, uvedie sa predchádzajúce obdobie (v prípade, že podnikateľ v predchádzajúcom období viedol daňovú evidenciu podľa § 6 ods.11 ZDP, alebo si uplatnil paušálne výdavky podľa § 6 ods. 10 ZDP, túto časť nevyplňuje),
   • názov účtovnej jednotky, uvedie sa obchodné meno podnikateľa (napríklad Ján Biely) alebo názov účtovnej jednotky,
   • miesto podnikania, uvedie sa miesto podnikania. Je potrebné uvádzať údaje z platného živnostenského listu, prípadne iného povolenia na výkon činnosti,
   • telefónne číslo, E-mailová adresa, uvedú sa údaje podnikateľa FO, 
   • zostavená dňa, uvedie sa deň, kedy sa účtovná závierka skutočne vyhotovila, napríklad 22.03.2015. Je to hociktorý deň od 1.1.2015 do 30.03.2015. (Pri predĺžení lehoty na podanie daňového priznania to môže byť až 30.06.2015),
   • podpisový záznam fyzickej osoby, krycí list podpíše podnikateľ. 
   

  Pozor!!!

  V poučení pre vyplnenie výkazov je uvedené, že dobrovoľne vypĺňanými údajmi sú:

    • číslo telefónu,
    • E-mailová adresa,
    • podpisový záznam fyzickej osoby.

   

  Jednoduché účtovníctvo

 2. Vyplnenie Výkazu o príjmoch a výdavkoch

  Výkaz o príjmoch a výdavkoch poskytuje prehľadnú informáciu o výške a štruktúre dosiahnutého výsledku hospodárenia účtovnej jednotky zo zdaňovaných činností. Údaje o celkových príjmov a výdavkoch, ktoré sú uvedené vo výkaze, sa použijú pri vyplňovaní daňového priznania. Číselné údaje do jednotlivých riadkov výkazu sa čerpajú z konečných súčtov jednotlivých stĺpcov peňažného denníka, samozrejme len zo zdaňovanej oblasti. Správnosť číselných údajov sa ešte overuje respektíve potvrdzuje v príslušných účtovných knihách, alebo v rôznych evidenciách, ktoré si účtovná jednotka vedie.

   

  Pozor!!!

  Sumy uvedené v jednotlivých riadkoch výkazu sa musia rovnať príslušným stĺpcom v peňažnom denníku.
  V stĺpci 1 výkazu sa uvádzajú príjmy a v stĺpci 2 výdavky účtovnej jednotky v celých eurách. Z daňového hľadiska sú to zdaniteľné príjmy a daňové výdavky, ktoré sa uvádzajú aj v daňovom priznaní.

   

  Prehľad o tom, čo sa uvádza v jednotlivých riadkoch Výkazu o príjmoch a výdavkoch:


  Príjmy
  A

  Riadok
  B

  Za bežné účtovné obdobie
  1

  Predaj tovaru

  01

  Predaj tovaru - daňové príjmy
  Vykazujú sa príjmy z peňažného denníka za predaný tovar, ktorý  uhradili odberatelia v hotovosti alebo na bankový účet.
  Z knihy zásob sa zdokladuje úbytok tovaru zo skladu z dôvodu jeho predaja.

  Predaj výrobkov a služieb

  02

  Predaj výrobkov a služieb - daňové príjmy
  Vykazujú sa príjmy z peňažného denníka z predaných výrobkov a poskytnutých služieb, ktoré uhradili odberatelia v hotovosti alebo na bankový účet.
  Z knihy zásob sa zdokladuje úbytok výrobkov alebo materiálu  zo skladu z dôvodu predaja výrobkov a služieb.

  Ostatné príjmy

  03

  Ostatné príjmy - daňové príjmy
  Vykazujú sa ostatné príjmy z peňažného denníka. Sú to napríklad príjmy z predaja dlhodobého majetku, ktoré uhradili odberatelia v hotovosti alebo na bankový účet. Z knihy dlhodobého majetku sa zdokladuje jeho vyradenie z dôvodu predaja.

  Príjmy celkom

  04

  Uvedie sa súčet riadkov 01 až 03

   

  Výdavky
  A

  Riadok
  b

  Za bežné účtovné obdobie
  2

  Zásoby

  05

  Nákup zásob - daňové výdavky
  Vykazujú sa výdavky z peňažného denníka vynaložené na kúpu zásob, uhradené dodávateľom v hotovosti alebo bankou.

   

  Pozor!

  Uvedú sa tu aj pohonné látky, čistiace potreby, kancelárske potreby a dlhodobý hmotný majetok, ktorý je považovaný za zásoby.

   Z knihy zásob sa zdokladuje prírastok zásob z dôvodu ich nákupu.

  Služby

  06

  Služby - daňové výdavky
  Vykazujú sa výdavky z peňažného denníka vynaložené na obstaranie služieb, ktoré boli uhradená dodávateľom v hotovosti alebo bankou. Výdavky majú charakter nakupovaných služieb ako napríklad: spotreba energií, telefónne poplatky, poštové služby, bankové činnosti, právne služby, nájomné, vedenie účtovníctva, cestovné..

