1. Informácie
  2. Daň z príjmov

Predaj nehnuteľnosti a daň z príjmov

Podľa § 8 ods 1. pís. b) zákona o dani z príjmov (č. 595/2003 Z.z. príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti sa zaradujú medzi ostatné príjmy a tak vzniká povinnosť platiť daň. Avšak tento príjem je oslobodený od povinnosti platiť daň podľa § 9 odsek 1. písmeno a) a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia (pri darovaní rozhoduje dátum povolenia vkladu, kedy kataster prepísal nehnuteľnosť zo starého na nového vlastníka.)

 

Ak príjem nie je oslobodený

Konkrétne druhy výdavkov, ktoré je možné odpočítať od príjmov dosiahnutých za predaj nehnuteľností sú taxatívne určené výdavky v § 8 ods. 5 ZDP, pričom ide

a) kúpnu cenu preukázateľne zaplatenú za nehnuteľnosť, ak ide o predaj nehnuteľnosti, ktorú daňovník nadobudol kúpou,

b) Cenu nehnuteľnosti zistenú v čase jej nadobudnutia, ak ide o nehnuteľnosť, ktorú daňovník nadobudol dedením, darovaním alebo získal zámenou, pričom pri nehnuteľnosti získanej dedením alebo darovaním sa vychádza z ceny stanovenej podľa § 25 ZDP.

Pri príjme z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej darom, ktorý nie je oslobodený od dane, sa uplatní nasledovný postup.

Pri nehnuteľnostiach nadobudnutých darom do 31.12.2015

PRÍJEM OSLOBODNÝ

Ak sa predáva darovaná nehnuteľnosť, pri ktorej bol v čase darovania príjem z jej predaja u darcu oslobodený od dane podľa paragrafu § 9 ZDP, pri preukazovaní daňových výdavkov sa bude vychádzať z reprodukčnej obstarávacej ceny, ktorou môže byť cena nehnuteľnosti v čase nadobudnutia zistenej napr. podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – cena stanovená na základe znaleckého posudku v čase nadobudnutia, resp. cena určená darovacej zmluve.

NIE JE SPLNENÁ PODMIENKA OSLOBODENIA

Ak by však v čase darovania nehnuteľnosti darca splnil podmienku oslobodenia, ako výdavok pri príjme z predaja darovanej nehnuteľnosti sa uplatní cena, za akú nehnuteľnosť obstaral darca (obstarávacia cena nehnuteľnosti zistená u darcu).

Doplnenie:

Podľa § 25 ods. 6 písm. b) zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve reprodukčnou obstarávacou cenou je v čase, keď sa o ňom účtuje. (Najviac preukázateľný spôsob je stanovenie ceny nehnuteľnosti znaleckým posudkom v čase jeho nadobudnutia, prípadne ohodnotenie určené v darovacej zmluve),

Pri nehnuteľnostiach nadobudnutých darom po 31.12.2015

PRÍJEM OSLOBODNÝ

Ak sa predáva darovaná nehnuteľnosť, pri ktorej by bol v čase darovania príjem z jej predaja u darcu oslobodený od dane podľa § 9 ZDP, pri preukazovaní daňových výdavkov sa bude pri darovaní vychádzať z ceny stanovenej znalcom podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - t. j. cena stanovená na základe znaleckého posudku v čase darovania. V uvedenom prípade nie je možné uplatniť ako výdavok pri príjme z predaja nehnuteľnosti ohodnotenie určené v darovacej zmluve,

NIE JE SPLNENÁ PODMIENKA OSLOBODENIA

​ak by však v čase darovania nehnuteľnosti darca nespĺňal podmienku oslobodenia, ako výdavok pri príjme z predaja darovanej nehnteľnosti sa uplatní obstarávacia cena nehnuteľnosti zistená u darcu (ostáva nezmenené).

Doplnenie:

S účinnosťou od 1.1.2016 sa zrušilo ocenenie reprodukčnou obstarávacou cenou v zákone účtovníctve.

 

Diskusia