1. Informácie
  2. Daň z príjmov

Dividendy: zdaňovanie dividend (rozdelenie zisku)

V nasledujúcej tabuľke uvádzame stručný prehľad pre zdanovanie dividend.

Výsledok hospodárenia vytvorený v rokoch

Dividendy vyplatené v roku (zdaňovanie)

Dividendy vyplatené do konca roku 2003

Dividendy vyplatené v 2004 - 2016

 Dividendy vyplatené po 1.1.2017

1993 - 2003

Zdaňovanie Dividendov vyplatených právnickej osobe so sídlom na Slovensku:

FO - 15% daň z príjmov vyberaná zrážkou alebo zmluva o zamedzení dvojtého zdanenia

PO - 15% daň z príjmov vyberaná zrážkou alebo zmluva o zamedzení dvojtého zdanenia

Zdaňovanie Dividendov vyplatených právnickej osobe so sídlo na Slovensku:

FO daňovník SR - 19% daň z príjmov ako súčasť základu dane fyzických osôb (§8 ZDP)

FO daňovník mimo SR - 19% daň z príjmov, daň vyberaná zrážkou alebo zmluva o zamedzení dvojtého zdanenia

PO daňovník SR - súčasť danového priznania

PO nerezident SR - 19% daň z príjmov vyberaná zrážkou alebo zmluva o zamedzení dvojtého zdanenia

PO rezident EÚ - 0%, ak ma podiel vačší ako 25% na základnom imaní spoločnosti viac ako dva po sebe idúce roky

Zdaňovanie Dividendov vyplatených PO so sídlom v SR:
 
FO daňovník SR - 7% daň z príjmov; daň vyberaná zrážkou (3/1/e a 52zi/6/a)
 
FO daňovník mimo SR - 7%; daň vyberaná zrážkou + zmluva o zamedzení dvojtého zdanenia
 
PO daňovník SR - súčasť základu dane (21% daň z príjmov)
 
PO nerezident SR - 19% daň z príjmov + zmluva o zamedzení dvojtého zdanenia;
 
PO rezident ČŠ EÚ - 0% daň z príjmov; 25% podiel na základnom imaní spoločnosti viac ako dva po sebe idúce roky
Dividendy prijaté od PO/rezidenta zmuvného štátu:
 
súčasť základu dane + zmluva o zamedzení dvojtého zdanenia + zápočet dane zaplatenej v zahraničí
Dividendy prijaté od PO/rezidenta nezmluvného štátu:
 
súčasť základu dane, bez možnosti započítania dane zaplatenej v zahraničí
Dividendy prijaté od PO so sídlom v zahraničí:
 
FO - súčasť § 8 ZDP + zmluva o zamedzení dvojtého zdanenia
 
PO - 19 % daň z príjmov, súčasť základu dane PO § 52/24 + zmluva o zamedzení dvojtého zdanenia;
 
PO rezident SR od nerezidenta ČŠ EÚ - 0% ak ma podiel vačší ako 25% na základnom imaní spoločnosti viac ako dva po sebe idúce roky
Dividendy prijaté od PO so sídlom v zahraničí:
 
FO daňovník SR - 7% daň z príjmov; osobitý základ dane + zmluva o zamedzení dvojtého zdanenia /zápočet/ §51/e a §15/a/3
 
FO danovník SR - 35% daň z príjmov, daň vyberaná zrážkou z nezmluvného štátu

PO daňovník SR - súčasť základu dane - §52/24, danové priznanie a 21% daň

PO rezident SR od rezidenta ČŠ EÚ - 0% s podielom na ZI vo výške 10% (§51/d)

2004 - 2016

 

2004 - 2010

nie je predmetom dane §52zi/5/a
Dividendy neboli predmetom dane
 
FO - 0% daň z príjmov; bez zdravotných odvodov
Dividendy neboli predmetom dane
 
FO - 0% daň z príjmov; bez zdravotných odvodov

2011 - 2012

FO - 0% daň z príjmov; + zdravotné odvody 10% (prihliada sa na maximálny vymeriavací základ (vymeriavacím základom  je  suma dividend, ktorá presiahne polovicu z priemernej mesačnej mzdy z pred dvoch rokov a je maximálne 60-násobok priemernej mesačnej mzdy z pred dvoch rokov)

 

2013 - 2016

FO - 0% daň z príjmov + zdravotné odvody 14% (vymeriavacím základom  je  suma dividend, ktorá presiahne polovicu z priemernej mesačnej mzdy z pred dvoch rokov a je maximálne 60-násobok priemernej mesačnej mzdy z pred dvoch rokov)

 

2017 - 2019

   

Dividendy vyplatené PO so sídlom v SR:

FO (aj konateľ bez účasti na základnom imani) - 7% daň z príjmov, daň vyberaná zrážkou (§43/3/r) + zmluva o zamedzení dvojtého zdanenia

tichý spoločník - 7% daň z príjmov, §3/11/e, §52zi/5/a a daň vyberaná zrážkou (§43/3/r) ak nemá účasť na ZI tak §52z

PO - 0%

FO + PO daňovník nezmluvného štátu - 35%, daň vyberaná zrážkou

   

Dividendy prijaté od PO/rezidenta zmluvného štátu:

FO daňovník SR - 7% daň z príjmov, osobitý základ dane (§ 51e) + zmluva o zamedzení dvojtého zdanenia

PO - 0% 

Dividendy prijaté PO/rezidenta nezmluvného štátu:

FO daňovník SR - 35% daň z príjmov, osobitý základ dane (§ 51e)

PO daňovník SR - 35% daň z príjmov, osobitý základ dane (§ 51e)

 

Diskusia