1. Informácie
  2. Účtovníctvo

Pokuty v účtovníctve

Pokuty za porušenie Zákona o účtovníctve v jednoduchom a podvojnom účtovníctve alebo pokuty v účtovníctve

Pokuty za porušenie Zákona o účtovníctve v jednoduchom a podvojnom účtovníctve - maximálna suma pokuty sa od 1.7.2015 zvýšila z 1 000 000 EUR na 3 000 000 EUR.

V priloženom krátkom prehľade uvádzame jednotlivé druhy správnych deliktov a k ním prislúchajúce výšky pokút, podľa ustanovení § 38 Zákona o účtovníctve.

Od 1.7.2015 sa zvýšila maximálna suma pokuty z 1 mil. EUR na 3 mil. EUR a zavádza sa nový druh správneho deliktu, a to porušenie § 11 ods.3 Zákona o účtovníctve. Ide o prípady, kedy účtovná jednotka vykonávala účtovné zápisy mimo účtovných kníh alebo účtovala o účtovnom prípade, ktorý nevznikol a zatajovala alebo neúčtovala skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Pokuty sa týkajú účtovných jednotiek účtujúcich v podvojnom alebo jednoduchom účtovníctve okrem dvoch prípadoch, ktoré sa vzťahujú len na podvojné účtovníctvo, a to keď účtovná jednotka nedala schváliť a odvolať audítora podľa §19 ods.2 a nemala schválený výbor pre audit podľa §19.

 

Pozor!!!

Niektoré neziskové účtovné jednotky, hoci účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva (pozri v prehľade JÚ*), musia mať účtovnú závierku overenú audítorom (§19 ods.4  zákona o účtovníctve) a overený musia mať aj súlad údajov z účtovnej závierky s výročnou správou (§20 ods.1 zákona o účtovníctve). V prípade, že si povinnosti nesplnia hrozí aj im pokuta.

Sú to napríklad občianske združenia, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a pod. Tieto účtovné jednotky majú potom aj ďalšiu povinnosť a to uložiť dokumenty v registri účtovných závierok. Ak tak neurobia a daňový úrad to zistí, dostanú pokutu za neuloženie účtovnej závierky. 

 Krátky prehľad správnych deliktov a výšky pokút:

 
Skupina


Správneho deliktu sa dopustí účtovná jednotka ak:                            ( nižšie uvedené  paragrafy sa vzťahujú na Zákon o účtovníctve)

Ukladá sa účt.jed. účtujúcim v 

Výška pokuty
(odvolávka na príslušný § zákona o účtovníctve)

 

I.

1. Neviedla účtovníctvo podľa § 4 ods.1 alebo nezostavila účtovnú závierku podľa § 6 ods.4
(t.z.: - ak PO neviedla účtovníctvo odo dňa svojho vzniku až do dňa svojho zániku,                                                                        - ak FO neviedla účtovníctvo po dobu, počas ktorej podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazuje svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov,        - alebo si nesplnila povinnosť zostaviť riadnu, mimoriadnu, priebežnú alebo  konsolidovanú účtovnú závierku)                    - hrozí pokuta za nevedenie účtovníctva alebo za  nezostavenie účtovnej závierky                                                                                                                                                                                                                                    2. Porušila ustanovenie § 11 ods. 3 ( t.z. že vykonávala účtovné zápisy mimo účtovných kníh, vykonávala účtovný zápis o účtovnom prípade, ktorý jej nevznikol, zatajovala a nezaúčtovala skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva) - hrozí pokuta za zatajovanie alebo nezaúčtovanie účtovných prípadov alebo naopak za zaúčtovanie účtovných prípadov, ktoré nevznikli alebo za zaúčtovanie účtovných prípadov mimo účtovných kníh

PÚ, JÚ

Do 3 000 000 EUR
(§38 ods.1 písm. a)      

 

 

 

II.

Neotvorila účtovné knihy alebo neuzavrela účtovné knihy podľa § 16 - hrozí pokuta za neotvorenie účtovných kníh alebo pokuta za neuzavretie účtovných kníh

PÚ, JÚ

 

 

Do 2 % z celkovej sumy netto majetku, vykázanej v súvahe zostavenej za kontrolované účtovné obdobie (PÚ),alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch (JÚ)
najviac však 1 000 000 EUR

 

(§38 ods.1 písm. b-g)

Neuložila dokumenty a oznámenia podľa §23a  a 23b a nezverejnila dokumenty podľa § 23d alebo nevyhovela výzve  podľa § 23b ods.1 alebo ods. 6 v určenej lehote alebo v určenom rozsahu.
(neuložila účtovnú závierku, výročnú správu, oznámenie o schválení účtovnej závierky a ďalšie dokumenty v registri účtovných závierok alebo neodstránila chyby a neúplnosti v týchto podaniach na základe výzvy daňového úradu ) - hrozí pokuta za neuloženie účtovnej závierky a ostatných dokumentov v registri a pokuta za neodstránenie chýb a neúplností v týchto podaniach na základe výzvy daňového úradu

