1. Informácie
  2. Účtovníctvo

Podnikatelia aké poznámky a akú účtovnú závierku máte podať?

Účtovníci a majitelia firiem, ktorí účtujú v podvojnom účtovníctve sú v týchto dňoch zasa zmätení. Nevedia ako postupovať pri vyplňovaní nielen poznámok, ale aj celej účtovnej závierky. Nevedia pre čo sa rozhodnúť. Či budú alebo nebudú zostavovať účtovnú závierku ako mikto účtovná jednotka alebo nie. Keď áno, tak ako majú postupovať?

 

Len na úvod jedna dobrá správa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejnilo „Informáciu k novým vzorom účtovnej závierky a k zostaveniu účtovnej závierky k 31.12.2014“.

Teraz by sme si mali z praktického hľadiska mali povedať niečo viac o tejto téme.

Aký právny predpis sa vzťahuje na zostavenie účtovnej závierky a poznámok 

Zostavenie individuálnej účtovnej závierky vrátane poznámok tento rok upravujú až dve opatrenia. Jedno sa týka mikro účtovných jednotiek ( opatrenie MF SR 15464/2013 -74, v jeho neskoršom znení ) a druhé upravuje nie mikro účtovné jednotky (opatrenie MF SR č. 4455/2003-92, v jeho neskoršom znení). Nové vzory účtovnej závierky pre mikro účtovnú a aj nie mikro účtovnú jednotku boli zverejnené vo FS 10/2014. Obidva vzory obsahujú:

  • spoločnú úvodnú stranu - jeden krycí list pre celú účtovnú závierku ( Úč MÚJ - pre mikro účtovnú jednotku a Úč POD - pre nie mikro účtovnú jednotku)
  • Súvahu ( Súvaha Úč MÚJ 1-01 - pre mikro účtovné jednotky a Súvaha Úč POD 1-01 - pre nie mikro účtovné jednotky),
  • Výkaz ziskov a strát ( Výkaz ziskov a strát Úč MÚJ 2 -01 - pre mikro účtovné jednotky a Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01- pre nie mikro účtovné jednotky),
  • Poznámky ( Poznámky Úč MÚJ 3 -01 - pre mikro účtovné jednotky a Poznámky Úč POD 3 -01 - pre nie mikro účtovné jednotky).

 

 

 

Čo sa uvádza v poznámkach nie mikro účtovnej jednotky, aký majú mať obsah a rozsah

V poznámkach, ktorá nie je mikroúčtovnou jednotkou sa uvádzajú informácie ustanovené v prílohách opatrenia ( príloha č. 3 a 3a), pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň. Ak pre niektoré predpísané časti poznámok účtovná jednotka nemá obsahovú náplň, príslušné informácie v poznámkach neuvedie. To v praxi znamená, že tabuľku alebo text jednoducho vymaže (samozrejme za podmienky, že jej to umožní softvér). Účelom poznámok nie je aby obsahovali množstvo prázdnych tabuliek a mali 40 až 50 strán. Dôležité je aby v nich bolo len to, čo má byť, teda aby boli stručné, výstižné a prehľadné.

V poznámkach je možné niektoré tabuľky vo vybraných častiach upravovať (počet riadkov, vlastné označenie položiek), čím si účtovná jednotka môže prispôsobiť tabuľky svojim potrebám. Rozsah poznámok bude potom v každej účtovnej jednotke iný.

Číselné údaje v poznámkach sa uvádzajú do tabuliek, ktoré sú vhodne zapracované do textovej časti poznámok. Poznámky by nemali byť vypracované tak, že textová časť je uvedená osobitne a tabuľková tiež. Účtovná jednotka má mať spracované jedny poznámky, ktorých súčasťou tento rok nie je úvodná strana z prílohy č. 3a opatrenia. Poznámky, tak ako v minulosti, nemajú štrukturovanú podobu. Je potrebné si dať pozor na to, aby každá strana poznámok obsahovala  v ľavom hodnom rohu označenie "Poznámky Úč POD 3 -01 a v pravom hornom rohu IČO a DIČ (ak ho má účtovná jednotka pridelené).

Čo sa uvádza v poznámkach mikro účtovnej jednotky

Obsah poznámok mikro účtovnej jednotky je značne skrátený,  nemajú predpísanú tabuľkovú formu.

Kde je možné nájsť vhodný vzor na vyplnenie poznámok

Na internete existujú viaceré druhy poznámok, ktoré sa dajú stiahnuť buď zadarmo, alebo za poplatok. Pokiaľ hodláte takéto poznámky použiť, je potrebné ich najskôr porovnať s aktuálnym znením opatrenia a zistiť či sú správne. Opatrenia sa v časti týkajúcej sa obsahu poznámok každoročne menia a na internete sa nachádzajú ešte vzory starých poznámok.

Doporučujeme Vám preto použiť vzory účtovnej závierky umiestnené na internetovej stránke MF SR (https:/www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/katalog-formularov), alebo v aplikácií e-dane/Win.

V prípade, že Vám účtovnícky program ponúka zostavenie poznámok, je samozrejme ideálne jeho ponuku využiť. Odporúčame Vám však, aby ste si najprv skontrolovali  obsah poznámok, ich aktuálnosť a až potom sa rozhodli. Problémom sú niekedy nepresnosti, pretože softvér si niekedy sťahuje potrebné údaje priamo z účtovníctva a tu vznikajú občas chyby. Poznámky je potrebné po automatickom vyplnení následne skontrolovať. Poznámkysú verejne dostupné v registri účtovných závierok – môže si ich prečítať hocikto. Je preto v záujme účtovnej jednotky, aby boli správne a neobsahovali nepresné alebo skreslené údaje.

Ako poznámky doručiť na daňový úrad

Útovná jednotka, ktorá je povinná s finančnou správou komunikovať elektronicky, poznámky pripojí na konci výkazu ziskov a strát v okienku načítaj.

Účtovná jednotka, ktorá nie je povinná s finančnou správou komunikovať elektronicky, môže doručiť daňovému úradu vypracované poznámky ako súčasť účtovnej závierky osobne alebo poštou.

Diskusia