1. Informácie
  2. DPH

Kontrolný výkaz DPH - Čo znamená nový výkaz k DPH

Kontrolný výkaz DPH - Čo Znamená Nový Výkaz

Nové kontrolné výkazy DPH.

Od 1.1.2014 má Finančná správa v rukách ďalší prostriedok na to, aby mohla zastaviť neoprávnené uplatnené nadmerné odpočty DPH.

Pôjde o KONTROLNÝ VÝKAZ DPH, ktorý bude musieť podávať každý platiteľ DPH.

Daniari takto budú mať prehľad o všetkých vystavených a prijatých dokladoch, čo zmení plošné kontroly na cielené a zvýši ich efektívnosť. Pôjde vlastne o automatické spracovanie získaných údajov a ich krížovú kontrolu.

Výkaz má pomôcť odhaliť všetky karuselové podvody, machinácie s faktúrami, vystavenie fiktívnych faktúr, nevystavenie faktúr vôbec, či uplatnenie odpočtu dva krát z tej istej faktúry.

Dobrá správa pre podnikateľov:

v budúcnosti to má vytvoriť predpoklad k tomu, aby platitelia DPH nemuseli podávať daňové priznania k DPH, Finančná správa ho urobí za nich sama.


V praxi:

  • prvý kontrolný výkaz DPH by mali mesační platitelia DPH podať do 25.februára 2014, štvrťročný platitelia DPH majú na neho čas do 25.apríla 2014,

  • kontrolný výkaz DPH sa bude podávať spolu s daňovým priznaním,

  • v elektronickom formulári sa budú uvádzať detaily o všetkých prijatých a odoslaných faktúrach a opravných faktúrach. V prípade dokladov z ERP, sa budú uvádzať len sumárne údaje za dané obdobie.

Finálna verzia formulára je už zverejnená na stránke Finančnej správy. 

Cez ich portál budú podnikatelia tieto výkazy aj podávať. 

Podrobnejšie informácie o kontrolnom výkaze DPH:

Kedy a kto podáva kontrolný výkaz DPH?

Kontrolný výkaz podáva podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov každý platiteľ dane (registrovaný podľa § 4, § 4 a, § 5, § 6) za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie, a to do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia.

Ak platiteľ dane podá daňové priznanie k DPH skôr ako 25. deň nasledujúci po skončení zdaňovacieho obdobia, podá spolu s daňovým priznaním v rovnaký deň kontrolný výkaz. Kontrolný výkaz môže podať aj pred podaním daňového priznania, nemôže ho však podať neskôr ako daňové priznanie.

Platiteľ dane nie je povinný podať kontrolný výkaz DPH, ak:

  1. nie je povinný podať daňové priznanie (napríklad platiteľ dane registrovaný podľa § 5 a § 6),
  2. nie je povinný v daňovom priznaní uviesť žiadne údaje o plneniach (tzv. nulové daňové priznanie),
  3. uvádza v daňovom priznaní len údaje o intrakomunitárnych dodaniach tovarov do iného štátu EU (§ 43), dodaniach tovarov v rámci trojstranného obchodu   (§ 45 - kde je 2.dodávateľom), o vývoze tovarov (§ 47) a neuvádza žiadne odpočítanie dane, respektíve len odpočítanie pri dovoze tovaru v tuzemsku.

Kontrolný výkaz sa podáva len elektronicky, vo formáte XML. Pokiaľ firma nemá vlastný softvér, je možné kontrolný výkaz vyplniť cez portál Finančnej správy. Ide o hlavnú aplikáciu na podávanie výkazov. Údaje sa môžu nahadzovať aj ručne. Tiež je možné kontrolný výkaz vyplniť v aplikácií eDane, ktorú si treba stiahnuť z portálu Finančnej správy. Funguje nezávisle od portálu ako samostatný softvér. Aj tu sa údaje môžu napísať ručne. Následne je potom potrebné odoslať vyplnený výkaz do elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva SR. Kontrolný výkaz musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom (ZEP), alebo platiteľ dane musí mať uzatvorenú písomnú dohodu, obsahujúcu náležitosti elektronického doručovania. Detailne informácie o kontrolnom výkaze nájdete v poučení

 

Pozor

Ak Finančná správa pri kontrole zistí, že podnikateľ nepodal kontrolný výkaz DPH, alebo sú v ňom uvedené neúplné, alebo nesprávne údaje, vyzve podnikateľa, aby výkaz opravil. Podnikateľ bude mať na odpoveď 5 dní.

Chyby musia zo zákona daniari prísne pokutovať. Novela počíta so sankciou do 10 tis. EUR ak podnikateľ nepodá, alebo neskoršie podá výkaz, alebo ak v ňom budú neúplné alebo nesprávne údaje.

Ak pôjde o opakované porušenie, sankcia sa môže vyšplhať až do výšky 100 tis. EUR.

Podľa vyjadrení predstaviteľov ministerstva financií je táto legislatíva namierená na identifikáciu a prevenciu zločinu. Mierne odchýlky by sa nemali trestať, avšak nedá sa zaručiť, či sa takto naozaj stane.

 

Doplnenie

Kedže je tlačivo relatívne komplikované, zástupcovia daňových úradov sľubujú, že spoločnosti nebudú pokutované za prvé tri mesiace v prípade chýb pri vyplňovaní kontrolného výkazu k DPH. Dodávajú tiež, že môžu v takých prípadoch udeliť pokutu najviac vo výške 5 EUR, ktorá sa paradoxne podľa súčasných predpisov zaplatiť nemusí.

František Imrecze, prezident Finančnej správy, v rozhovore pre Hospodárske Noviny potvrdil, že daňové úrady nechcú penalizovať nepripravenosť firiem na vyplňovanie kontrolného výkazu k DPH, ak nemá vplyv na odhaľovanie podvodov v DPH. Dodal však, že ak podnikateľ aj po troch mesiacoch nevyplní tlačivo správne, bude sa to už považovať za opakovanú chybu, a v takom prípade mu hrozí maximálna pokuta.

Kontrolný Výkaz DPH by petermatay

 

Zdroj: Pravda, Hospodárske Noviny, Ministerstvo Financií.

Diskusia