1. Informácie
 2. Daň z príjmov

Odklad daňového priznania - posunutie lehoty na podanie daňového priznania

​Nestíhate podať daňové priznanie za rok 2018 - riešením je odloženie jeho podania - predpísaný vzor "Oznámenia o predĺžení daňového priznania" je stále platný

Ustanovenia ZDP, ktoré upravujú možnosť odkladu daňového priznania prostredníctvom oznámenia, sú aj v tomto roku aktuálne. Predĺženie lehoty sa týka právnických a aj fyzických osôb. Predpísaný vzor tlačiva existuje, preto oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania je možné podať iba na tomto tlačive. Vzor určilo finančné riaditeľstvo, je univerzálne - vzťahuje sa na PO aj FO, zverejnené je na webovom sídle finančného riaditeľstva, OZN493v17 - Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Kedy je posunutie lehoty výhodné a kedy nevýhodné

Posunutie lehoty je výhodné

 • nemáte na zaplatenie dane
 • musíte zaplatiť vysokú daň
 • neplatili ste žiadne preddavky
 • nestíhate podať daňové priznanie

Posunutie lehoty je nevýhodné

 • platili ste vysoké preddavky
 • nová daňová povinnosť je nižšia
 • stíhate podať daňové priznanie

AKO SI PREDĹŽITE LEHOTU NA PODANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA

Ak si chce daňovník predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania, musí oznámiť túto skutočnosť príslušnému správcovi dane na predpísanom tlačive a to do konca lehoty na podanie daňového priznania t.j. do 1. apríla 2019 (31.3.2019 je nedeľa, preto posledný deň lehoty je 1.apríl 2019). Uvedená lehota samozrejme neplatí pre právnické osoby, ktoré majú hospodársky rok. Daňovník nemusí podávať žiadosť a čakať na vyjadrenie súhlasu alebo zamietnutia zo strany správcu dane.

Lehota na základe oznámenia sa predlžuje automaticky, pri splnení zákonom stanovených podmienok a to :

 • oznámenie musí byť podané najneskôr do 1.4.2019,
 • v oznámení musí daňovník uviesť novú lehotu na podanie daňového priznania, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorom podá daňové priznanie.

MAXIMÁLNE MOŽNÉ PREDĹŽENIE LEHOTY 

 • najviac o 3 celé kalendárne mesiace - podľa § 49 ods. 3 písm. a) ZDP v prípade daňovníka, ktorý nepoberal príjmy zo zdrojov v zahraničí. Daňovník musí uviesť v oznámení jeden z nasledujúcich dátumov: 30.4.2019, 31.5.2019, alebo 30.6.2019,
 • najviac o 6 celých kalendárnych mesiacov - podľa § 49 ods. 3 písm. b) ZDP v prípade daňovníka, ktorý poberal zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí. V tomto prípade môže daňovník uviesť ešte aj ďalšie dátumy a to: 31.7.2019, 31.8.2019 alebo 30.9.2019.
Pozor!
 • uvedený postup sa nevzťahuje na daňovníka v konkurze alebo v likvidácii, ktorý podľa § 49 ods. 3c) ZDP musí žiadať o predĺženie lehoty. Žiadosť musí podať najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Správca dane môže rozhodnutím predĺžiť lehotu najviac o 3 mesiace.  V prípade, že by správca dane s lehotou uvedenou v žiadosti nesúhlasil, proti rozhodnutiu  sa daňovník nemôže odvolať,
 • opätovné predĺženie lehoty je možné len vtedy, ak daňovník podá ďalšie oznámenie o predĺžení lehoty na podanie DP do 31.3.2019 (resp. 1.4.2019), potom je toto nové oznámenie platné a správca dane nebude pôvodné oznámenie akceptovať, 
 • ak si daňovník oznámením predĺžil lehotu na podanie daňového priznania, potom podiel zaplatenej dane podľa § 50 ZDP poukazuje v tomto predĺženom termíne.

