1. Informácie
  2. Účtovníctvo

Z informácie Finančného riaditeľstva SR, k aplikácii výnimky z povinnosti používať ERP pri evidencii tržby občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím

Čím podnikateľ preukáže nárok na oslobodenie a praktické príklady aplikácie oslobodenia.

Z informácie Finančného riaditeľstva SR, k aplikácii výnimky z povinnosti používať ERP pri evidencii tržby občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím vyberáme:

Zákon o ERP v § 3 ods. 2 ustanovuje výnimky z povinnosti používania ERP. Jednou z výnimiek sú aj občania s ŤZP, ktorým nevzniká povinnosť evidovať tržbu v ERP z predaja tovaru alebo z poskytovania služieb vymedzených v prílohe č. 1 zákona o ERP.

 

Pozor!

Výnimka z povinnosti používať ERP v prípade podnikateľa - občana s ŤZP sa posudzuje vo vzťahu k osobe podnikateľa a nie vo vzťahu k jeho zamestnancom.

 

 

 

Príklad č.1

Je povinný používať ERP podnikateľ – občan (zamestnávateľ), ktorý je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP, avšak predaj tovaru alebo poskytovanie vymedzenej služby realizuje prostredníctvom svojho zamestnanca, ktorý nie je ŤZP?

Pretože výnimka z povinnosti používať ERP sa posudzuje vo vzťahu k osobe podnikateľa a nie vo vzťahu k jeho zamestnancom, podnikateľ - občan (zamestnávateľ) ŤZP pri vykonávaní svojej podnikateľskej činnosti prostredníctvom svojho zamestnanca, ktorý nie je ŤZP, nie je povinný na evidenciu tržieb prijatých v hotovosti používať ERP.

Príklad č.2

Je povinný používať ERP podnikateľ – občan (zamestnávateľ), ktorý nie je ŤZP, avšak predaj tovaru alebo poskytovanie vymedzenej služby realizuje prostredníctvom svojich zamestnancov, ktorí sú občanmi s ŤZP?

Napriek skutočnosti že zamestnanci sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ŤZP, výnimku z povinnosti používania ERP nie je možné si v tomto prípade uplatniť, nakoľko podnikateľ – občan (zamestnávateľ) nie je ŤZP.

Príklad č.3

Je povinná používať ERP obchodná spoločnosť - právnická osoba, ktorej jediným zakladateľom v súlade s § 57 Obchodného zákonníka je občan s ŤZP?

Výnimku z povinnosti používania ERP nie je možné si v tomto prípade uplatniť z dôvodu, že podnikateľ - právnická osoba nedisponuje preukazom fyzickej osoby s ŤZP, ktorý sa v zmysle zákona č. 447/2008 Z. z. vydáva vždy iba fyzickej osobe s ŤZP.

Príklad č.4

Vzťahuje sa výnimka z povinnosti používania ERP na osobu, ktorá pokračuje v živnosti po zosnulom podnikateľovi – občanovi s ŤZP?

Smrťou občana zanikne právo na preukaz fyzickej osoby s ŤZP, ktorý vyhotovil a vydal príslušný ÚPSVaR.
Na základe uvedeného, v prípade pokračovania v živnosti po zosnulej osobe, ktorá bola držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP, pozostalou osobou (ďalej „osoba pokračujúca v podnikaní“), zaniká právo na možnosť uplatnenia si tejto výnimky pri pokračovaní živnosti touto osobou. To znamená, že osoba pokračujúca v podnikaní je už povinná na evidenciu tržby prijatej v hotovosti používať ERP.

Výnimka z povinnosti používania ERP by sa mohla osobou pokračujúcou v podnikaní uplatniť iba v prípade, ak by táto osoba bola držiteľkou preukazu fyzickej osoby s ŤZP.

Čím podnikateľ preukáže nárok na oslobodenie?

Na účely preukázania skutočnosti, že podnikateľ je občanom s ŤZP, postačuje preukaz vydaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej „UPSVaR“) v súlade s § 16 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 447/2008 Z. z.“).

Ide o preukaz:

a) fyzickej osoby s ŤZP alebo
b) fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom.

Diskusia