1. Informácie
 2. Daň z príjmov

Daňové licencie: daňová licencia, prehľad a informácie

Daňové licencie - povinná minimálna daň pre právnické osoby

Daňová licencia je minimálna daň, ktorú budú musieť zaplatiť aj stratové firmy

Daňová licencia sa aplikuje za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína 1. januára 2014. To znamená, že sa prvýkrát bude platiť pri podávaní daňového priznania v roku 2015 za zdaňovacie obdobie roka 2014.

 


Príklad na daňové licencie:
Spoločnosť Beta nie je platiteľom DPH. Za rok 2014 jej vznikla daňová povinnosť vo výške 300 EUR. Keďže daň je nižšia ako daňová licencia, ktorú má povinnosť zo zákona zaplatiť ( 480 EUR), je spoločnosť povinná rozdiel v sume 180 EUR doplatiť. Týchto 180 EUR si následne bude môcť spoločnosť odpočítať od „budúcej“ daňovej povinnosti v období 3 rokov, samozrejme len za predpokladu, že daňová povinnosť bude za nasledujúce roky vyššia ako 480 EUR za jeden rok.
 
Zavedenie daňových licencií bude mať dopad na veľké množstvo firiem, ktoré už niekoľko rokov nevykonávajú žiadnu činnosť. Je jednoduchšie podávať nulové daňové priznanie, ako spoločnosť zrušiť a vymazať z obchodného registra. Ako sa firmy budú chovať pod tlakom daňových licencií, ukáže čas. Skutočnosťou však je, že tieto firmy v prevažnej miere nemajú žiadne finančné prostriedky a tak nebudú mať z čoho zaplatiť daňové licencie.

Základné informácie: daňové licencie

Výška daňovej licencie je uvedená v následujúcom prehľade:

Výška: daňová licencia (ročne)

Daňovník

   480 EUR

k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia nie je platiteľom DPH

ročný obrat* neprevyšuje 500 000 EUR,

   960 EUR

k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia je platiteľom DPH

ročný obrat* neprevyšuje 500 000 EUR,

2 880 EUR

ročný obrat* prevyšuje 500 000 EUR


*ročným obratom sa rozumie súhrn výnosov zo všetkých vykonávaných činností za príslušné zdaňovacie obdobie

Kedy je potrebné zaplatiť daňové licencie

Daňová licencia je splatná za príslušné zdaňovacie obdobie v lehote na podanie daňového priznania (teda ako daň).

Daňová licencia sa platí v nižšej sume

 • keď je zdaňovacie obdobie kratšie ako 12 mesiacov, platí sa daňová licencia v pomernej výške, v závislosti od počtu mesiacov,
 • v prípade daňovníka, u ktorého je za zdaňovacie obdobie priemerný evidenčný počet zamestnancov so zdravotným postihnutím najmenej 20% z celkového počtu zamestnancov, sa platí daňová licencia v polovičnej výške.

firma bude môcť poukázať 2 %- ný podiel zaplatenej dane z celej výšky zaplatenej daňovej licencie

Daňové licencie nebude platiť

 • živnostník,
 • daňovník v roku kedy vznikne, s výnimkou daňovníka, ktorý je právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie,
 • daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie,
 • verejná obchodná spoločnosť,
 • Národná banka Slovenska,
 • Fond národného majetku SR,
 • daňovník v konkurze a likvidácii,
 • daňovník prevádzkujúci chránenú dielňu alebo chránené pracovisko.

Z daňovej licencie bude možné odviesť podiel zaplatenej dane (2%)

Daňovník, ktorý bol povinný zaplatiť daňovú licenciu, je oprávnený vyhlásiť v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom.

Mechanizmus platenia a započítavania daňových licencií

Daňovú licenciu bude platiť daňovník, ktorého daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní bude nižšia ako stanovená výška licencie. 
Firmy si však budú môcť zaplatenú daňovú licenciu započítať, a to v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch, ale len vo výške, ktorá presahuje daňovú licenciu. Výška daňovej licencie, ktorú takto bude možné započítať, bude závisieť od kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňovou povinnosťou. V tomto smere bude upravené aj daňové priznanie PO za rok 2014. Podrobnejšie informácie o celom mechanizme fungovania daňových licencií nájdete v novom § 46 b zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v neskoršom znení.

 

V prechodných ustanoveniach sú uvedené nasledujúce výnimky:

 • daňovník, ktorý sa v priebehu roka 2014 zruší likvidáciou alebo na ktorého bude v priebehu roka 2014 vyhlásený konkurz, nebude podliehať povinnosti platiť daňovú licenciu za zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí dňom predchádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie alebo dňom predchádzajúcim dňu vyhlásenia konkurzu,
 • daňovník, ktorý v kalendárnom roku 2014 zmení zdaňovacie obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok, platí za zdaňovacie obdobie ukončené dňom predchádzajúcim dňu zmeny daňovú licenciu spolu s daňovou licenciou za bezprostredne nasledujúce zdaňovacie obdobie.

 

Diskusia