Opis

Mikro účtovné jednoty

Malé účtovné jednotky

Veľké účtovné jednotky, SVZ

Vedenie účtovníctva

Účtovná osnova a Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve:

Zjednodušenia pre mikro ÚJ:

  • majetok a záväzky sa nesmú oceňovať reálnou hodnotou
  • finančné investície sa nesmú oceňovať metódou vlastného imania
  • nesmie sa účtovať o odloženej dani
  • zjednodušenia pri účtovaní pohľadavoka záväzkov voči prepojeným ÚJ a ÚJ s podielovou účasťou
  • zjednodušenia pri časovom rozlišovaní nákladov a výnosov
Zjednodušenia pre mikro a malé UJ:
  • účtovanie cenných papierov a podielov, pohľadavok a záväzkov voči prepojeným ÚJ a ÚJ s podielovou účasťou - nemusia sa použiť samostatné analytické účty
Účtovná závierka Opatrenie MF SR č.15464/2013-74 o účtovanej závierke mikro ÚJ (novelizované 24. septembra 2014) Opatrenie MF SR č. 4455/2013-92 o účtovnej závierke podnikateľov bolo žrušené a nahradené týmito dvomi novými:
opatrením MF SR č. 23378/2014-74 o účtovnej závierke malých ÚJ opatrením MF SR č. 23377/2017-74 o účtovnej závierke veľkých ÚJ a SVZ

Súčasti účtovnej závierky sú aj naďalej:

súvaha zjednodušená 45 riadkov rovnaká pre malé ÚJ, veľké ÚJ a SVZ 145 riadkov
výkaz ziskov a strát zjednodušený 38 riadkov rovnaký pre malé ÚJ, veľké ÚJ a SVZ 61 riadkov
Poznámky zjednodušené zjednodušené nezjednodušené

Obsah poznámok:

názov a sídlo ÚJ x x x
Opis vykovávanej činnosti   x x
Je ÚJ neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej ÚJ     x
Dátum schválenia ÚZ za predchádzajúce obdobie   x x
Údaje o skupine (materská ÚJ, oslobodenie od povinnosti zostaviť KÚZ a pod.) x x x
Počet zamestnancov

x

len niektoré údaje

x

len niektoré údaje

x
Účtovné zásady a metódy

x

len niektoré údaje

x x
Informácie o jednotlivých položkách súvahy

x

len niektoré: splatnosť záväzkov, vlastné akcie

x

len niektoré: goodwill, záporný goodwill, deriváty, splatnosť záväzkov, vlastné akcie

x
Informácie o jednotlivých položkách výkazu ziskov a strát

x

len niektoré: náklady a výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

len niektoré: náklady a výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

x
Prehľad o pohybe dlhodobého majetku (nehmotného, hmotného, finančného)     x
Prehľad o pohybe opravných položiek k zásobám, pohľadávkam, ostatnému majetku     x
Prehľad o pohybe rezerv     x
Prehľad o pohybe vlastného imania     x
Prehľad penažných tokov     x
Podmienený majetok   x x
Podmienené záväzky x x x
Ostatné finančné povinnosti x x x
Podsúvahové účty napr. prenajatý majetok, majetok prijatý do úschovy, opcie, odpísané pohľadavky   x x
Transakcie s orgánmi spoločnosti: odmena za výkon ich funkcie    

x

nemusí uviesť, ak by umožnila identifikáciu finančnej situácie konkrétneho člena orgánu

Ostatné transakcie s orgánmi spoločnosti: záruky, pôžičky, a pod. x x x
Transakcie so spriaznenými osobami (už sa nerozlišuje, či boli uzavreté na základe obvyklých obchodných podmienok alebo nie)

x

len týkajúce sa ostatných finančných povinností a podmienených záväzkov

  x
Udalosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka   x x
Honorár audítora za audit účtovnej závierky a za ostatné služby      
Informácie o poskytovaní služieb vo verejnom záujme x x x
Vybrané priemyselné podniky, ktorých čistý obrat je väčší ako 250 mil. eur, uvádzajú transakcie s orgánmi verejnej moci   x x
Voliteľnosť uvádzať ďalšie informácie, ak sa tak ÚJ rozhodne x x x
Povinnosť uvádzať ďalsie informácie, ak sú potrebné na zabezpečenie pravdivého a verného obrazu     x

 

Diskusia