PÚ, JÚ*

Nedala overiť účtovnú závierku alebo súlad údajov účtovnej závierky s výročnou správou audítorom a tým porušila ustanovenia §19, §22, §22a - hrozí pokuta za neoverenie účtovnej závierky alebo pokuta za neoverenie súladu údajov účtovnej závierky s výročnou správou

PÚ, JÚ*

Nedala schváliť alebo nedala odvolať audítora podľa § 19 ods.2 - hrozí pokuta za neschválenie audítora alebo pokuta za neodvolanie audítora

Nemala zriadený výbor pre audit podľa § 19a - hrozí pokuta za nezriadenie výboru pre audit                                           - od 1.7.2016 sa povinnosť zriadiť výbor pre audit presúva do § 34 ods. 1 nového Zákona o štatutárnom audite. Výška pokuty  je uvedená v § 64 ods.1 písm. d) a to do sumy 30 000 EUR

Neviedla účtovníctvo podľa § 8 a toto porušenie malo vplyv na nesprávne vykázanie skutočností v účtovnej závierke
(neviedla účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvanlivosť účtovných záznamov) - hrozí pokuta za nesprávne vedenie účtovníctva

PÚ, JÚ

 

 

III.

Porušila ustanovenia §9 
(neviedla účtovníctvo v požadovanej účtovnej sústave) - hrozí pokuta za nesprávne vedenie účtovníctva (za to že neviedla účtovníctvo buď v podvojnom účtovníctve alebo v jednoduchom účtovníctve)

PÚ, JÚ

 

Do 2 % z celkovej sumy netto majetku, vykázanej v súvahe zostavenej za kontrolované účtovné obdobie (PÚ),alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch (JÚ)
najviac však 100 000 EUR

 

(§38 ods.1 písm. i-n)

Porušila ustanovenia §17
 (nedodržala  ustanovenia o zostavení účtovnej závierky) - hrozí pokuta za nesprávne zostavenie účtovnej závierky

PÚ, JÚ

Nedodržala oceňovanie podľa § 24 až § 28 - hrozí pokuta za nesprávne oceňovanie

PÚ, JÚ

Porušila ustanovenia §31
(nedodržala ustanovenia o účtovných  záznamoch) - hrozí pokuta za nesprávnu účtovnú dokumentáciu a za nezabezpečenie práce s  účtovnými záznamami

PÚ, JÚ

Porušila ustanovenia §34 
(nedodržala ustanovenia o opravách účtovného záznamu) - hrozí pokuta za nesprávne vykonané opravy účtovného záznamu

PÚ, JÚ

Porušila ustanovenia §35 
(nedodržala ustanovenia o uchovávaní a ochrane účtovnej dokumentácie) - hrozí pokuta za nesprávne uschovávanie a ochranu účtovnej dokumentácie

 

PÚ, JÚ

 

 

IV.

Neviedla účtovníctvo podľa § 8 a toto porušenie nemalo vplyv na nesprávne vykázanie skutočností v účtovnej závierke
(neviedla účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvanlivosť účtovných záznamov)

- hrozí pokuta za nesprávne vedenie účtovníctva

 

 

PÚ, JÚ

Do 2 % z celkovej sumy netto majetku, vykázanej v súvahe zostavenej za kontrolované účtovné obdobie (PÚ),alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch (JÚ)
najviac však 1 000 EUR
(§38 ods.1 písm. h)

Porušenia Zákona o účtovníctve uvedené v § 38 sú správnym deliktom, za ktorý musí daňový úrad uložiť účtovnej jednotke pokutu. Podľa závažnosti správneho deliktu môžeme rozdeliť pokuty do štyroch skupín.  V prvej skupine je výška pokuty limitovaná maximálne do sumy 3 000 000 EUR. V druhej až štvrtej skupine sa pri stanovení pokuty vychádza z hodnoty netto majetku účtovnej jednotky, pričom však zákon limituje maximálnu výšku pokuty, ako je uvedené v prehľade.
                 
„Netto“ majetok účtovnej jednotky = majetok upravený o odpisy a opravné položky. V podvojnom účtovníctve je to údaj uvedený v súvahe, v jednoduchom účtovníctve je uvedený vo výkaze o majetku a záväzkoch.

Vypracované dňa: 1.1.2014, upravené 27.1.2016                                                                                      
Vypracoval: FTM AUDIT,s.r.o.

Diskusia