  Mzdy

  07

  Mzdy - daňové výdavky
  Vykazujú sa výdavky z peňažného denníka vynaložené na výplatu miezd v hotovosti alebo bankou. Zo mzdovej evidencie (mzdové listy) sa zdokladuje výška vyplatených miezd.

  Platby poistného a príspevkov

  08

  Platby poistného a príspevkov - daňové výdavky
  Vykazujú sa výdavky z peňažného denníka vynaložené na úhradu poistného, v hotovosti alebo bankou. Dokladuje sa z príslušných písomností o odvodoch poistného.

  Tvorba sociálneho fondu

  09

  Tvorba sociálneho fondu - daňové výdavky
  Vykazujú sa výdavky z peňažného denníka na tvorbu sociálneho fondu. Výška sa zdokladuje v knihe sociálneho fondu.

  Ostatné výdavky

  10

  Ostatné výdavky - daňové výdavky
  Vykazujú sa ostatné výdavky z peňažného denníka. Väčšina z nich nie je uhradená v hotovosti a ani bankou, sú zaúčtované interným dokladom bez pohybu peňazí. Napríklad kurzové rozdiely, odpisy, daňovo uznateľná tvorba rezerv, odpis pohľadávky, škoda...

  Výdavky celkom

  11

  Uvedie sa súčet riadkov 05 až 10

  Rozdiel príjmov a výdavkov

  12

  Uvedie sa rozdiel riadku 04 - príjmy celkom a riadku 11- výdavky celkom

  Jednoduché účtovníctvo

 3. Vyplnenie Výkazu o majetku a záväzkoch

  Výkaz o majetku a záväzkoch slúži účtovnej jednotke k tomu, aby zistila stav svojho majetku a záväzkov ku koncu účtovného obdobia a tiež aj svoju finančnú situáciu. Údaje do výkazu sa čerpajú z peňažného denníka, knihy pohľadávok a záväzkov z pomocných kníh a z výsledkov vykonanej inventarizácie majetku a záväzkov.
  V stĺpcoch 1 a 3 sa uvádza stav majetku alebo záväzkov za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, t.j. k 31.12.2013.
  V stĺpcoch 2 a 4 sa uvádza stav majetku alebo záväzkov za bežné účtovné obdobie, t.j. k 31.12.2014.

   

   

  Pozor!!!

  V stĺpcoch 1 a 3 výkazu sa v roku vzniku účtovnej jednotky, alebo pri prechode z podvojného účtovníctva na jednoduché nevykazujú žiadne údaje.

   

   

  Prehľad o tom, čo sa uvádza v jednotlivých riadkoch Výkazu o majetku a záväzkoch:


  Majetok
  A

  Riadok
  b

  Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
  1

  Za bežné účtovné obdobie
  2

  Dlhodobý nehmotný majetok

  01

   

  Zostatková účtovná cena nehmotného majetku

  Z knihy dlhodobého nehmotného majetku alebo z inventárnych kariet majetku. Doložené inventúrnym súpisom DNM z fyzickej a dokladovej inventúry.
  V tomto riadku sa vykazuje aj dlhodobý nehmotný majetok v obstarávaní.

  Dlhodobý hmotný majetok

  02

   

  Zostatková účtovná cena hmotného majetku

  Z knihy dlhodobého hmotného majetku alebo z inventárnych kariet majetku. Doložené inventúrnym súpisom DHM z fyzickej inventúry.
  V tomto riadku sa vykazuje aj dlhodobý hmotný majetok v obstarávaní.

  Dlhodobý finančný majetok

  03

   

  Konečný stav finančného majetku

  Z knihy dlhodobého finančného majetku v ocenení podľa § 25 alebo § 27 zákona. Pri dlhodobých termínových vkladoch sa vykazujú údaje z peňažného denníka – peňažné prostriedky na bankových účtoch. Pri dlhodobých pôžičkách sa vykazujú údaje z knihy pohľadávok.
  Doložené inventúrnym súpisom DFM z inventúry.

  Zásoby celkom

  04

   

  Uvedie sa súčet riadkov 05 až 07

  Materiál

  05

   

  Konečný stav zásob materiálu

  Z knihy zásob v ocenení podľa § 25 zákona. Doložené inventúrnym súpisom materiálu z fyzickej inventúry.

  Tovar

  06

   

  Konečný stav zásob tovaru

  Z knihy zásob v ocenení podľa § 25 zákona.
  Doložené inventúrnym súpisom tovaru z fyzickej inventúry.

  Nedokončená výroba, výrobky, zvieratá, ostatné

  07

   

  Konečný stav zásob nedokončenej výroby, výrobkov, zvierat a ostatných zásob

  Z knihy zásob v ocenení podľa § 25 zákona.
  Doložené inventúrnym súpisom z inventúry.