ČO SÚ TO PRÍJMY PLYNÚCE ZO ZDROJOV V ZAHRANIČÍ

ZDP pojem „príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí“ nevymedzuje. Treba však vychádzať z ustanovenia § 16 ods. 1 ZDP. Pôjde o príjmy, ktorých zdanenie v zahraničí z dôvodu ich zdrojovosti na danom území môže ovplyvniť zdanenie týchto príjmov tiež v daňovom priznaní podanom na území SR. Ak by takéto príjmy neboli zdaniteľnými príjmami, či už v zahraničí alebo u nás, potom nie je dôvod na predĺženie lehoty na podanie daňového priznania. V prípade, že daňovník oznámi predĺženie lehoty a v daňovom priznaní neuvedie príjmy zo zahraničia, hrozí mu sankcia.

Informáciu o tom, čo sú príjmy zo zahraničia, môžete nájsť na stránke finančnej správy "Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania (príjmy zo zdrojov v zahraničí)".

KEDY SA MUSÍ DAŇ UHRADIŤ

Automaticky s lehotou na predĺženie daňového priznania sa posúva aj lehota na zaplatenie dane. Daň je potrebné uhradiť do konca novej lehoty.

Príklad:

Na základe oznámenia si daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania o tri mesiace. V oznámení uviedol ako novú lehotu dátum 31.5.2019. Potom najneskôr 31.5.2019 musí podať daňové priznanie a daň aj uhradiť. Daň však môže uhradiť aj skôr ako 31.5.2019 a úhrada nemusí byť v rovnaký deň, v ktorom podal daňové priznanie. Odporúčame však všetkým, aby podali daňové priznanie a uhradili daň v lehote, ktorú uviedli v oznámení a nie skôr.

Najčastejšie otázky

Je možné opätovné predĺženie lehoty na podania daňového priznania?

Opätovné predĺženie lehoty je možné len vtedy, ak daňovník podá ďalšie oznámenie o predĺžení lehoty na podanie DP do 31.3.2019 (resp. 1.4.2019), potom je toto nové oznámenie platné a správca dane nebude pôvodné oznámenie akceptovať.

Kedy podať oznámenie?

Oznámenie musí byť podané najneskôr do 31. marca 2019 (resp. 1.4.2019). Uvedený dátum neplatí pre PO, ktoré majú hospodársky rok. Daňovník v oznámení musí uviesť novú lehotu na podanie daňového priznania, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie.

Aké je maximálne predĺženie lehoty na základe oznámenia?

Najviac o 3 celé kalendárne mesiace. V prípade poberania príjmov plynúcich zo zdroj v zahraničí, najviac o 6 kalendárnych mesiacov.

Kedy sa má daň uhradiť?

Automaticky s lehotou na predĺženie daňového priznania sa posúva aj lehota na zaplatenie dane. Daň je potrebné uhradiť do konca novej lehoty.

Dá sa stiahnuť oznámenie z finančnej správy?

Áno, pre tento rok finančná správa vydala predpísaný vzor oznámenia.

Podala som oznámenie o predĺžení lehoty na podanie DP a nevznikla mi povinnosť podať daňové priznanie. Som povinná podať dańové priznanie?

Daňové priznanie je povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva zo zákona o dani z príjmov, alebo ten, koho na to správca dane vyzve. Ak vám nevznikla podľa zákona o dani z príjmov povinnosť podať daňové priznanie, nemôže od vás správca dane vyžadovať podanie daňového priznania len z dôvodu, že ste podali v zákonnej lehote na daňový úrad oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Ak vás však správca dane vyzve na podanie daňového priznania, potom ste povinná toto priznanie podať, a to v lehote určenej správcom dane vo výzve.

V prípade, že by sme podali daňové priznanie v lehote do 1.4.2019 a tiež by sme podali aj oznámenie o predľžení lehoty na podanie DP, môžeme v novej predĺženenej lehote podať opravné daňové priznanie?

Daňovník, ktorý si predĺžil lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018 oznámením podaným v stanovenej lehote, je oprávnený v tejto novej lehote podať opravné daňové priznanie. V tejto novej lehote je aj daň splatná.

Je potrebné predĺženie lehoty oznámiť zdravotnej poisťovni?

Finančná správa o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania informuje Sociálnu poisťovňu a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý potom údaje posiela do jednotlivých zdravotných poisťovní.

Diskusia