1. Informácie
  2. Účtovníctvo

Paušálne výdavky: Porovnanie jednoduchého účtovníctva, daňovej evidencie a paušálnych výdavkov

Paušálne výdavky

Administratívne najjednoduchší spôsob je uplatňovanie výdavkov percentom z príjmov. Môže ho použiť podnikateľ, ktorý nie je platiteľom DPH alebo je platiteľom DPH len časť roka. V tomto prípade podnikateľ eviduje v časovom slede príjmy, zásoby a pohľadávky. Pri podaní daňového priznania jeho súčasťou nie účtovné výkazy: výkaz o majetku a záväzkov a výkazov príjmoch a výdavkoch. V sumách výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky podnikateľa okrem zaplatených odvodov poistného. Toto poistné a príspevky si môže daňovníkov platiť vo výdavkoch v preukázanej výške – to znamená vo výške, ktorú skutočne zaplatil a môže ju preukázať dokladom o zaplatení.

Živnostníci si prvý raz odrátajú vyššie paušálne výdavky

Podnikateľov čakajú od Januára tradične viaceré zmeny. Znovu budú platiť vyššie odvody, no prvýkrát budú profitovať aj z vyšších paušálnych výdavkov, vďaka čomu môžu výrazne menej zaplatiť na daniach.

Prvú zmenu väčšina živnostníkov pocíti začiatkom februára, keď budú platiť odvody za január. Zvýši sa totiž minimálny vymeriavací základ, z ktorého si platí odvody väčšina živnostníkov. Minimálne odvody do Sociálnej poisťovne vzrastú z tohtoročných 146,35 eura na 151,16 eura. Do zdravotnej poisťovne budú musieť podnikatelia mesačne platiť najmenej 63,84 eura namiesto tohtoročných 61,81 eura. Celkovo tak väčšina podnikateľov každý mesiac zaplatí na poistnom 215 eur, čo je o 6,84 eura viac ako v tomto roku.

Hoci v minulosti si museli podnikatelia sami ustrážiť zmeny vo výške odvodov, v súčasnosti im to už oznamuje Sociálna poisťovňa. Aj tieto zmeny živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám oznamuje Sociálna poisťovňa listom, a to do 20 dní od zmeny. Oznámenie dostanú v priebehu januára.

Zvýšenie odvodov bude mať vplyv aj na výšku dávok, ktoré môžu živnostníci získať zo Sociálnej poisťovne. Vyššie odvody totiž automaticky znamenajú aj vyššie dávky. V prípade nemocenského poistenia platí, že sa nemocenské dávky počítajú zvyčajne z vymeriavacieho základu, z ktorého si daný človek platil odvody v predchádzajúcom roku. To znamená, že budúci rok sa nemocenské dávky budú počítať z vymeriavacieho základu, z ktorého si živnostníci platia odvody v roku 2017. Ak by niekto ochorel tento rok a bol práceneschopný 30 dní, v prípade, že si platí minimálne odvody, mal by nárok na nemocenskú dávku vo výške 220 eur. V budúcom roku by mal pri rovnako dlhej práceneschopnosti dostať 226,50 eura. Podobne sa zvýši aj ošetrovné či materské.

 

Hoci sa paušálne výdavky zvýšili už v januári tohto roku, podnikatelia si ich budú môcť prvýkrát uplatniť až v marci budúceho roku pri podávaní daňového priznania za rok 2017. Kým za minulý rok si mohli odrátať vo forme paušálu 40 percent zo svojich príjmov, najviac však 5 040 eur, z tohtoročného zárobku si už budú môcť odpočítať 60 percent s maximálnym limitom 20 000 eur. Vďaka tomu všetci živnostníci, ktorých hrubý príjem neprekročí 15 750 eur, nebudú musieť platiť žiadnu daň z príjmu.

Po niekoľkých rokoch sa od januára znovu dvihne aj nezdaniteľná časť základu dane. Keďže jej výška sa odvíja od sumy životného minima, ktoré sa niekoľko rokov nemenilo, bolo aj nezdaniteľné minimum už dlhšie na úrovni 3 803,33 eura. V budúcom roku vzrastie na 3 830,02 eura. Túto zmenu však živnostnici pocítia až o rok neskôr, keď budú podávať daňové priznanie za rok 2018.

Daňová evidencia

Daňovú evidenciu môžu viesť podnikatelia, ktorí nemajú zamestnancov a v minulom zdaňovacím obdobím dosiahli príjmy nižšie ako 170 000 €. Podnikatelia v tomto prípade vedu evidenciu o príjmoch ovplyvňujúcich zakladanie a výdavkoch ovplyvňujúcich zakladanie bez členenia na druhý príjmov a výdavkov. Táto evidencia musí obsahovať prijaté a vydané účtovné doklady, ktoré spĺňajú náležitosti podľa zákona o účtovníctve.

Ďalej evidujú hmotný majetok a nehmotný majetok, využívaní na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, zásoby, pohľadávky a záväzky. Ani v tomto prípade sa výkazy s daňovým priznaním nepodávajú.

Daňová evidencia je porovnateľná s jednoduchým účtovníctvom, pretože v oboch prípadoch ide o preukazovanie skutočných daňových výdavkov. Podnikatelia pri vedení daňovej evidencie sú však oslobodení od činnosti, ktoré sa musia v jednoduchom účtovníctve vykonať.

Podnikateľ v rámci daňovej evidencie je oslobodený od týchto povinností:

  • Vykonať inventarizáciu,
  • zostaviť účtovnú závierku,
  • uzatvárať a otvárať účtovné knihy a vyhotovovať účtovné výkazy,
  • oceňovať majetok reálnou hodnotou – zostavovať účtovný odpisový plán,
  • vyčíslovať kurzové rozdiely,
  • sankcie za správnosťvedenia účtovníctva podľa zákona o účtovníctve.

Používanie daňovej evidencie predpokladá schopnosť správne identifikovať daňovú uznateľný ozvi dávkou, teda dôkladnú znalosť daňovej legislatívy. V prípade, že sa daňové evidenciu rozhodne viesť platiteľ DPH, musí okrem požiadaviek kladených zákonom o daní z príjmov dodržiavať aj povinnosti uvedené v paragrafe 70 zákona o daní z pridanej hodnoty.

 

 
Porovnávaný aspekt Jednoduché účtovníctvo Daňová evidencia Paušálne výdavky
maximálna výška príjmov nie je stanovená  170 000 EUR nie je stanvená
možnosť zamestnávať zamestnancov áno nie áno
možnosť byť platiteľom DPH áno áno nie
Právna úprava zákonom o účtovníctve áno nie nie
Právna úprava daňovými zákonmi áno áno áno
Daňové výdavky preukázateľné preukázateľné paušálne 40% z príjomv
účtovné knihy/evidencia peňažný denník, kniha pohľadávok, kniha záväzkov, pomocné knihy evidnecia o príjmoch a výdavkoch v časovom slede, evidnecia o hmotnom a nohmotnom majetku, o zásobách a pohľadávkach evidencia o príjomch v časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach
Povinnosti      
otvárať a uzatvárať účtovné knihy áno nie

nie

vyčísľovať kurzové rozdiely áno nie nie
vykonať inventarizáciu áno nie nie
zostavovať účtovnú závierku áno nie nie
archivovať účtovnú dokumentáciu áno áno áno
legislatívne sankcie zákon o účtovníctve, daňové zákony daňové zákony daňové zákony

Diskusia