  Pohľadávky

  08

   

  Konečný zostatok pohľadávok

  Z knihy pohľadávok v ocenení podľa § 25 zákona, s výnimkou pohľadávok uvedených v iných riadkoch. Napríklad nezaplatené odberateľské faktúry, dane, poskytnuté preddavky.
  Doložené inventúrnym súpisom pohľadávok z dokladovej inventúry.

  Krátkodobý finančný majetok

  09

   

  Uvedie sa súčet riadkov 10 až 12

  Peniaze a ceniny

  10

   

  Konečný stav peňažných prostriedkov v hotovosti a cenín

  Z peňažného denníka v ocenení podľa § 25 zákona, okrem peňažných prostriedkov v cudzej mene, ktoré sa vykazujú v ocenení referenčným kurzom v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
  Doložené inventúrnym súpisom pokladne a cenín z inventúry.

  Účty v bankách

  11

   

  Konečný stav peňažných prostriedkov na účtoch v bankách

  Z peňažného denníka v ocenení podľa § 25 zákona, okrem peňažných prostriedkov v cudzej mene, ktoré sa vykazujú v ocenení referenčným kurzom v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
  Doložené bankovými výpismi k 31.12.príslušného roka.

  Ostatný krátkodobý finančný majetok

  12

   

  Konečný stav ostatného krátkodobého finančného majetku

  Z knihy krátkodobého finančného majetku v ocenení podľa § 25 alebo § 27 zákona.
  Doložené inventúrnym súpisom z inventúry.

  Priebežné položky (+/-)

  13

   

  Konečný stav priebežných položiek

  Z peňažného denníka. Ak je zostatok priebežných položiek ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v peňažnom denníku v časti „príjem“, vykáže sa v tomto riadku znamienko „+“. Ak je zostatok priebežných položiek ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v peňažnom denníku v časti „výdaj“, vykáže sa v tomto riadku znamienko „-“.

  Opravná položka k nadobudnutému majetku (aktívna)

  14

   

  Konečný zostatok aktívnej opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku

  Z knihy opravnej položky, doložené inventúrnym súpisom z dokladovej inventúry.

  Majetok celkom

  15

   

  Uvedie sa súčet riadkov 01 + 02 + 03 + 04 + 08 + 09 +/- 13 + 14


   

  Záväzky
  A

  Riadok
  b

  Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
  3

  Za bežné účtovné obdobie
  4

  Rezervy

  16

   

  Konečný stav rezerv  

  Z knihy rezerv. Konečný stav vytvorených a nevyčerpaných rezerv po dokladovej inventúre.

  Záväzky

  17

   

  Konečný zostatok záväzkov

  Z knihy záväzkov. Napríklad nezaplatené dodávateľskú faktúry, dane, poistenie, nevyplatené mzdy, prijaté preddavky. V tomto riadku sa vykazuje aj zostatok sociálneho fondu.
  Doložené inventúrnym súpisom záväzkov z inventúry.

  Úvery

  18

   

  Konečný zostatok nesplateného úveru a nesplatených pôžičiek

  Z knihy záväzkov a mínusový zostatok na kontokorentnom účte. Doložené inventúrnym súpisom z dokladovej inventúry.

  Opravná položka k nadobudnutému majetku (pasívna)

  19

   

  Konečný zostatok pasívnej opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku

  Z knihy optavnej položky, doložené inventúrnym súpisom z dokladovej inventúry.

  Záväzky celkom

  20

   

  Uvedie sa súčet riadkov 16 až 19

  Rozdiel majetku a záväzkov

  21

   

  Uvedie sa rozdiel riadku 15 majetok celkom a riadku 20 záväzky celkom

   

 4. Spôsob vyplňovania účtovných výkazov

Tlačivá účtovných výkazov sa môžu vyplniť ručne alebo na počítači. Tlačivá sa bežne predávajú v obchodoch, napríklad v ŠEVT-e, prípadne si ich môžete vytlačiť. Nájdete ich na stránke www.financnasprava.sk

Ručné vyplnenie účtovných výkazov

V „Daňových a colných tlačivách“ na stránke finančnej správy sa nachádzajú vzory výkazov, ktoré si môžete stiahnuť, vytlačiť a ručne vypísať. Pri ručnom vyplňovaní výkazov treba dať pozor na to, aby ste ich vyplnili čitateľne - paličkovým písmom (typ písma je uvedený v záhlaví výkazu). Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne. Na ďalšej strane výkazov sa tiež musí vyplniť daňové identifikačné číslo a IČO.

Vyplnenie účtovných výkazov na počítači

Pokiaľ nemáte vlastný účtovný softvér, ktorý vám automaticky vyplní výkazy, je možné ich vyplniť v „Spustiť eDane“ na stránke finančnej správy. Po kliknutí sa vám otvorí aplikácia e Dane. Tlačivá nájdete na pravej strane obrazovky v aplikácii eDANE/Java2014ky. Po vyplnení, ich stačí už len vytlačiť, podpísať a doručiť na daňový úrad osobne, prípadne zaslať poštou. Z aplikácie e Dane sa dajú výkazy doručovať  aj elektronicky.

Diskusia